Kommunala PensionärsRådet i Piteå

Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan. Vår representant i rådet under denna mandatperiod är Monica Lundkvist.

Syfte med KPR
- Rådet skall förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som gäller dem
- Rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas    åtgärder och planering
- Rådet skall kunna initiera nya pensionärsfrågor i kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar
- Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Läs mer om bestämmelserna för KPR i Piteå.