Årsmöte - äntligen!

Nu är det dags för årsmötet 2021. Sent omsider kan vi träffas på folkhöhskolan klockan 15.00 den 26 augusti

SPF Seniorerna, Gnistan ,Kalix.

Årsmöte 2021 08 26.
Mötets öppnande. Parentation.
Föredragningslista.
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
4. Mötets behöriga utlysning.
5. Förslag till dagordning.
6. Verksamhetsberättelse 2020.
7. Resultat och balansräkning 2020.
8. Revisionsberättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelse.
10. Kostnadsersättning för styrelse och funktionärer 2021.
11. Motioner.
12. Budget 2021. Verksamhetsplan 2021.
13. Årsavgiften.
14.Antal ledamöter i styrelsen.
15. Val av ordförande för 2021.