Organisation

Plan över organisationen av driften av hallen

  • Interiör från hallen

Organisationsplan
Beslutsunderlag till SPF:s årsmöte.
Organisationsfrågor rörande boulehallen; överlämnande av driften och den löpande verksamheten till boulesektionen
1. Bakgrund
Sedan boulehallen nu färdigställts förelägger styrelsen härmed årsmötet följande förslag för den fortsatta förvaltningen, användningen och skötseln av hallen. Med hänsyn till att inkomsterna från sponsorer, bidragsgivare och användare av hallen ännu inte helt kan överblickas gäller förslaget i första hand intill nästa årsmöte. Styrelsen har som ägare det övergripande ansvaret för verksamheten men förslaget går ut på att i största möjliga omfattning delegera det löpande arbetet med verksamheten i hallen till föreningens boulesektion. Förslaget har därför tagits fram i samråd med boulesektionen.
2. Ansvar
SPF:s styrelse har det övergripande ansvaret för boulehallens förvaltning.
För det löpande arbetet med verksamheten delegerar styrelsen nedan under punkt 4, 5 och 6 angivna arbetsuppgifter.
3. Organisation
3.1 Årsmötet utser en boulesektion bestående av 5 medlemmar..
Sponsorgruppen kallar, omgående efter årsmötet, till sammanträde med boulesektionen för konstituering, samt tar även upp aktuella frågor för beslut.
3.2 Styrelsen utser en sponsorgrupp bestående av högst tre personer. 3.3 Ordföranden i boulesektionen kan adjungeras till styrelsen.
4. Delegering till boulesektionen
4.1 Boulesektionen svarar för all bouleverksamhet i hallen såsom spelprogram, tränings-, tävlings- och uthyrningsverksamhet.
4.2 Boulesektionen har egen kassa med kassajournal och eget bankkonto och svarar för alla inkomster vad gäller spelavgifter, andra hyresinkomster, sponsorintäkter o.dyl.
4.3 Boulesektionen sköter de löpande utgifterna beträffande värme, försäkringar och andra utgifter för byggnadens och markanläggningarnas underhåll och drift.
4.4 Boulesektionen svarar för den dagliga tillsynen inklusive värme, städning, snöröjning o. dyl.
4.5 Bokslut från boulesektionen granskas av föreningens ordinarie revisorer.

5. Delegering till sponsorgruppen
5.1 Sponsorgruppen svarar för avtal med sponsorer, kommun och bank
5.2 Sponsorgruppen svarar för styrelsens löpande kontakter med boulesektionen och svarar för att sponsorgruppen och boulesektionen vid behov håller protokollförda sammanträden.
6. Delegering till sponsorgruppen och boulesektionen i samarbete
6.1 Det åligger sponsorgruppen och boulesektionen att gemensamt tillse att verksamheten i hallen bedrivs på ett sätt som innebär självfinansiering och att ekonomin sköts på ett sätt som möjliggör årlig avsättning för framtida underhåll, oförutsedda utgifter mm.
6.2 Sponsorgruppen och boulesektionen svarar gemensamt för färdigställandet av tomten.
6.3 Sponsorgruppen och boulesektionen skall gemensamt utvärdera första årets verksamhet och om nödvändigt föreslå organisationsändringar i god tid före årsmötet 2001.
6.4 Frågor som inte kan lösas i det gemensamma arbetet eller frågor som är oförutsedda skall lämnas till föreningens styrelse.
2000-01-19
Styrelsen i samråd med boulesektionen