Möte om byggplaner

SPF Seniorerna Åsa hade månadsmöte den 10 oktober med ca 100 deltagare. Vi hade besök av Johanna Vinterhav och Björn Vikström från kommunens Plan- och byggavdelning. De presenterade det aktuella läget angående byggnationer i Åsa.

Åsa är ju ett av de prioriterade områdena inom kommunen, mycket beroende på tågstationen. Det är ett mål att man skall ha hållbarhet i boendet och inte behöva vara beroende av bil. Det är högt fokus på området från centrum och runt Kläppavägen för att knyta ihop centrum med stationen.

Planen för Stockalid har nu vunnit laga kraft.

I området kring Kläppa planerar Derome och privata fastighetsägare att bygga 110 – 140 bostäder i form av villor och radhus. Samråd planeras till Q1 2024. Dock har det uppdagats en population av vattensalamandrar som måste tas i beaktning.

I Åsa norra pågår planarbetet för Ölmevallaskolan, bostäder och verksamhet. Det blir blandad bebyggelse i form av radhus, flerbostadshus och seniorbostäder. Skolan får plats för ca 600 elever och kompletteras med idrottshall.

En viktig fråga för Åsa är dagvattenhanteringen. En okänd kulvert har gjort att arbetet försenats då det är mer vatten än man beräknat. Det betyder att man måste arbeta mer med fördröjande åtgärder.

Stationsvägen i centrum hade en detaljplan som överklagades och därefter återtogs. Troligen kommer ett nytt förslag till våren med 35 bostäder i tvåvåningshus.

Restaurangstråket i centrum är ännu inte godkänt av kommunledningen men det ligger nära i tiden och samråd beräknas ske i december. Där planeras ca 140 bostäder i 2 – 4,5 våningshus med verksamheter och restauranger i bottenplan.

Alla aktuella projekt redovisas på Kungsbacka.se.

Mötet avslutades med god fika, aktuell information och lottdragning.

Fler bilder finn i bildarkivet.