Dokumentation text

Här nedan kan du läsa hela dokumentationen

  • Boulebanan med hallen i bakgrunden

                                                      Boulehallen i Veckholm
                                                                 som blev
                                                            VIKINGHALLEN

1999 blev ett händelserikt i SPF Trögds historia. Året började med planer på att det skulle vara bra att ha en egen boulehall så man kunde träna även under vintrarna. Från det att vi kontaktat kyrkan om tillstånd att bygga en hall, intill det markområde som vi redan hade ett avtal om att utnyttja för sommarspel, till att ha fått positiva signaler om att det skulle gå att få byggnadslov för en varm boulehall så kom Kjell Stens löfte om att riva hans loge och ladugård i Rickeby som det verkliga startskottet för byggandet av hallen.

Ingen hade i början på året en tanke på att vi innan julen 99 skulle ha en färdig hall, men så blev det. Det var några pensionärer som nog tyckte att det var ett alltför stort beslut att bygga en egen hall. Men flertalet ansåg med tanke på, att vi hade så många som kunde ställa upp frivilligt med arbetet, att det var ett möjligt beslut. Det visade sig ganska snart att det också var roligt att samarbeta med ett så stort projekt. Lennart Vicksell och Anders Andersson var de drivande. Här måste också nämnas att det var flera damer som ställde upp och bjöd på lunch. Det var samvaro kring matbordet som verkligen uppskattades.

När vi så i början av år 2000 konstaterade att detta hade skett bara under ett år så uppdrog SPF-styrelsen till undertecknad att vi skulle dokumentera denna explosionsartade utveckling.

Och nog är det märkligt att när jag börjar forska i vad som hänt under den tid som varit mellan det att vi provade att rulla klot på en träff vid Österby udd, till färdig hall så är det mycket som vi redan glömt. Detta styrker att det är viktigt att skriva ner så mycket fakta som ö. Många av oss är gamla och det kan ju vara bra att efterkommande har tillgång till den faktiska bakgrunden.

Hur började boulespelet hos oss i Trögden?
På en sommarträff med SPF Trögd nere vid Österby udd vid Härjarö onsdagen den 16 aug 1995, det var då talet och tankar om boule väcktes första gången. Thore hade med sig ett boulespel och ett boccia spel. Vi kastade några kulor bland trädrötterna. Trots den dåliga terrängen så märktes det att flera av oss fick en liten kick av att komma nära lillen.

I ett protokoll från ett styrelsemöte som hölls hos Birgit och Sven Hugo den 1 aug 95 kan man läsa att styrelsen föreslog att vi skulle köpa in ett antal bouleklot. Anledningen var att vi skulle känna på hur det var att spela.

Senare så fick vår ordförande Ulla Källman i uppdrag att kontakta Grillby SPF, som redan bade börjat att spela boule.

Verksamhetsplanen för 1996 upptar klubbmästerskap i boule. Det skulle hållas vid träffen i augusti vid Härjarö. Hur det gick kan jag inte finna någon rapport om, men intresset var väckt.

Samma år hade vi en bussresa tillsammans med Grillby SPF. Vi var inkvarterade på ett hotell i Kramfors. I en hotellkorridor i källarvåningen rullade vi klot. Trots det fasta underlaget så tyckte vi alla att det var roligt.

Den 10 april 1996 meddelade Bengt Lennartsson att han talat med Stig Andersson, som var anställd inom kyrkan med ansvar for prästgårdar. Han hade givit SPF tillåtelse att på kyrkans mark invid Millis få anlägga två banor. I protokollet står det ordagrant att det beslöts att vi skulle upplåta banorna för allmänheten. Man talade även om att sätta upp en välkommenskylt.

Av Börje Jakobsson har inkommit följande information:
Den 20 april 1996 träffades ett 10-tal pensionärer invid Boglösa bygdegård för att sprida intresset för boule. Bengt Lennartsson var med från Veckholm. Det skall noteras att Bengt var den första som var klubbmästare.

Den 3 maj samma år träffades man vid Millis för träning. Jag minns hur roligt vi tyckte det var att få kloten så nära lillen som möjligt. Det pågick en tid. Thure och Kickan Hellsten var med och de erbjöd oss att komma till Östersta och spela på deras träningsbana för hästar.

Börje hade en notering om att man i aug 96 spelade vid Östersta. Det visade sig bli ett lyft för intresset. Banorna var ju så perfekta.
Man fick en känsla av att så skulle underlaget vara när man rullade klot. Thore fick underhand uppdraget att fråga kyrkliga samfälligheten om vi kunde få anlägga en boulebana på den grusplan som Vägverket använde.

Platsen var intill gamla brandstationen. Frågan ställdes ånyo till Stig Andersson. Enligt Bengt Lennartsson så svarade Stig, att det var tänkbart. Senare meddelade Stig underhand att det var klart att vi kunde iordningställa en bana vid den plats på kyrkans mark som använts som parkering och uppställningsplats för diverse. Vi kunde starta.

Den som redan från starten var den drivande var Lennart Vicksell. Hans hustru Aina ordnade med lotterier, man samlade in pengar. Lennart lyckades få en hel del grus och sand till lämpliga priser.

Lennart Vicksell har överlämnat till undertecknad en sammanställning på arbete och materiel vid byggandet av utebanan på prästgårdens mark.

Det gällde fyllnadsmassor, bergkross, stenmjöl och sand till ett sammanlagt värde av 15.000 kr. Så fick man hyra maskiner för 3000 kr. Traktorer från fyra olika ägare för sammanlagt 4.800 kr. Färg och materiel for tillverkning av skrapor och vältar fick man för till ett värde av 2.200 kr. Summerar vi allt detta så kommer man till 25.000 kr. Man lade ner 200 frivilliga arbetstimmar.

Första träningen på den nya banan

Lennart Vicksell rapporterade att den 4 april1997 så hade man första träningen på den nyanlagda banan. Intresset för boule hade stigit och vid kommande vinter så hade Lennart Vicksell talat med brandchefen i Enköping om vi inte kunde få ha vinterträning under brandstationen i Veckholm. Men brandchefen var tveksamt till tanken.

Där hade man tidigare haft en luftgevärsbana. Den verksamheten låg i träda. Då talade Lennart med Jan Herlitz som då var talesman for skyttarna. Han visade sig vara positiv och uppgörelsen blev att pensionärerna fick använda halva utrymmet, där man kunde ha vinterträning. Men det tycktes bli så att när pensionärerna började använda den lokalen så steg skyttarnas intresse igen och resultatet blev att vi inte fick träna boule där nästkommande vinter.

Jag skulle tro att det var vid beskedet om avslag, på att få ha vinterträning tillsammans med skyttarna, som det blixtrade till i Lennart Vicksells huvud. Egen hall var drömmen.

Vid årsmötet den 12 feb 97 beslöt man att välja en boulesektion.

Valda blev: Lennart Vicksell, Henry Eriksson och Kickan Hellsten, som suppleant valdes Sven Eriksson. Redan då föreslogs att boulesektionen skulle vara självbärande.

Avskrivet från protokoll fört vid sammanträde med SPF den 5 maj 97 i Lillkyrka:  Det är paragraf 10

"Diskuterades boulen som hade fått en så storslagen start tack vare att kommitten arbetat så aktivt med den nya boulebanan som nu ligger på parkeringen vid den gamla brandstationen på prästgårdens mark i Veckholm.

Lennart Vicksell är den drivande och det meddelades att man så småningom skall ha en invigning av den nya banan.

Mötet uppdrog till styrelsen att ordna något till denna invigning.

Vid sammanträde med SPF-föreningen den 8 okt 1997 i Vallby så kan man läsa en rapport om boulen i protokollet från detta möte:

Föreningens duktiga spelare hade deltagit i tävlingar i länet. Man hade vid dessa tävlingar placerat sig så bra att man blev uttagen till Riksmästerskap inom SPF. Tävlingarna var nere i Smålands Stenar.

Följande pensionärer var med till Småland:
Herrklassen, Lennart Vicksell, Lasse i Säby och Henry Eriksson. De hade kvalificerat sig för SM spel.

Mixklassen som också blivit uttagna var: Anders Anderson, Nancy Larsson och Sven Eriksson. Dessa båda lag deltog, placeringarna nämner vi inte här, men det var en del i utvecklingen av intresset. Man träffade lag bl.a. från Anderstorp som visade att vi hade en bit kvar för att besegra dem. De hade hallar för vinterträning, vi hade det inte.

Tankeställare.

Rent allmänt så visade det sig att många föreningar från södra Sverige förfogade över hallar eller liknande anläggningar där man kunde ha bouleträning på vintern.

Varför fanns det inga hallar i Uppland ??

1998-03-10 är ett datum då Veckholms kyrkoråd beslutade något viktigt. Jag återger i sin helhet vad som står i protokollet från detta datum:

Kyrkorådet beslutar att anhålla om att, inför den planerade försäljningen, av lönebostället ( arrendegården ), mark aystyckas så att man säkerställer ö all framtid möjligheten av att boulebanan och gamla brandstationen förvaltas av församlingen. Hembygdsföreningen som disponerar gamla prästgården bör ha mark för framtida utvidgning. Kyrkorådet anser att det var av stor vikt att församlingen kan disponera denna mark.

Denna paragraf beslutades om omedelbar justering.

Bifogas: Karta där förslagen är utmärkta. Bilaga 1.

For tydlighetens skull så skall jag berätta att när kyrkorådet anhåller så gör man det till Enköpings Kyrkliga Samfällighet. Därav så knöts tidigt goda kontakter med Åke Lindberg som ansvarar för alla fastigheter inom samfälligheten.

När så tankarna mer och mer surrade omkring möjligheten av att själva bygga en hall så togs många personliga kontakter. Kyrkan hade tidigt visat sig välvilliga. En bidragande orsak var att vår egen KH Paul Norin var positiv.

Undertecknads gamla goda kontakter med kommunens byggnadsnämnd kom här väl till pass. Den 26 mars 1999 träffade undert. och Lennart Vicksell den dåvarande stadsarkitekten Ström. Lennart hade med sig egna skisser som Ström omgående ändrade på.

Slutresultatet blev att Byggnadsnämndens A.0 redan den 14 april 99 biföll framställningen om lov att bygga en boulehall på den avstyckade marken i Veckholm. Så den 26 april 99 beslutade BN om riktigt bygglov enligt au-s förslag.

Det pratades från och till, hur det kunde vara en möjlighet att bygga en hall med egen frivillig arbetskraft. Lennart, Thore, Anders Andersson och Lasse i Säby träffades vid Lasses granngård, som hade en loge intill vägen som skulle rivas. Där fanns en del bra stockar, men Lennart tyckte inte det var så bra.

Så kom då lyftet. Henry Eriksson i Rickeby hade hört talas om tankarna. Han bor ju nästan granne med Kjell Sten som hade en ladugård och loge på granngården som han ville skulle rivas. Sagt och gjort Lennart, Anders, tillsammans med Henry Eriksson hade varit och tittat och tyckte att där fanns bra virke att hämta. Dessutom var det mycket bra tegel.

På månadsmötet i Boglösa den 7 april 1999 så återger jag i sin helhet den paragraf som behandlade rivning av loge och byggande av en hall:

P 7. Thore rapporterade att boulesektionen hade sökt bygglov för en boulehall som man planerar att bygga intill sommarbanan i Veckholm. Upptakten till denna ide kläcktes när man gavs möjlighet att få riva en loge på Kjell Stens Gård vid övre Rickeby. Man har även sökt kommunala bidrag till hallen. Enligt Lennart Vicksell så planerade man att skaffa sponsorer. Lennart uppmanade alla som hade mojlighet att ställa upp med detta storslagna ideella arbete.

Vidare meddelade Lennart att rivningen startar redan i morgon torsdag den 8 april 1999.

Föreningen överlämnade med varm hand alla bekymmer till boulesektionen. Sände även med ett lycka till. Slut på citat

För undvikande av missförstånd å vill jag här ge några faktiska data om förberedelserna till avtal med kyrkan och ansökan om bygglov.

Från SPFs månadsmöte i Vallby den 7 okt 1998 kan man läsa från paragraf 6 att Millis hade låtit trycka tröjor med texten "Södra Trögds Boulesektion" som han skänkte till boulespelarna.
Vidare så rapporterade Thore att Veckholms kyrkoråd hade begärt vid Kyrkliga Samfälligheten att kyrkan skulle få avstycka mark som skulle upplåtas till SPF. Detta var med tanke på att lantbruket Veckholms Prästgård skulle säljas. Med facit i hand så må sägas att det var en synnerligen klok åtgärd.

