Stadgar

Stadgar för SPF Seniorerna Råneå

1
STADGAR FÖR  SPF SENIORERNA RÅNEÅ
§ 1 Namn
Föreningens namn är SPF Seniorerna Råneå inom
Norrbottens distriktet av SPF Seniorerna.
Föreningens organisationsnummer är 897001-4281
Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att
• informera medlemmarna i frågor som berör dem
• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR
• aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap
• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna. Samverkan bör ske mellan föreningarna i distriktet.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.
Beviljat medlemskap gäller i endast en förening av SPF Seniorerna. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.
Vänmedlem kan man vara i en eller flera andra föreningar i SPF Seniorerna om viss avgift erlägges. Vänmedlem har ej rösträtt och kan ej inneha styrelseuppdrag.
När medlem flyttar till en annan förening skall överföring ske senast 1 dec.
§ 4 Möten
mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, motioner
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före februari månads utgång.
Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post senast sex veckor före mötet.
Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem.
Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar som ska behandlas på årsmötet ska hållas tillgängliga på hemsidan för medlemmarna senast en vecka före mötet.
Efter årsmötet ska protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till distriktskansliet inom tre veckor.
2
mom. 2 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det.
Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut härom.
Kallelse till extra årsmöte ska ske genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post.
Kallelse ska ske senast två veckor efter beslutstillfället.
Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
mom. 3 Antal möten
Föreningen ska årligen hålla årsmöte samt därutöver minst fem möten eller sammankomster.
mom. 4 Rösträtt och yttranderätt
Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Röstning kan ske med fullmakt.
Dock har varje närvarande medlem endast rätt att medföra en fullmakt avseende endast en person. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
Ledamot av distriktstyrelsen har rätt att närvara och att yttra sig.
mom. 5 Omröstning
Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Vid fler namnförslag än det antal som ska väljas, ska valet ske med sluten votering. Som mötets beslut gäller förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning.
mom. 6 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska bl. a förekomma
• val av mötesfunktionärer
• prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
• fastställande av föredragningslista
• behandling av styrelsens årsberättelse
• revisorernas berättelse
• beslut om resultat- och balansräkning
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer
• behandling av motioner
• behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
• beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut
• beslut om budget och plan för verksamheten
• beslut om årsavgift för nästkommande år
• beslut om antalet styrelseledamöter
• val av ordförande
• val av övriga ordinarie styrelseledamöter
• val av revisorer och ersättare
• val av ombud och ersättare till distriktstämma
3
• val/nominering i förekommande fall av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd
• beslut om antal ledamöter i valberedningen
• val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen
§ 5 Styrelse
mom. 1 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst tre ledamöter. Styrelsen ska ha ett udda antal ledamöter.
Ordföranden väljs på ett år. Ledamöterna väljs på två år varav hälften utses vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt vid behov ett arbetsutskott.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Revisor och representant för valberedningen kan ges närvarorätt på styrelsens sammanträden och har tillgång till styrelsens protokoll.
mom. 2 Uppgifter
Styrelsen leder föreningens verksamhet, svarar för föreningens organisation, verksamhet och ekonomi. Styrelsen upprätthåller kontakten med distriktet.
Protokoll utsändes till styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
mom. 3 Valbarhet
Medlem i föreningen är valbar till uppdrag i föreningen. Dock är medlem som innehar styrelseuppdrag i annan pensionärsorganisation inte valbar. Anställd av SPF Seniorerna i föreningen är inte valbar till uppdrag i föreningen.
Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än 8 år.
§ 6 Avgifter Central uppbörd
Förbundet kan, om en förening så önskar, insamla avgiften.
Medlem erlägger före den 31 december och senast den 31 januari medlemsavgiften för det kommande året. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan. Föreningens andel av avgiften överföres varje månad från förbundet.
Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året och för vänmedlem.
Lokal uppbörd
mom. 1 Avgift till föreningen
Medlem erlägger senast den 1 mars den föregående år beslutade avgiften. Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan.
mom. 2 Avgift till förbundet och distriktet
Senast den 15 mars varje år erlägger föreningen till distriktet fastställda förbunds- och distriktsavgifter beräknade efter antal medlemmar som vid ingången av kalenderåret var centralt registrerade i föreningen.
4
§ 7 Räkenskapsår och revision
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning ska granskas av de revisorer som valts på årsmötet.
Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna erforderliga handlingar till revisorerna. Revisionsberättelse ska senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.
§ 8 Valberedning
Valberedningen ska verka för förnyelse i fråga om styrelse och övriga förtroendeuppdrag, så att många medlemmar blir delaktiga i verksamheten.
Valberedningens förslag utsänds med årsmöteshandlingarna och hålls tillgängligt på hemsidan. Valberedningen bör bestå av tre eller fem ledamöter men inga ersättare.
§ 9 Hedersmedlemskap/Utmärkelser
Hedersmedlemskap kan av årsmötet tilldelas särskilt förtjänt medlem i föreningen.
Styrelsen bestämmer om hedersmedlemskap ska följas av särskilda förmåner. Minnesgåva kan tilldelas den som genom betydelsefulla insatser inom föreningen under minst fem år gjort sig förtjänt av utmärkelsen.
§ 10 Stadgeändring
Stadgar för förening ska i allt väsentligt överensstämma med dessa normalstadgar.
När kongressen fattat beslut om ändring av normalstadgarna ska föreningen på nästa årsmöte ändra sina stadgar så att de överensstämmer med det som beslutats.
Avvikelse från normalstadgar för förening ska fastställas av distriktsstyrelsen.
§ 11 Uteslutning
Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut härom ska fattas av föreningsstyrelsen.
Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift ska avregistreras. Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig.
I beslut om uteslutning ska anges att beslutet kan överklagas hos distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen på sätt anges i § 12.
§ 12 Överklagande
Medlem kan hos distriktsstyrelsen överklaga beslut av föreningen eller dess styrelse, om medlemmen anser att
• beslutet inte fattats i stadgeenlig ordning
• beslutet står i strid med stadgarna
Skrivelse med överklagandet ska ha inkommit till distriktsstyrelsen inom 30 dagar från den dag medlemmen fått kännedom om beslutet, dock senast 3 månader från den dag beslutet fattades.
5
Distriktsstyrelsen beslutar i ärendet sedan yttrande inhämtats från den som fattat beslutet. Medlem eller förening som inte är nöjd med distriktsstyrelsens beslut kan överklaga det hos förbundsstyrelsen. Överklagande ska ske inom 30 dagar.
Förbundsstyrelsen ska, innan beslut fattas, inhämta yttrande från distriktsstyrelsen.
§ 13 Sammanslagning/nedläggning
Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan SPF Seniorerna-förening ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie och ska biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar. Om upplösning sker eller föreningen beslutar utträda ur SPF Seniorerna ska samtliga handlingar och tillgångar överlämnas till distriktet. Före beslut ska samråd ske med distriktsstyrelsen.
Sker upplösning genom likvidation ska samtliga handlingar och återstående tillgångar överlämnas till distriktet. Sker upplösningen genom fusion går föreningen antingen upp i en annan förening i SPF Seniorerna eller går föreningen jämte annan förening tillsammans upp i en för ändamålet nybildad förening inom SPF Seniorerna.
Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen, den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen.