Årsmöte

Uppdaterades: 23 januari 2021

Förslag till dagordning vid ÅRSMÖTE 2021 för SPF Seniorerna Båstad Bjäre.
Tid: Tisdagen den 23 februari 2021.
Plats: Digitalt. Samtliga handlingar skickas ut via mail eller post till
medlemmarna senast den 1 februari 2021. Eventuella frågor och synpunkter på beslutsförslagen skickas till sekreterare Karin Sörensson senast den 1 februari 2021. Om inga synpunkter inkommit anses årsmötets beslut vara gällande från och med 26 februari 2021.

ALL INFORAMTION FÖR ÅRSMÖTET

KLICKA HÄR!!!

 

 

 

Årsmötesprotokoll för SPF Seniorerna Båstad Bjäre 25 februari 2020

Föreningens ordförande Gunilla Linghoff hälsade alla välkomna.
Lokal: Rivieria Strand Båstad.
Närvarande: 136 medlemmar

§1. Ordförande Gunilla Linghoff förklarade årsmötet öppnat.

§2. Till ordförande för mötet valdes Gunilla Linghoff.

§3. Till sekreterare för mötet valdes Karin Sörensson.

§4. Till justerare, tillika rösträknare, valdes Kerstin Gustafsson och Christina Ljungqvist
att tillsammans med ordföranden Gunilla Linghoff justera dagens protokoll.

§5. Kallelse till årsmötet.
Mötet fastställde att årsmötet blivit behörigt utlyst.

§6. Mötet godkände förelagd dagordning.

§7. Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes och lades till handlingarna.

§8. Revisorerna Per Göran Holgersson och Ingvar Andréasson har granskat
föreningens räkenskaper och funnit dessa utan anmärkning.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9. Resultat- och balansräkning fanns i årsmöteshandlingarna.
Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning.

§10. Årsmötet beslöt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets
förvaltning, 2019

§11. Ersättning till styrelsen fastslogs.

§12. Budget sammanställd av kassör Nils-Otto Forssell föredrogs.
Årsmötet fastställde budgetförslag för år 2020.

§13. Årsmötet beslöt att fastställa årsavgift för 2020 till 275:- ,samma som 2019.

§14. Årsmötet valde, efter förslag från valberedningen, Gunilla Linghoff till
ordförande för ett (1) år.

§15. Christian Björkvall läste upp valberedningens förslag,
Valda på 2 år.
Göran Buhre (omval)
Nils-Otto Forssell (omval)
Lars Jarnryd (omval)
Karin Aurell Paulsson (omval)
Karin Sörensson (omval)
Rune Nilsson (omval)
Benny Nilsson (nyval)
1 år kvar på mandatperioden.
Kerstin Nilsson (omval)
Karin Leu (omval)
Årsmötet beslöt välja ledamöter enligt förslaget.

§16. Inga ersättare valdes. Ingår i styrelsen.

§17. Revisorval
Ingvar Andreasson (omval)
Per-Göran Holgersson (omval)
Årsmötet beslöt enligt förslaget.
§18. Valberedningens förslag till revisorsersättare:
Björn Källbäck (nyval)
Årsmötet beslöt enligt förslaget.

§19. Inga motioner har inkommit.

§20. Till valberedning valdes:
Christian Björkvall (omval) sammankallande
Birgitta Brink (omval)
Uno Henningsson (omval)
Kjell Ilerup (omval)
Majvi Ekenberg (omval)