Från årsmötet den 3 feb 1999 så kunde rapporteras att ett avtal hade upprättats mellan SPF och Kyrkliga samfälligheten om marken som då var avstyckad från lantbruket. Avtalet var femårigt, som förlängdes automatiskt om ingendera parten sade upp detta. SPF har nu fria händer att förvalta och sköta det markomrade som banorna ligger på. Till detta skall sägas att avtalet senare gjordes om så att vi fick med ett tillstånd att bygga boulehallen, samt att dra el och vattenledning över kyrkans mark.

Rivningen av logen i Rickeby gav oss en hel del bra timmer som oftast var 15 x 15 cm. Vi hade avtalat med Ingvar i Mösa som upplät sin såg så vi kunde klyva stockarna och detta gav oss grunden till att få materiel till takstolarna. Som jag tidigare sagt sa fanns mycket tegel. Detta samlades på 3 st traktorkärror och ställdes undan tills vidare.

Här måste sägas att när vi hade kontakten med kommunen och de meddelade oss att om vi skulle lämna ut bygget på entreprenad så skulle det kosta ca 1,2 miljoner. Det kändes avskräckande, men entusiasmen för en egen hall var så stor att vi blundade för ekonomin. Personligen så räknade jag med att vi skulle gå till banken.

Men, men så kom det stora lyftet. Genom Henry Eriksson så fick vi budet att vi kunde få medverka till att riva en skola i Brandbergen i Stockholm. 10-12 gubbar och Aina åkte så med Millis och påbörjade rivningen. Det visade sig att det var papp på taket som man först skar ut. Det blev papp i massor. Ja, det räckte till hela halltaket. Under var det prima plyfaskivor, prima isolering och treglasfönster till hela hallen.

En ytterligare plusfaktor var att Kjell Sten hade sin lastbilschaufför boende i Boglösa. Materialet som revs samlades i stora containrar, som chauffören tog med sig till Veckholm. Vi fick löfte av Jan Hannebo, som är den nya ägaren till Prästgården, att förvara all materiel i hans vagnslider.

Bygget drogs igång och det kändes bra att ha sa mycket materiel att tillgå.

Men mycket måste köpas och där kom Bogelid in i bilden. Henry som oftast var medarbetare till Bogelid var en stor tillgång. Allt som behövdes fraktade Henry till hallen med Bogelids lastbil.

Vi hade tidigt talat om sponsorer och SPF-styrelsen valde också tidigt en sponsorgrupp som bestod av: Thore Gryse, Ulf Winslow och Sven Hånnberg. Vi tog först kontakt med Sparbanken som tidigt var positiva. Sedan var det kommunens tur. Vi sände en välmotiverad skrivelse till kommunen som överlämnade frågan till Kultur- och Fritidsnämnden. Trots lobbying så blev det entydigt avslag. Detta var under byggtiden sommaren 1999 ett hårt meddelande.

Då tog undert. kontakt med kommunalrådet Bengt Wahlberg som via kommunstyrelsen gav oss ett bidrag på 35.000 kr. Sparbanken gav oss samma belopp. Det kändes inspirerande. Vi började att mer eller mindre knacka dörr. Från företag till företag och inte minst våra bönder. Så blev det att Jan Stålkvist i Staxhammar blev tillfrågad och han ville i sin tur ta kontakt med sin affärskollega Bengt Karlsson som nu bor på Ön i Veckholm. Dessa båda herrar bjöd oss på en ventilationsanläggning som var s.k. återvinning. Montering av aggregatet och rördragningar i hallen ordnade Bengt Karlsson via sina företagskontakter.

Bengt Karlsson frågade vid ett tillfälle om vi inte skulle ha något sanitärt. Jag meddelade då att vår ekonomi inte tillät sådan satsning. Jag minns att jag sa att vi hade ju ett prima utedass. Det blev så att Bengt och Jan köpte allt som behövdes för toalett, avlopp, septitank, infiltrering samt en liten köksutrustning. Tack--Tack.

