Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

 

Dagordning årsmötet vid SPF Seniorerna Habo tisdagen den 7 september 2021

 1. Årsmötet öppnas                                         
 2. Val av ordförande för årsmötet                  
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens Verksamhetsberättelse                              
 8. Ekonomisk redogörelse                             
 9. Revisorernas berättelse                              
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Budget 2021
 12. Fastställande av ersättning till förtroendevalda
 13. Motioner och förslag
 14. Beslut om årsavgift för 2022
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Val av ordförande på ett år
 17. Val av övriga ledamöter
 18. Val av två revisorer samt en ersättare på ett år
 19. Val av ombud till distriktsstämman
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedningens ordförande och ledamöter
 22. Avtackning
 23. Årsmötet avslutas

      Habo

 

Verksamhetsberättelse för 2020

 

Avgående styrelseledamöter vid årsmötet den 11 februari 2020:

Anita Jansson, Florence Gustafsson

 

Styrelsen

Göran Johansson, ordförande. Maria Lindell Westmar kassör

Birgitta Friberg, Studieledare.  Gunnel Öhlund, medlemsansvarig.

Anita Lönnberg, Bo Darmark, Anders Egeborn  och Yvonne Johansson,

program och resor.

 

Medlemmar

Den 31/12 2020 var vi 242 medlemmar, vilket ger en minskning med en från                             föregående år.

 

Möten och sammankomster

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten. 5 medlemsmöten och

sammankomster.

 

Våren

- 7 januari. Året inleddes med risgrynsgröt, julgransplundring, julmusik, ringdans

m.m. i Missionskyrkan.

- 21 januari: Distriktsordföranden Kjell Lindstöm talade kring ämnet Blir vi        

friskare

- 11 februari: Årsmöte.

- 25 februari: Ove Hellström underhöll med musik och berättade Västgötahistorier

- 10 mars: Habobon och magikern Jimmy Svärdhagen visade upp sin magiska                          trick.  

Övriga sammankomster och resor fick ställas in på grund av Coronas               

smittspridning

 

Hösten

Uppstarten av hösten ställdes in eftersom smittspridningen av corona var hög

- 3 november genomfördes ett föreningsmöte utan någon programpunkt och med egen fika med syfte att vi bara skulle träffas under de rekommendationer från folkhälsomyndigheten som bl.a. innebar distansering med minst 2 meters avstånd.

Då endast 8 medlemar infann sig beslutas att ställa in övrig verksamhet under hösten.

 

Externa möten

- 22 september genomfördes ett möte i Habo där övriga pensionärsorganisationer kyrkor och kommunen representanter samtalade om hur vi skall kunna hjälpa ensamma äldre i Habo kommun. Kjell Lindström, i egenskap av distriktets projekt Om ensamma äldre, höll ihop mötet.

- Alla övriga möten med distriktet och Habo kommun ställdes in under hösten.

 

Studiecirklar

Under våren fram till mars genomfördes endast en studiecirkel förutom lättgympa

- Vinkunskap genomfördes 23 januari och 27 februari. Cirkeln kunde inte slutföras på grund av pandemin. Ledare Thomas Werthén och Arne Sandin

Under hösten ställdes all studieverksamhet in på grund av pandemin

 

Motion och friskvård

Under våren genomfördes följande aktiviteter:

- Lättgympa en timme varje torsdag i Missionskyrkan fram till den 12 mars med Lena Sandin ledare.

- Bordtennis 1.5- 2 timmar varje onsdag i Gunnarsbo. 9 träffar genomfördes innan corona-pandemin satte stopp den 11 mars. Arnold Andersson sammanhållande.

Under hösten med start den 12 november startade gympa-promenaderna varje torsdag med samling utanför missionskyrkan.

 

RPF

(Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning)

Fredrik Kittendorff och Elisabeth Markstad har varit ordinarie ledamöter i rådet med Birgitta Bloohm och Sven-Olov Bergsten som ersättare.

KPR-möten genomfördes med ett möte fram till februari. Därefter blev mötena inställda och ansvarig inom kommen skickade en utförlig rapport två gånger under resterande del av året. Rapporterna har lagts ut på vår hemsida

 

Ekonomi

Årets vinst blev 2417,94. Övriga detaljer se resultaträkning och balasräkning.

 

Avslutning

Styrelsen vill tacka alla ni medlemmar som visat förtroende för vår verksamhet och har haft förståelse för att vi inte har kunnat genomföra det program som vi hade planerat. Vi hoppas att vi skall kunna komma tillbaka till normal verksamhet under hösten 2021. Stort tack också till våra funktionärer i olika roller.

 

 

Göran Johansson    Birgitta Friberg    Maria Lindell Westmar    Yvonne Johansson

 

 

Gunnel Öhlund         Anita Lönnberg          Bo Darmark          Anders Egeborn