§21 Karin Sörensson berättade att föreningen erhållit 50 000 kr från Stiftelsen Gripen
för att hjälpa seniorer med IT användningen
Ansökan skickad till Socialstyrelsen för att erhålla pengar för att motverka den
Ofrivilliga ensamheten. Inget besked har ännu kommit.
Karin Sörensson berättade lite om vad ledamöterna i KPR arbetar med. bl a mot
neddragningarna inom socialt innehåll, anhörigstöd mm
KPR har tittat på nya översiktsplanen, tillgänglighet i viss nybyggnation,
olika trafikfrågor mm
Göran Buhre berättar att det kommer att erbjudas 15 minuters enskild utbildning i IT teknik,( Ipad, Iphone och laptop.) Wifi införskaffats till Bjärupsgården.
Ny mobilkurs kommer också startas.
Barbro Hansson avtackades med en blomma för hennes fina insats i styrelsen när
Hon nu lämnar sin plats.
Som gäster på årsmötet fanns SPF:s förbundsordförande Eva Eriksson som talade
om vad förbundet arbetar med för frågor, bl a pensionerna, vilken resurs vi
seniorer är mm
Kommunalrådet Johan Olsson Swanstein talade om hur man tänker i Båstads
kommun ang seniorfrågor.

§22 Konstituerande styrelsemöte blir 10 mars kl 09.30 på Båstad bibliotek.

§24. Mötesordförande tillika styrelseordförande Gunilla Linghoff avslutade årsmötet
och tackade medlemmarna för visat förtroende och styrelsen och för gott
samarbete.

Vid protokollet,
Karin Sörensson
Sekreterare

Justeras:

Gunilla Linghoff
Mötesordförande

Kerstin Gustafsson Christina Ljungqvist
Justerare Justerare

Årsmöte 25 Februari 2020

Medlemmarna i SPF Seniorerna Båstad Bjäre kallas härmed till årsmöte på Riviera Strand tisdagen den 25 februari 2020.

Kl 13.00 samling för lunch.
Därefter berättar SPF:s Förbundsordförande Eva Eriksson om vad som har hänt och vad som är på gång centralt inom SPF.
Årsmötet börjar ca kl 14.15
Bindande anmälan (för lunchen) till Rune Nilsson.
070 4472512, kerstin_rune@hotmail.com (gärna mailanmälan)

Motion, som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara inkommen till styrelsen senast den 5 februari 2020. Sändes till sekreteraren i SPF Båstad Bjäre.

Adress: Karin Sörensson, Kaprifolv 16. 269 93 Båstad, el karin.sorensson@bjarenet.com

VÄLKOMNA!

 

 

Årsmötesprotokoll för SPF Seniorerna Båstad Bjäre 26 februari 2019

Föreningens ordförande Gunilla Linghoff hälsade alla välkomna.

Lokal: Restaurang Sand Båstad.

Närvarande: 98 medlemmar

§1. Ordförande Gunilla Linghoff förklarade årsmötet öppnat.

§2. Till ordförande för mötet valdes Gunilla Linghoff.

§3. Till sekreterare för mötet valdes Karin Sörensson.

§4. Till justerare,tillika rösträknare, valdes Uno Henningsson och Lars-Erik Paulsson
att tillsammans med ordföranden Gunilla Linghoff justera dagens protokoll.

§5. Kallelse till årsmötet gick ut med programkatalogen veckan 11 december 2018,
anslogs på Biblioteket i Båstad 7 januari och på hemsidan den 20 januari.
Mötet fastställde att årsmötet blivit behörigt utlyst.

§6. Mötet godkände förelagd dagordning.

§7. Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes och lades till handlingarna.

§8. Revisorerna Per Göran Holgersson och Ingvar Andréasson har granskat
föreningens räkenskaper och funnit dessa utan anmärkning.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9. Resultat- och balansräkning fanns i årsmöteshandlingarna.
Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning efter en liten justering.

§10. Årsmötet beslöt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets, 2018, förvaltning.

§11. Efter förslag från valberedningen fastställdes kostnadsersättningar till 13 000:- att Fördelas inom styrelsen.

Milersättning 18,50/mil ( SPF:s rekommendation)
Andra kostnadsersättningar beslutas av styrelsen.

§12. Budget sammanställd av kassör Nils-Otto Forssell fanns i årsmöteshandlingarna. Årsmötet fastställde budgetförslag för år 2019.

§13. Årsmötet beslöt att fastställa årsavgift för 2019 till 275:- ,samma som 2018

§14. Årsmötet valde, efter förslag från valberedningen, Gunilla Linghoff till
ordförande för ett (1) år.

