Månadsmöte den 16 januari 2023

Här kommer rapport från månadsmötet den 16 januari 2023.

Månadsmöte SPF Seniorerna Dellenbygden 16 januari 2023

Den 23/11-22 släpptes resultatet av Hemtjänstindex för första gången. Hemtjänstindex är ett verktyg för att mäta kvalitet i hemtjänsten som SPF initierat och genomfört och finansierats av Arvsfonden. Samtliga Sveriges 290 kommuner är med. Hudiksvalls kommun kom på plats 49, vilket måste anses bra. Dock är resultatet baserat på 4 delindex, och några av dessa har en klar förbättringspotential. De 4 delindexen är Information (plats 49), Biståndsbedömning (plats 80), Utförande (plats 57) samt Stöd och utveckling (plats 168). Resultatet av Hemtjänstindex har uppmärksammats i HT, dels i en ledare 30/11 -22 samt i en insändare 2/12-22.
Den som är intresserad att läsa mer om Hemtjänstindex kan gå in på hemtjänstindex.se.

Rapport från KPR 12/12-22 (Kommunala Pensionärsrådet)
Information från Social och omsorgsförvaltningen av Ann-Sofie Åhs Bodin
Nya chefer inom äldreomsorgen:
Elin Ljung Äldreomsorgschef och Ann-Sofie Åhs Bodin Förvaltningschef
Hudiksvalls kommun har fler platser inom Vård och omsorg än likvärdiga kommuner, och de är dyra.
En utredning är tillsatt för att se över detta. Man kommer titta på hur många vård och omsorgsplatser som behövs framöver samt vad som behövs för att anpassa de boenden som finns idag. Utredningen skall presenteras för nämnden i mars.

Vi fick information om en ny vårdform, biståndsbedömt trygghetsboende.
Man planerar 15 lägenheter i biståndsbedömt trygghetsboende i Delsbo, 6 i Iggesund samt 12 lägenheter på Helenedal.

Man utreder även arbetuppgiftsförskjutning. På grund av svårigheter att rekrytera utbildad personal till äldreomsorgen pågår en utredning för att se om man kan använda sig av personer som saknar vårdutbildning men som kan utföra arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning. En av dessa uppgifter är tex städning. Vård-och omsorgspersonalen skall inte sköta städningen. De får då utrymme för att kunna utföra sjuksköterskeuppgifter som inte kräver sjuksköterskekompetens osv.

Vi fick även information från Demensteamet. Demensteamet har drivits i projektform och avslutas i maj i år. Teamet har stöttat demenssjuka, utfört demensutredningar, stöttat anhöriga, tittat på (demens) anpassningar i samhället och mycket annat.
Man hoppas få fortsätta även efter projekttidens slut.

Mötesdagar för KPR under 2023 bokades till 13/2, 17/4, 18/9 samt 11/12(kommer troligen ändras)

Jag är er representant i KPR. Jag tar tacksamt emot synpunkter och frågor som jag kan ta med mig på kommande möten.

Nedtecknat av AnnSofie Forsberg