Årsmötesprotokoll

Uppdaterades: 02 mars 2017

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE SPF-SENIORERNA ODEN, MÄRSTA
Onsdag 15 februari 2017, Cabinen Stockholmsvägen 25 Märsta

§ 1 Ordförande Yngve Östman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Yngve höll en parentation över de medlemmar som avlidit under året:
Estha Broberg, Gustav Bruun, Margaret Sederlin, Ulla Eleonora Eriksson,
Iris Moström, Bror Karlsson, Bength Andersson, Thore Karlsson, Lars Dagsberg, Göte Walther, Ingegerd Hårdänge, Lars Tanndal, Bengt Blomdahl, Bengt Andersson

§ 3 Tackkort upplästes.

§ 4 Under året har 19 medlemmar välkomnats i föreningen.

§ 5 Till mötesordförande valdes Giselher Naglitsch .

§ 6 Till mötessekreterare valdes Ulla Bergvall.

§ 7 Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare jämte ordförande, valdes Åke Åberg och Margareta Andersson.

§ 8 Kallelsen godkändes.

§ 9 Dagordningen godkändes med tillägg av revisorernas berättelse.

§ 10 Verksamhetsberättelsen för 2016 upplästes och godkändes.

§ 11 Kassören Maud Beckasin redogjorde för ekonomin. Ekonomin är fortsatt god men påverkas av ett lägre medlemsantal.
Revisorernas berättelse lästes upp av Barbro Wennerblom. Beröm för god bokföring.

§ 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

§ 13 Budget för 2017 presenterades av kassören. Vissa utgifter påverkas av att vi valt att tillsvidare ha möten varannan vecka istället för varje vecka.

§ 14 Arvoden ligger oförändrade för 2017.

§ 15 Inga motioner har inkommit.

§ 16 Årsavgiften hålls oförändrad på 220:- för 2017

§ 17 Val av styrelse för 2017 enligt valberedningens förslag.

Ordförande Yngve Östman omval 1 år
Ledamöter Ylva Brolund omval 1 år
Ulla Bergvall omval 1 år
Maud Beckasin omval 1 år
Lillemor Andreassen omval 1 år
Inga-Britt Carlsson omval 1 år
Birgit Gävstedt nyval 2 år

Funktionärer samtliga väljs på 1 år.

Revisorer Barbro Wennerblom
Sven-Axel Lundström
Ersättare Robert Gyllenhammar
Medlemssekreterare Roland Fors
Försäkringar Yngve Östman
KPR Ulla Bergvall
Ersättare Maud Beckasin
Valberedning Barbro Wennerblom, sammankallande
Laila Adén
Margareta Klang
Kenneth Eriksson
Friskvårdsombud Janis Bilands
Britt-Marie Gyllenhammar
Golf Ulla Bergvall
Reseombud Märta och Roland Fors
Marknad Anita Karlsson
Hörsel-och synombud Margareta Andersson
Trafikombud Gunnel Petersson
Programgrupp medlemsförslag
Gratulationsansvarig Maud Beckasin
Mötesvärdar Britt-Marie Gyllenhammar
Kenneth Eriksson
Hemsidan Karin Gustafsson, webmaster
Roland Fors, foto och information
Ersättare Yngve östman

Mötet ajournerades för att få en valberedning. Medlemmarna fick tillfälle att diskutera frågan och gemensamt föreslå kandidater. Under tiden serverades rostbiff, potatissallad, kaffe och kaka.
Resultatet blev fyra medlemmar till valberedningen.
Diskussion fördes även ang mandattider. Eftersom det var svårt att få ledamöter på fler än ett år beslöts att prova en mandatperiod på ett år för styrelsen.
Mötesordförande Giselher Naglitsch avtackades och lämnade mötet av familjeskäl.

§ 18 Yngve Östman övertog ordförandeskapet.
Val av valberedning fastställdes. Se § 17.

§ 19 Övriga frågor. Antalet mötesdeltagare uppgick till 59 personer.

§ 20 Årsmötesförhandlingarna avslutades.

§ 21 Ann-Marie Sandström informerade om Temakvällen " Ungersk afton." Påminde om att anmälan är bindande.

§ 22 Ann-Marie Sandström avtackades för arbetet i styrelsen.

§ 23 Den nya styrelsen presenterades och fotograferades för hemsidan.
Sedvanlig lottdragning företogs.

§ 24 Yngve tackade för fortsatt förtroende och förklarade mötet avslutat

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 02 mars 2017 Uppdaterades: 02 mars 2017