§15. Christian Björkvall läste upp valberedningens förslag, val för ett (1) år, övriga ledamöter:
Göran Buhre (omval)
Nils-Otto Forsell (omval)
Barbro Hansson (omval)
Lars Jarnryd (omval)
Karin Aurell Paulsson (omval)
Karin Sörensson (omval)
Rune Nilsson (omval)
Kerstin Nilsson ( nyval)
Karin Leu ( nyval)

Årsmötet beslöt välja ledamöter enligt förslaget.

§16. Inga ersättare valdes. Ingår i styrelsen.

§17. Valberedningens förslag till två (2) revisorer:
Ingvar Andreasson (omval)
Per-Göran Holgersson (omval)
Årsmötet beslöt enligt förslaget.

§18. Valberedningens förslag till revisorsersättare:
Olof Sundgren (omval)
Årsmötet beslöt enligt förslaget.

§19. Årsmötet beslöt att hänskjuta val av ombud och ersättare till Distriktsstämman till
föreningens styrelse.

§20. Inga motioner har inkommit.

§21. Till valberedning valdes:
Christian Björkvall (nyval) sammankallande
Birgitta Brink (omval)
Uno Henningsson (nyval)
Kjell Ilerup (omval)
Majvi Ekenberg (nyval)

§22 Övriga frågor: PA Linders berättade om hobbylokalen på Vångavägen, dit alla är
välkomna.
Önskemål från en mötesdeltagare att styrelsen ska bli bättre att korrekturläsa
programhäftet.

§23 Konstituerande styrelsemöte blir 5 mars kl 09.30 på Båstad bibliotek.

§24. Mötesordförande tillika styrelseordförande Gunilla Linghoff avslutade årsmötet
och tackade medlemmarna för visat förtroende och styrelsen för gott samarbete..

Vid protokollet,
Karin Sörensson
Sekreterare

Justeras:

Gunilla Linghoff
Mötesordförande

Uno Henningsson Lars-Erik Paulsson
Justerare Justerare

 

 

Tisdagen den 26 februari: Årsmöte 2019
Plats: Restaurang Sand.
Kostnad: 150 kr per person.
Lasse Henningsson berättar om hotellkoncernens framtidsvisioner.
Årsmöte för SPF Seniorerna Båstad Bjäre

Dagordning:

§1. Årsmötet öppnas
§2. Val av ordförande för mötet
§3. Val av sekreterare för mötet
§4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
§5. Fastställande att årsmötet har blivit i behörig ordning sammankallat
§6. Godkännande av dagordning
§7. Verksamhetsberättelse 2018
§8. Revisionsberättelse
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11. Fastställande av ersättningar till styrelse, revisorer och andra funktionärer
§12. Fastställande av budget för 2020
§13. Fastställande av årsavgift för 2020, styrelsens förslag 275:-, oförändrat.
§14. Val av ordförande för ett (1) år
§15. Val av övriga ordinarie ledamöter
§16. Val av ersättare
§17. Val av två (2) revisorer
§18. Val av revisorsersättare
§19. Motioner
§20. Val av valberedning
§21. Övriga ärenden
§22. Årsmötet avslutas

SPF BÅSTAD BJÄRE – Valberedningsförslag 2019
Förslag : Styrelse
Gunilla Linghoff (omval) ordförande
Nils-Otto Forssell (omval)
Barbro Hansson (omval)
Karin Sörensson (omval)
Lars Jarntyd (omval)
Rune Nilsson (omval)
Karin Aurell Paulsson (omval)
Kerstin Nilsson (omval)
Karin Leu (nyval)

Förslag : Revisorer
Ordinarie
Ingvar Andreasson (omval)
Per Göran Holgersson (omval)
Revisorssuppleant
Olof Sundgren (omval)
Kostnadsersättningar (avseende kortare bilresor, telefon, kontor) fördelas
inom styrelsen.
Bil ersättning med 18,50/mil ( enl förbundets rek)
Andra kostnadsersättningar beslutas av styrelsen

Valberedning har varit
Christian Björkvall (sammankallande), Birgitta Brink, Claes Wastensson, Kjell
Ilerup, Inger Westin.

