Ordförandes hälsning

Ordförandes hälsning

SPF Seniorerna arbetar efter två huvudinriktningar. Den första är att främja ett aktivt liv och stärka den interna gemenskapen genom att initiera olika aktiviteter. Den andra berör det externa seniorpolitiska arbetet inom Strängnäs kommun, där vi söker påverka inriktning och utfall till gagn för er medlemmar.

Vi arbetar, tillsammans med de två övriga SPF-föreningarna i kommunen, med de tre frågor distriktet redovisat i Seniorplanen. Bostadsfrågan har utvecklats så att vi nu är remissorgan till kommunen i bostadsfrågor och vi har kontinuerlig kontakt med bostadsbolagen. Välfärdsteknik är en alltid aktuell fråga där vi, förutom att bevaka och påverka teknikutvecklingen, alltid stryker under att teknik inte kan ersätta mänsklig kontakt. Inom brukarrevision genomför vi nu en undersökning med intervjuer av seniorer som använder hemtjänsten, både den kommunala och privata. SPF Seniorerna spelar en viktig roll i dessa frågor.

Vi arbetar också aktivt i både Regionens Pensionärsråd och Kommunens Seniorråd. Medlemmarnas synpunkter i dessa frågor är av stor vikt, så vi vill gärna att ni hör av er till någon i styrelsen.

En annan viktig fråga är att bekämpa ensamhet. Vi kan alla dra vårt strå till stacken och därför betyder vår medverkan i Frivilligcentralens verksamhet mycket. SPF Seniorerna arbetar också för att skapa trygghet och motverka lurendrejerier i alla dess former.

Vi vill också tacka våra sponsorer, som genom sina annonser i medlemsbladet, hjälpt till med publikation och distribution. Flera av dessa kommer att medverka vid våra medlemsmöten. Vi uppmanar er att gynna våra sponsorer!

Slutligen vill jag tacka för ert förtroende och ser fram emot ett aktivt och innehållsrikt senior år!

För styrelsen i SPF Seniorerna Strängnäs genom,

Sven Olof Ersmarker