Vattenfrågan löstes genom att vi fick dra en ledning från en vattenkran som ligger väster om Prästbostaden. Den som verkligen gjort det tunga arbetet med ledningsgrävning och markplanering är Lennart Pettersson.

Sommaren 1999 var ovanligt varm och inte så mycket regn. Det arbetades varje dag. Ibland var det några få, (Anders och Lennart var alltid där) som kom, andra dagar kom det många.

SPF föreningen hade som vanligt planerat en hjortronresa till Härjedalen. Flera av dem som nu byggde som bäst, hade förra året varit till Tänndalen. Men nu ansåg man sig inte ha tid, man hoppade helt enkelt över semestern.

Redan den 14 juli så ordnades med en taklagsfest för de som medverkat så här långt. Det var alla som arbetat och de som medverkat med bilar, traktorer, grävare m.fl.

Det serverades mat som våra darner hade ordnat med. Det serverades en vit och en brun, eller kanske flera. Arne Hellstrom underhöll med sitt dragspel samt berättade en rad historier. Vi kände alla en stor tillfredsställelse över att kunna sitta under eget tak. Stämningen var god.

Resultatet blev ju det som ingen kunnat ana nämligen att den 20 nov så invigdes hallen med pompa och ståt. 228 personer kom. Maten, som var utmärkt, serverades av Lasse Hellsten. Bengt Wahlberg invigningstalade, det hölls många välgångstal. Musiken svarade Dragspelsklubben för. Ingvar i Mösa hade skrivit en sång dagen till ära.

Ett trevligt inslag var när Folke Haegermark skulle förklara varför det hade satts upp stolpar för att sträva hallen, sa sa Folke att det var konstnärlig utsmyckning. Den verkliga orsaken var ju att det skett förskjutning av takstolarna som senare på, Ingenjörsfirman Bjerkings förslag rättats till.

Ansvaret för invigningen stod SPF-föreningen för. Man anslog 5 000 kr samt ordnade med ett lotteri. Det blev ca 3 000 kr över som gick till Boulesektionens kassa. Alla som medverkat med arbete eller givit pengar blev bjudna, det var ca 75 st. De övriga som var inbjudna betalade 100 kr per st.

Där var representanter från många olika pensionärsföreningar både från SPF och PRO. Bord och stolar lånade vi utan kostnad av regementet Enköping.

Det blev en lyckad invigning, som följdes snabbt av intensiva bouleträningar. Vi fick omgående besök av grannföreningar som förlade sin vinterträning i boulehallen.

När vi sedan vid årsskiftet kunde konstatera att alla räkningar var betalda, så blev det ändock lite pengar över. Otroligt men sant. När vi sedan kom till vad el-kostnaden skulle bli så var det nog så att vi undrade om vi kunde klara detta med de spelavgifter som vi hade beslutat om. Avgiften för utomstående föreningar bestämdes till 20 kr per person och speltillfälle.

Det visade sig att dessa avgifter gav oss ca 25 000 kr för vintern 99-00. Elkostnaden per år hade beräknats till ca 25 000 kr. Det kändes ganska skönt när det visade sig att el-kostnaderna uppgick till vad vi hade beräknat. Till detta skall sägas att vintern inte var så kall. Det är nog klokt att budgetera något högre belopp framöver. Så tillkommer säkert andra underhållskostnader. Helt avgörande för framtiden blir hur mycket som hallen kan utnyttjas.

Tidigt så bestämde vi att temperaturen skulle vara 10 till 12 grader inne i hallen. Det viktigaste under vintern är ju att kunna spela på ofrusen mark. Så har man vinterkläder som gör att ca 11 grader känns behagligt. I cafeterian har vi ca 18-20 grader, som gör att kafferasterna blir så mysiga som man kan begära.