Årsmötesprotokoll för SPF Seniorerna Båstad Bjäre 15 februari 2018

Föreningens ordförande Claes Wastensson hälsade alla välkomna samt äskade en tyst minut för de medlemmar, som avlidit under året.

Lokal: Orangeriet, Norrviken

Närvarande: 71 medlemmar

§1. Ordförande Claes Wastensson förklarade årsmötet öppnat.

§2. Till ordförande för mötet valdes Claes Wastensson.

§3. Till sekreterare för mötet valdes Monica Melén Beijer.

§4. Till justerare ,tillika rösträknare, valdes Lisbeth Melander och Kjell Ilerup att
tillsammans med ordföranden Claes Wastensson justera dagens protokoll.

§5. Kallelse till årsmötet gick ut med programkatalogen veckan före jul 2017.
Mötet fastställde att årsmötet blivit behörigt utlyst.

§6. Mötet godkände förelagd dagordning.

§7. Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes och lades till handlingarna.

§8. Revisorerna Per Göran Holgersson och Ingvar Andréasson har granskat
föreningens räkenskaper och funnit dessa utan anmärkning.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9. Resultat- och balansräkning fanns i årsmöteshandlingarna.
Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning.

§10. Årsmötet beslöt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets, 2017,
förvaltning.

§11. Efter förslag från valberedningen fastställdes kostnadsersättningar enl. följande:
Ordförande 1800:-
Sekreterare 1300:-
Kassör 1300:-
Programansvarig 1300:-
Reseansvarig 1300:-
Medlemsansvarig 1300:-
Milersättning 18:50/mil
Andra kostnadsersättningar beslutas av styrelsen.

§12. Budget sammanställd av kassör Nils-Otto Forssell fanns i årsmöteshandlingarna.
Årsmötet fastställde budgetförslag för år 2018.

§13. Årsmötet beslöt att fastställa årsavgift för 2018 till 275:- enligt styrelsens förslag.

§14. Årsmötet valde, efter förslag från valberedningen, Gunilla Linghoff till
ordförande för ett (1) år.

§15. Christer Spångberg läste upp valberedningens förslag, val för ett (1) år, övriga leda-
möter:
Göran Buhre (nyval)
Nils-Otto Forsell (omval)
Barbro Hansson (omval)
Lars Jarnryd (nyval)
Karin Aurell Paulsson (omval)
Karin Sörensson (nyval)
Årsmötet beslöt välja ledamöter enligt förslaget.

§16. Valberedningens förslag till ersättare för ett (1) år:
Rune Nilsson (nyval)
Hedvig Olofsson (nyval)
Årsmötet beslöt enligt förslaget.

§17. Valberedningens förslag till två (2) revisorer:
Ingvar Andreasson (omval)
Per-Göran Holgersson (omval)
Årsmötet beslöt enligt förslaget.

§18. Valberedningens förslag till revisorsersättare:
Olof Sundgren (nyval)
Årsmötet beslöt enligt förslaget.

§19. Årsmötet beslöt att hänskjuta val av ombud och ersättare till Distriktsstämman till
föreningens styrelse.

§20. Årsmötet beslöt att hänskjuta val av ledamöter och ersättare till KPR till
föreningens styrelse.

§21. Inga motioner har inkommit.

§22. Till valberedning valdes:
Christian Björkvall (nyval) sammankallande
Birgitta Brink (omval)
Claes Wastensson (nyval)
Kjell Ilerup (omval)
Inger Westin (omval)

§23. Ordförande Claes Wastensson informerade om att vårt nya datasystem fortfarande
inte fungerar som vi önskar och ber medlemmarna om tålamod vid ev fel.

Konstituerande styrelsemöte blir 27/2 kl 09.30 på Båstad bibliotek.

