Om KPR Piteå

Här är ett utdrag ur bestämmelserna för KPR i Piteå


Enligt socialtjänstlagen skall kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor bland annat för äldre och i nära samverkan med organisationer verka för goda miljöer i kommunen.
Kommunens mål för äldreomsorgen skall uppnås i samråd med företrädare för ålders- och förtidspensionärernas organisationer inom kommunen.

Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens styrelser och nämnder å andra sidan. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Syfte
- Rådet skall förstärka pensionärernas inflytande i alla frågor som gäller dem
- Rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas åtgärder och
planering
- Rådet skall kunna initiera nya pensionärsfrågor i kommunstyrelse, nämnder och förvaltningar
- Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Uppgifter
Kommunens företrädare skall informera rådet om sådana planerade förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som särskilt berör pensionärskollektivet. Kommunen skall därvid, när så är möjligt och rimlig, inhämta synpunkter och förslag från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets utveckling.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres villkor i samhället. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som särskilt berör pensionärer.

Organisation
Rådet skall bestå av 13-16 ledamöter och 13-16 ersättare, varav 7-10 ledamöter och 7-10 ersättare utses bland pensionärsorganisationerna och sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare utses bland kommunens förtroendevalda.

Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen skall efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet.
PRO   3 ledamöter
SKPF  2 ledamöter
SPF    2 ledamöter (för SPF Häggen är Monica Lundkvist representant)

Det fullständiga reglementet finns på Piteå Kommuns hemsida samt via länk nedan.

Av kommunens sex ledamöter och sex ersättare utses tre ledamöter och tre ersättare från socialnämnden, två ledamöter och två ersättare från kommunstyrelsen samt en ledamot och en ersättare från teknik- och servicenämnden.

Arbetsutskottet ska vara beredande för KPRs sammanträden.

Läs mer  om de fullständiga bestämelserna för KPR i Piteå Kommun.