Årsmöte 2020

Handlingar till årsmötet 2020-02-11

Förslag till dagordning inför årsmötet vid SPF Seniorerna Habo tisdagen den 11 februari 2020

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsberättelse
8. Ekonomisk redogörelse
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Budget 2020
12. Fastställande av ersättning till förtroendevalda
13. Motioner och förslag
14. Beslut om årsavgift för 2021
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av ordförande på ett år
17. Val av övriga ledamöter
18. Val av två revisorer samt en ersättare på ett år
19. Val av ombud till distriktsstämman
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedningens ordförande och ledamöter
22. Avtackning
23. Årsmötet avslutas


Verksamhetsberättelse för 2019

Avgående styrelseledamöter vid årsmötet den 12 februari 2019:
Lennart Jonius, Gerd Svennenfors.

Styrelsen
Göran Johansson, ordförande. Birgitta Friberg, sekreterare. Anita Jansson, kassör
Gunnel Öhlund, medlemsansvarig. Florence Gustafsson, Anita Lönnberg,
Bo Darmark och Anders Egeborn, program och resor.

Medlemmar
Den 31/12 2019 var vi 243 medlemmar, vilket ger en ökning med 11 från
föregående år.

Möten och sammankomster
Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten. 22 medlemsmöten och
sammankomster.
Våren
- 8 januari. Året inleddes med risgrynsgröt, julgransplundring, julmusik, ringdans
m.m. i
Missionskyrkan.
- 15 januari: Uttagning till Hjärnkoll
- 22 januari: Margaretha & Eugene Arvidsson berättade om sina flyguppdrag för
missionen i Bolivia
- 12 februari: Årsmöte.
- 26 februari: Jan Bergstrand genomförde utbildning i första hjälpen och hur
hjärtstartare fungerade.
- 12 mars: Erling Lundberg underhöll oss med sin enmansorkester.
- 26 mars: Modevisning med möjlighet att handla.
- 2 april: Det återkommande SPF-Kaféet på Kärrsgården.
- 9 april: Claes Astin kåserade om minnesvärda folk i Skaraborg.
- 3 april: Styrelsen bjöd in nya medlemmar till informationsträff med fika i
Missionskyrkan
- 23 april: Genomfördes en vandring på Dumme Mosse.
- 14 maj: Lars-Olof Markstad informerade om Torpinventeringsprojektet i Habo.
- 28 maj: Vårresan gick till Tranås med studiebesök på Tranås skinnberedning.
Lunch på Tranås golfrestaurang. Resan hem gick via Gränna där det fanns
möjlighet att handla och fika.
- 11 juni: Traditionsenlig våravslutning med lunch och musikunderhållning
i Holmenstugan. För musiken svarande Christer Möller med sångare för.
Hösten
- 21 augusti: Höstens upptaktsmöte i Gustaf Adolfs Hembygdsgård med
tipspromenad, musikunderhållning och korvgrillning.
- 10 september: Nikolina Vidovic från juristbyrån informerade om framtidsfullmakt och visade olika exempel på vad som gälle vid arv och sjukdom.
- 24 september: Per Granvik informerade om biodling.
- 1 oktober: SPF- Kaféet på Kärrsgården
- 8 oktober: Magnus Widell informerade om handel och idrott i Habo genom tiderna.
- 22 oktober: Kenneth Holmström svarade för musikunderhållning .
- 26 november: Jonathan Ljungvist berätta om när han cyklade till Afrika
- 8 december: Julbord, kort julbetraktelse och information om Fjällstugans verksamhet.
-10 december: Luciafirande och adventskaffe. Ett 20-tal barn från förskolan Framtiden framträdde som Lucia, tärnor, stjärngossar och tomtar.

