Kommunala PensionärsRådet i Piteå

Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan.

Syfte med KPR
- Rådet skall förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som gäller dem
- Rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas    åtgärder och planering
- Rådet skall kunna initiera nya pensionärsfrågor i kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar
- Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Har Du frågor som Du vill aktualisera i KPR i Piteå  kontakta vår representant Mona Wilsson: 
Mob: 073-5145210
E-post: monawilsson12@gmail.com

 

Läs mer om bestämmelserna för KPR i Piteå.