169 deltagare i årsmötet

  • Årsmötet 2017-02-27

Du kan läsa hela protokollet från årsmötet,
så klicka här

Lars Östman och Christina Hansson valdes in som nya ledamöter i styrelsen när SPF Seniorerna i Väsby höll årsmöte den 27 februari i Messingen. Lars utsågs senare till ny kassör vid konstituerande möte med styrelsen. Christina är sammankallande i programkommittén.
Gun-Britt Welander och Solweig Flemmer lämnade styrelsen och avtackades av föreningens ordförande Ulf Grufman. Ulf själv omvaldes som ordförande på ett år.
Årsmötet samlade 169 deltagare. En av dem påpekade under förhandlingarna att SPF-pensionärerna borde vara mer aktiva, ta mer plats och göra sig hörda gentemot kommunalpolitikerna. Ulf Grufman försäkrade att styrelsen gör vad den kan.
Årsmötet föregicks av ett föredrag av Barbro Westerholm, riksdagsledamot och f d SPF-ordförande, om "ålderism", d v s diskriminering och nedlåtande attityder gentemot äldre. Westerholm berättade om det arbete som hon och andra har bedrivit i EU och i svenska riksdagen för att motverka ålderism. År 2000 kom ett EU-direktiv mot åldersdiskriminering i arbetslivet och utbildningsväsendet och sedan 2013 finns en svensk lag även mot diskriminering inom hälso- och sjukvård, bankväsendet, vid köp av varor och tjänster mm.
Årligen får DO, Diskrimineringsombudsmannen, runt 300 anmälningar om åldersdiskriminering. Mycket få av anmälningarna leder till konkreta åtgärder, främst på grund av resursbrist, konstaterade Westerholm.
Westerholm var irriterad över att så få av hennes kolleger besökte ett seminarium i riksdagen om inkontinensproblem, som enligt Westerholm är ett stort folkhälsobekymmer, vilket riksdagsledamöterna uppenbarligen inte tar på allvar. En fjärdedel av alla kvinnor över 65 år lider av inkontinens och 14 procent av männen.
Våld i nära relationer är ett annat problem, även bland äldre. Litet överraskande är det nästan lika vanligt att män utsätts för våld som att kvinnor gör det. Westerholm åberopade undersökningar som visar att 13 procent av äldre män utsatts för våld från någon närstående och 16 procent av kvinnorna.