Avtal

Avtal mellan SPF Trögd och Veckholms församling

  • Karta över området med Vikinghallen

AVTAL.
Mellan Enköpings kyrkliga samfällighet/Veckholms församling och SPF Trögd har följande avtal slutits:
Enköpings kyrkliga samfällighet/Veckholms församling upplåter i egenskap av markägare för fastigheten Veckholm 1:8 (utmärkt med 1 på bifogade karta upprättad av lantmaterimyndigheten i Uppsala län 1998-10-19, ett markområde till SPF Trögd på fastigheten. Med detta avtal upphör det avtal som tecknades mellan parterna 1998-12-30

1. Det markområde som upplåtes till SPF Trögd på del av område nr 1, begränsad av linje A på bifogad karta, skall användas till fritidsaktiviteter, främst boulespel på den bana som SPF Trögd iordningställt för detta ändamål.

2. Markägaren ger SPF Trögd tillstånd att uppföra en boulehall enligt de ritningar som Enköpings kommuns byggnadsnämnd beviljat bygglov för och vars placering också godkänts av lansantikvarien. Boulehallen tillhör SPF Trögd och förvaltas av föreningen.

3. Den uppförda boulehallen är att betrakta som byggnad på ofri grund och SPF Trögd svarar för samtliga kostnader och underhållsinsatser i byggnaden. Byggnaden skall hållas brandförsäkrad som första riskobjekt av SPF Trögd.

4. Förutom rätt till att uppföra en boulehall på markerat område får SPF Trögd rätt att upplåta parkering för personbilar under aktiviteter anordnade av föreningen. Den manskapsvagn som SPF Trögd haft uppställd på markområdet borttages i och med att en boulehall bygges.

5. SPF Trögd ombesörjer eget elabonnemang med kraftleverantören och svarar för kostnaderna för detta och även för den elförbrukning, som kommer att förbrukas framledes. Avtalet ger rätt till att förlägga vattenledning över mark som tillhör Veckholms gamla prästgård . Ledningens förläggning finns markerad på bif. karta till detta avtal. För skötsel och underhåll av vattenledningen mellan kopplingsbrunn och tappstället i boulehallen ansvarar SPF Trögd. Mellan kopplingsbrunn och bef. pumphus vid Millis bensinstation svarar SPF Trögd för underhåll av vattenledning­en tillsammans med övriga nyttjare av ledningen.

6. Ingen avgift skall utgå för markupplåtelsen i detta avtal men skulle markägaren åläggas framtida kostnader i form av fastighetsskatt och andra kostnader, som kan uppkomma på markägaren skall detta avtal omförhandlas.

7. Detta avtal gäller för tiden 1999-11-01 - 2004-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex (6) månader. Om uppägning ej sker från någondera parten är avtalet förlängt med ett (1) år i taget.

8. Vid avflyttning eller annan omständighet som medför att boulehallens verksamhet markant förändras på det upplåtna markområdet skall SPF Trögd lämna detta i väl ordnat skick och ta bort all anskaffad lös egendom. Markägaren utfäster sig ej att inlösa några gjorda förbättringar inom området.

9. Detta avtal får ej överlåtas på annan eller intecknas utan markägarens skriftliga medgivande.

Enköping 1999-11-01
ENKÖPINGS KYRKLIGA VECKHOLMS FÖRSAMLING
SAMFALLIGHET

Ulf Sjögren Anna-Greta Karlsson
Markägare

SPF Trögd

Ulla Källman
Nyttjare