Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 01 augusti 2018

Ordföranden Birgitta Sämskar om 2018

Inför valet hösten 2018 har jag ställt följande frågor till partierna i kommunfullmäktige:

Fråga 1
I dag betalar pensionärerna mer skatt än en inkomsttagare med samma inkomst. Hur ser ni på det?
Fråga 2
Var står ert parti i frågor om vård och omsorg för äldre och kunskapens om äldres sjukdomar?
Fråga 3
Många pensionärer har mycket låg pension. Hur ska vi ordna hyggligt boende för dem?


Liberalernas svar:
1. Det är avgörande för legitimiteten i ett skattesystem att alla både bidrar till finansieringen och får del av fördelarna, så att skillnaden i beskattning mellan till exempel löntagare och
pensionärer inte ökar. Därför vill vi fortsätta sänka skatten på pensioner.
2. Vi vill utveckla anhörigstödet. Vi vill behålla ROS i kommunal ägo och använda detta som ett hälso- och omsorgscentrum för äldre. Vi vill införa en äldrevårdcentral (ÄVC) på Norrtälje sjukhus,
precis som det finns särskilda mödra- och barnavårdscentraler. Vi vill ge alla som fyllt 85 år rätt till plats i vård- och omsorgsboende och utveckla Norrtälje sjukhus till ett fullvärdigt akutsjukhus.
3. Bostadstillägget är ett mycket viktigt stöd för pensionärer med låg pension. Vi vill höja det för att stärka ekonomin för de med låga pensioner, både ersättningsnivån och taket för den högsta
hyra som kan ersättas. Det ger mer pengar i plånboken och ökar pensionärers möjlighet att flytta till en trygg och tillgänglig bostad.
Robert Beronius

Sverigedemokraternas svar:
1. Avskaffa denna orättvisa skatt helt och hållet! Samma skatt på pension och lön ska gälla!
2. Vi Sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället! Alltifrån bättre mat i hemtjänst och äldreomsorg för att stärka de äldres hälsa till sänkt högkostnadsskydd för vård och omsorg.
Det är också orimligt att personer som befinner sig olagligt i landet får tandvård för en femtiolapp när våra äldre får betala fullt pris för skattade pengar!
3. Höjt bostadstillägg och garantipension med en tusenlapp vardera. Mikael Strandman

Moderaternas svar:
1. Moderaterna vill sänka skatten på pensioner stegvis och har avsatt närmare 26 miljarder för detta fram till 2020. Det innebär från första året en skattesänkning på ungefär 2500 kr/år och
matchar nuvarande regerings löften. Samtidigt vill vi öka grundskyddet för de sämst ställda pensionärerna.
2. Till att börja med står vi helt bakom Norrtäljemodellen, med samverkan mellan omsorgen och vården och
3. Moderaterna vill se en höjning av bostadstillägget för pensionärer. Samtidigt är förbättrade ekonomiska villkor i stort en förutsättning. Därför är även sänkt skatta på pension en viktig del,
precis som minskad skatt för pensionä- rer som kan och vill arbeta några år efter pensionen.
Bino Drummond

Vänsterpartiets svar:
1. Pensionärer, sjuka och arbetslösa ska ha samma skattesats som de som arbetar. Principen måste vara lika skatt vid lika inkomst.
2. Vi ser gärna speciella äldrevårdscentraler och direktintag på geriatriken. Sammanhållen hemtjänt/hemsjukvård. Plats på boende för de som önskar och är 80+.
3. Det måste finnas bostadsbidrag som gör det möjligt även för de med lägst inkomst att bo bra. Sänkt maxtaxa på hemtjänst, högkost, sjukresor och läkemedel mm.
Catarina Wahlgren


Centerpartiets svar:
1. I princip är det fel och det ska rättas till. Det får ske i etapper. Centerpartiet föreslår i år en skattesänkning riktad mot de pensionärer med allra lägst pensioner. För en pensionär med en
pension på 14 000 i månaden innebär Centerpartiets förslag ytterligare 3500 kronor mer i plånboken varje år.
2. Valfrihet i hemtjänsten är att kunna välja hur och när den ska utföras. Kunden i centrum och fungerande vårdkedjor som tar hänsyn till multisjukas problem. Nyttja ny teknik att ge den äldre den bästa vården. Underlätta för den äldre att hitta en rätt nivå på boendet. Det måste finnas fler hyresrätter, fler boenden med möjlighet till service och även trivsamma särskilda boenden..
3. För att ytterligare förbättra den ekonomiska situationen för de pensionärer som har garantipension föreslår Centerpartiet dessutom att den höjs med 1200 kronor om året. Övriga
förbättringar är att höja bostadsbidraget. Olika former av äldreboenden ska stimuleras så det finns möjlighet att få en bostad som · passar ens egna förutsättningar.
Anders Olander

Miljöpartiets svar:
1. Vi har sänkt skatten två gånger under den här mandatperioden 2016 och 2018. Skatten ska vara lika för lön och pension.
2. Vård och omsorg ska ges utifrån behov och inte plånbok. Vi anser att det förebyggande arbetet behöver prioriteras än mer och inte minst handlar det om trygghetsboende.
3. Alla ska ha möjlighet till ett värdigt boende. Att bygga billiga nyproducerade lägenheter är inte lätt därför är det viktigt att tänka nya gemensamma boendelösningar. Det gäller inte enbart
pensionärer.
Ingrid Landin

ROOPS svar:
1. Vi vill svara att det är alldeles uppåt väggarna att skatten är så ojämnt fördelad. För en riksdagsledamot med pension kanske det inte märks i slutändan men för de sämst lottade kanske det
betyder en guldkant på tillvaron i form av ett kondisbesök i månaden eller kunna köpa sig något extra eller kanske kunna t.o.m. betala hyran den månaden utan att behöva gå till socialen.
2. Våra ålderspensionärer som lever sina liv på äldreboende behöver god mat lagad på plats, doften av mat som lagas ökar aptiten. De behöver stimulans i form av sång, dansmusik, gärna en hund eller katt på boendet, vackra samlingsrum med många gröna växter, gärna ett massagerum med pedikyr och hårvård, daglig utevistelse om så önskas, tillgång till läkare och sjuksköterskor.
3. Höj garantipensionen eller sänk hyran så vi slipper fler pensionärer som uteliggare.

AndersFransson

Socialdemokraternas svar:
1. Skatteklyftan mellan lön och pension ska bort. Den socialdemokratiskt ledda regeringen sänker i år skatten för pensionärer med inkomster upp till 35 000kr/månaden och 2020 ska hela skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare vara borta om vi får bestämma.
2. Vi vill fortsätta arbeta för mer personal i vård och omsorg och bättre villkor för dem som arbetar där. Vi kommer att fortsätta att prioritera resurser till vård och omsorg framför skattesänkningar och mer ordning och reda och samordning framför nya privatiseringar.
3. Vi vill avskaffa pensionärsskatten samt höja pensionerna med upp till 600 kr för 6/10 pensionärer. Vi vill även införa trygghetsboenden, bygga fler äldreboenden och fortsätta vår stora
satsning på hyresrätter så att äldre kan. l något mindre om de behöver.
Anton Åvall

 

Birgitta Sämskar.

Publicerades: 25 april 2017 Uppdaterades: 01 augusti 2018