Dagordning för årsmötet

1. Årsmötet öppnas

2. Parentation

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4. Val av 2 protokolljusterare jämte rösträknare

5. Prövning att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

6. Fastställande av dagordning

7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

8. Behandling av styrelsens årsredovisning för år 2018

9. Revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om ersättningar till styrelse och revisorer

12. Fastställande av årsavgift för år 2020

13. Motioner

14. Val av ordförande för år 2019

15. Beslut om antalet styrelseledamöter för år 2019

16. Val av övriga styrelseledamöter för år 2019

17. Val av 2 revisorer

18. Val av 2 ombud och 2 ersättare till distriktets årsstämma 2019-04-11 (ordföranden är självskriven)

19. Val av 1 ledamot till KPR (Kommunala Pensionärsrådet) jämte en ersättare för mandatperioden 2018-2022

20. Val av tidningsreferent

21. Val av hörselombud

22. Val av folkhälsoansvarig

23. Val av programkommitté

24. Val av studieansvariga

25. Val av resekommitté

26. Val av ombud till Vuxenskolan

27. Val av trafiksäkerhetsombud

28. Val av IT-ansvarig

29. Val av medlemsregisteransvarig

30. Val av kaffe- och lotterikommitté

31. Val av valberedning och ersättare

32. Övriga frågor

33. Avslutning