Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll fört vid årsstämma med 63-210 SPF Seniorerna Alfta
på Sunnangården 2020-02-25
SPF Seniorerna Alfta:s ordförande Ann-Britt Norlin hälsade 115 medlemmar välkomma.

§1
Stämmans öppnande: SPF Seniorerna Alfta:s ordförande öppnade årsstämman.

§2
Val av presidium för årsstämman: Till ordförande för årsstämman valdes Tony Smith. Till sekreterare valdes Marianne Eriksson. Till att justera protokollet valdes IngaLena Svärd och Lennart Svärd. Till rösträknare och tidningsreferent valdes Marianne Eriksson.

§3
Fråga om stämmans behöriga utlysande: Stämman befanns vara behörigt utlyst.

§4
Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.
Bilaga 1.

§5
Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelsen: Stämmans Ordförande undrade om publiken kunde läsa styrelsens verksamhetsberättelse själva i häftet, svar ja och godkändes. Föreningens kassör presenterade den ekonomiska berättelsen som godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga 2 se häfte sid 1-3, 6-15.
Bilaga 4 se häfte sid 17-19.

§6
Behandling av revisorernas berättelse: Stämmans ordförande läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
Bilaga 3. Se sid 16.

§7
Fastställande av resultat- och balansräkning: Resultat- och balansräkningen fastställdes.§8
Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9
Behandling av styrelsens förslag till årsbudget 2020: Föreningens kassör presenterad årsbudgeten, som godkändes. Budgetens balanserar på ett minus på 1348 kr.
Bilaga 5 se häfte sid 20-21. Ändring se Bilaga 12.

§10
Beslut om omkostnadsersättningar till styrelse, revisorer:
Förslaget godkändes.
Bilaga 6.

§11
Reseersättningar och traktamenten: Reseersättningar och traktamenten utgår enligt det statliga reglementet, vid uppdrag för SPF Seniorerna Alfta.
Bilaga 6.

§ 12
Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor:
Inga inkomna motioner.
Handlingsplanen upplästes och godkändes.
Bilaga 7 se häfte sid 4.

§13
Beslut om medlemsavgifter: Medlemsavgiften för år 2021 är oförändrad 255 kr/år.

§14
a) Beslut om antal ledamöter i styrelsen: Beslöts att antal ledamöter skulle vara oförändrat. Ordförande och åtta ledamöter.
b) Val av ordförande för ett år: Till ordförande för ett år valdes Christina Gustavsson
c) Val av övriga styrelseledamöter: Kvar ett år Sune Larsson, Kvar ett år Elisabeth Kvick, Nyval ett år Ann-Britt Norlin, Kvar 1år Bo Rundberg, Kvar1 år Kerstin Rundberg, Omval 2 År Marianne Eriksson, Omval 2 år Sune Martinsson, Omval 2 år Monica Lindell.
d) Val av revisorer och ersättare: Omval som ersättare ett år Märta Sahlin. Kvarstår 1 år Kjell Nygren och Omval 2 år Erik Thuresson.
e) Val av representant i KPR: Omval ett år av ersättare Olle Östlin. Kvar
1 år Mats Ivarsson.
g) Val av valberedning: Kvar 2 år Marlene Johansson. Vakant 3 år nyval.
h) Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig. Se Bilaga 11.
i) Val av distriktsombud: Styrelsen utser distriktsombud.
Bilaga 8 se häfte sid 5.

§15
Övriga frågor: Inga övriga frågor framfördes

§16

Avtackningar: Se bilaga 9-10.


§17
Presidiet för årsstämman tackade för förtroendet att fått leda årsstämman och överlämnade ordet till SPF Seniorerna Alfta:s ordförande Ann-Britt Norlin som avslutade årsstämman.

Alfta 2020-02-25Mötets Ordförande: Vid protokollet:_____________________________ ____________________________ Tony Smith Marianne Eriksson


Justerat:


_____________________________ _____________________________ IngaLena Svärd Lennart SvärdBilaga 6.
Omkostnadsersättningar SPF Seniorerna Alfta för år 2019.

Ersättningar per år:
Ordförande 3 000:
Sekreterare 2 500: -
Kassör 2 500;-
Medlems- och försäkringsansvarige 2 500: -
Ledamot i KPR och LPR 500: -
Revisorer 200: - per person


Fanbärare 100: - per tillfälle.

Uppvaktningar 80-85-90-95-100 år. 200:- Blomstercheck

Vid begravning Blommor 200:-_______________ . ______________

Reseersättningar och Traktamenten
Reseersättning och traktamentsersättning utgår enl. det statliga reglementet
vid uppdrag för SPF.

Nomineringskommitténs förslag
Bilaga 12.

Budgeten konto 3180 skall vara -1500 då blir periodens resultat 1348 – 1500= + 152.
Enligt kassören.