Hur har det varit möjligt att bygga denna hall utan att behöva gå till banken och låna pengar? En summarisk redovisning visar:

Kontanta bidrag drygt 200 000 kr
Värde av skänkt materiel ca 350 000 kr
Frivilliga arbetstimmar ca 6 000 timmar enligt Lennart Vicksell. Summerar man detta så närmar man sig den siffra som inledningsvis beräknades till 1,2 miljoner. Det märkliga är dock att vi i dag inte har några skulder. Här bilägges den organisationsplan som SPF-s årsmöte den 16 februari 1900 antog på förslag av sponsorgruppen och boulesektionen. Bilaga 2

Från 23 feb 00 så ansvarar boulesektionen och sponsorgruppen för hallen. Följande ingår i den gruppen:

Thore Gryse                  Ordförande
Anders Andersson         Ordförande i boulesektionen
Gunborg Eriksson          Sekreterare i boulesektionen
Henry Eriksson               Kassör
Sven Hånnberg              Ledamot
Lars Synnerlöv               Ledamot
Lennart Vicksell              Tävlings- och spelansvarig
Ulf Winslow                    Sekreterare

Ovanstående grupp hade sitt första sammanträde den 23 feb 2000. Det visade sig redan vid första sammanträdet att hallens ekonomi var betryggande. Men det framkom redan då önskan om förbättringar inne i hallen. Vi skulle då tillverka tavlor där alla som medverkat till hallens tillkomst skulle namnges.

Vi hade att ta ställning till tomtens planering, kontakt med sponsorer, vilket namn som hallen skulle ha, spelavgifter, konstituering av boulesektionen, m m. Den 29 maj hade gruppen sitt tredje sammanträde. Det verkar som det hela tiden dyker upp frågor som det skall fattas beslut om.

Enligt den organisationsplan som antogs på SPFs årsmöte den 16 feb 2000 kan man läsa under punkt 6:3 att sponsorgruppen och boulesektionen gemensamt skall utvärdera det första årets verksamhet och om nödvändigt föreslå organisationsförändringar i god tid före årsmötet 2001.

Det kommer säkert nya förslag.

Under våren och sommaren 2000 så har vi ofta diskuterat om de stöttor, som vi satt upp enligt Ingeniörsfirman Bjerkings förslag, kunde ersättas med någon annan strävning. Det verkar som det skulle bli så att stöttorna skall göras mera permanenta och något mindre. Vidare så planerar vi grovplanering av marken runt hallen.

Under vintern 00-01 ordnade vi med ett seriespel i boule. Av det stora intresset att döma kommer det att bli en uppföljning.

Så var det detta hur Boulehallen fick namnet Vikinghallen. Vid invigningen så framfördes av någon att namnet Vikinghallen skulle passa. Ja, så blev det och man kan säga att när vi nu har hallen färdig så var det vikingar som samfällt ställde upp och gjorde det möjligt att få denna hall på plats. Lennart som var tillskyndare av det namnet har själv tillverkat bokstäverna och satt dem på plats.

När SPF-distriktet hade årsmöte så tilldelades vår SPF-förening ett aktivitetspris. När distriktets ordf Bert Håkansson presenterade orsaken till priset sa sa han följande.

"Uppsala stad har ingen boulehall, Enköpings stad har ingen boulehall, men i busken gick man och byggde en." Det var Trögden, som var busken.

Under hösten 2000 så har SPF fått löfte att använda den gamla brandstationen som ligger på tomten. Efter det tilläggsavtal, som vi fick av markägaren i mars 2001 kommer byggnaden att bli bra som förvaringsplats för sommarmöbler och mycket annat.

Avtalet innebar skyldighet att vi underhåller huset, samt håller det försäkrat.

När vi nu närmar oss kopieringsdagen så är vi i mitten av april 2001. Nu har halledningen haft sammanträde och konstituerat de ansvariga. Ordf är Anders Andersson. Sekreterare är Gunborg Eriksson, kassör är som vanligt Henry Eriksson. Övriga i sektionen är Lennart Vicksell och Sven Eriksson.

Sponsorgruppen som har varit Thore Gryse, Ulf Winslow och Sven Hånnberg fick sitt förordnande förlängt till april månad 2001 vid årsmötet. Men nu har SPF-styrelsen beslutat att som ledamöter i sponsorgruppen utse Thore Gryse, Henry Eriksson och Lars Synnerlöv.

Boulesektionen och sponsorgruppen ska under år 2001 ha två eller fler gemensamma sammanträden. Det åvilar boulesektionen, under år 2001, att kalla till dessa möten.

Grysta i april 2001
E.u.
Thore Gryse