Bokslut för 2018

Här nedan bokslutet!

SPF UTRIKES Räkenskapssammandrag 1/1-31/12 2018

Ingående balans 2018-01-01
Skulder och eget kapital
Eget kapital 36.003,67

Kassa 2 243,95
Handelsbanken 33 759,72
Summa 36 003,67

Kostnader
Servering 13 331,00
Lotterier 1 128,00
Lokalhyror 4 000,00
Kulturaktiviteter 38 584,00
Omkostnader adm. 2 568,00
Omkostnader övr. 7 112,00
Annonskostnader 3 774,00
Resor 271,00
Bankkostnader 625,00
Summa 71 393,00

Intäkter
Servering 21 218,00
Lotterier 11 430,00
Årsavgifter 4 750,00
Kommunalt bidrag 3 600,00
Kulturbidrag SV 9 150,00
Deltagaravgifter 17 160,00
Årets underskott 4 085,00
Summa 71 393,00