Externa möten
-10 april: Göran Johansson, Gunnel Öhlund och Anders Egeborn deltog i distriktets stämma i Jönköping
- 6 november deltog Göran Johansson i distriktets ordförandedag på Tallnäs

Studiecirklar
- Läs och res genomfördes med tre studiedagar och avslutades med en studieresa
27-28 augusti: Gick resan till Blekinge med besök på Marinmuseet i Karlskrona,
där även lunch intogs. Resan fortsatte sedan till Karlshamn där man fick en sittande guidning om Karlshamn och dess historia. Middag serverades på First Hotell där man också övernattade.
Nästa dag gick resan vidare till Jämshög där gjordes ett studiebesök på hembygdsgården.
Hembygdsgården inrymde även ett författarmuseum. Deltagarna fick en föredragning om författarna Sven Edvin Salje och Harry Martinson. Sedan fortsatte resan till Svängsta där blev det blev lunch. Efter lunchen var det hemresa med ett stopp på Eva Spångbergs livsverk i Hjälmseryd.
Leo och Ingrid Kullman samt Arne och Lena Sandin var guider.
- Alla kan surfa" .Två cirklar, fyra tillfällen om två timmar. Ledare Sören Axelsson.
- Sju träffar i vinkunskap ledda av Thomas Werthén.
- Ny studiecirkel med Kända Värmlänningar startade under hösten och avslutas under våren 2020

- Göran Johansson och Sören Axelsson deltog i studiecirkel kring vår hemsida och hur den kan utvecklas. Studiecirkeln omfattade tre träffar under hösten och anordnades av distriktet. Representanter från Bankeryd, Mullsjö och Norra Mo deltog också
- Gunnel Öhlund deltog i studiecirkel kring vårt medlemsregister. Studiecirkeln omfattade tre träffar under hösten och anordnades av distriktet. Representanter från Mullsjö deltog också

Motion och friskvård
Lättgympa en timme varje torsdag i Missionskyrkan. Lena Sandin ledare.
Bordtennis 1.5- 2 timmar varje onsdag på vinterhalvåret i Gunnarsbo. Arnold Andersson sammanhållande.
Bangolf på slätten under sommarhalvåret Sven Dahl sammanhållande

RPF ( f.d.KPR)
"Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning"
Fredrik Kittendorff och Elisabeth Markstad har varit ordinarie ledamöter i rådet med Birgitta Bloohm och Sven-Olov Bergsten som ersättare. RPF har haft 4 möten under året.

Hemsida
Fungerar bättre och bättre. Upp till oss att tillföra material av intresse. Sören Axelsson är ansvarig för hemsidan.

Medlemsregistret
Fortfarande vissa problem med registret. Måste få mer hjälp från distriktet.

Hjärnkoll
Per Granevik, Jan Sannemo och Bertil Öhlund representerade oss i tävlingen.
De gick dock inte vidare.

Ekonomi
Årets vinst blev 7007,14 mot budgeterade -2900 kr. Se resultaträkning och budget. Arvode om 500 kronor har betalats ut till 8 styrelseledamöter samt till cirkelledaransvarig och ansvarig för hemsidan totalt 5000 kronor

Avslutning
Styrelsen vill tacka alla ni medlemmar som visat förtroende för vår verkamhet under det gångna verksamhetsåret genom er höga närvaro. Stort tack också till våra funktionärer i olika roller.

Göran Johansson  Birgitta Friberg  Anita Jansson  Gunnel Öhlund

Florence Gustafsson  Anita Lönnberg  Bo Darmark  Anders Egeborn 

Ekonomisk redogörelse 2019 ver 2.pdf 

SPF budgetförslag 2020.pdf

 Valberedningens förslag utg. 2

Styrelse
Ordförande Göran Johansson Omval 1 år
Ledamot Bo Darmark kvarstår 1 år
Ledamot Anita Lönnberg Omval 2 år
Ledamot Gunnel Öhlund Omval 2 år
Ledamot Anders Egeborn Kvarstår 1 år
Ledamot Birgitta Friberg Kvarstår 1 år
Ledamot Yvonne Johansson Nyval 2 år
Ledamot Maria Lindell Westmar Nyval 2 år

Avsägning
Anita Jansson
Florence Gustavsson
Kommentar Styrelsen består av 8 medlemmar

Revisorer
Lennart Jonius sammank. Omval
Bengt Håkansson Nyval
Lennart Bertilsson suppleant Omval

Avsägning
Ingvar Bloohm

Valberedning
Gerd Svennenfors Omval
Anita Jansson Nyval
Florence Gustavsson Nyval

Avsägning
Arnold Andersson
Leo Kullman

Arnold Andersson, Leo Kullman , Gerd Svennenfors 14 februari 2020