Särskilt avtackade med "guldpåse" blev Monica Melén Beijer, Christer Spångberg,
Hugo Melander, Uno Henningsson och Claes Wastensson. Barbro Hansson tog
hand om detta.

§24. Mötesordförande tillika styrelseordförande Claes Wastensson avslutade årsmötet
och tackade medlemmarna för visat förtroende och styrelsen för gott samarbete..

Vid protokollet,
Monica Melén Beijer
Sekreterare

Justeras:

Claes Wastensson
Mötesordförande

Lisbeth Melander Kjell Ilerup
Justerare Justerare

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i SPF Seniorerna Båstad Bjäre kallas härmed till
årsmöte på Orangeriet, Norrviken torsdagen 15 februari 2018.
Kl 13.00 samling för lunch. Därefter följer årsmötet med början
ca kl 14.00. Bindande anmälan ( för lunchen) till Barbro Hansson
tel 0703-10 19 73 eller mail: barbrohansson47@gmail.com
Föredragningslista och handlingar kommer att finnas tillgängliga
på hemsidan www.spf.se/bastadbjare fr.o.m. 8 februari 2018,
samt på årsmötet.

Dagordning:


§1. Årsmötet öppnas
§2. Val av ordförande för mötet
§3. Val av sekreterare för mötet
§4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
§5. Fastställande att årsmötet har blivit i behörig ordning sammankallat
§6. Godkännande av dagordning
§7. Verksamhetsberättelse 2017
§8. Revisionsberättelse
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11. Fastställande av ersättningar till styrelse, revisorer och andra
funktionärer
§12. Fastställande av budget för 2018
§13. Fastställande av årsavgift för 2019, styrelsens förslag 275:-,
oförändrat.
§14. Val av ordförande för ett (1) år
§15. Val av övriga ordinarie ledamöter
§16. Val av ersättare
§17. Val av två (2) revisorer
§18. Val av revisorsersättare
§19. Val av ombud och ersättare till Distriktsstämman
§20. Val av ledamöter och ersättare till KPR
§21. Motioner
§22. Val av valberedning
§23. Övriga ärenden
§24. Årsmötet avslutas

SPF BÅSTAD BJÄRE – Valberedningsförslag

Följande har avböjt omval: Claes Wastensson, Monica Melén Beijer, Hugo Melander, Ingela Bernhold samt Bertil Johanssson

Förslag : Styrelse ordinarie
Gunilla Linghoff (nyval) ordförande
Göran Buhre (nyval)
Nils-Otto Forssell (omval)
Barbro Hansson (omval)
Lars Jarnryd (nyval)
Karin Aurell Paulsson (omval)
Karin Sörensson (nyval)
Ersättare
Rune Nilsson (nyval)
Hedvig Olofsson (nyval)

Förslag : Revisorer
Ordinarie
Ingvar Andreasson (omval)
Per Göran Holgersson (omval)

Revisorssuppleant
Olof Sundgren (nyval)

Kostnadsersättningar (avseende kortare bilresor, telefon, kontor)
1800 (förut 1700) till ordförande
1300 (förut 1200) till respektive sekreterare, kassör, programansvarig och reseansvarig
Bil ersättning med 18,50/mil
Andra kostnadsersättningar beslutas av styrelsen

Valberedning har varit
Christer Spångberg (sammankallande), Birgitta Brink, Uno Henningsson, Kjell Ilerup, Inger Westin

 

Verksamhetsberättelse för år 2017.

Styrelsens ledamöter:

Claes Wastensson Ordförande
Gunilla Linghoff Vice ordförande
Monica Melén Beijer Sekreterare
Nils-Otto Forssell Kassör
Karin Aurell Paulsson
Barbro Hansson
Hugo Melander
Ersättare
i styrelsen: Ingela Bernhold

Revisorer: Ingvar Andreasson
PG Holgersson

Revisors
ersättare: Bertil Johansson

Valberedning: Christer Spångberg sammankallande
Birgitta Brink
Inger Westin
Uno Henningsson
Kjell Ilerup

Årsmötet ägde rum tisdagen 14 februari i Orangeriet, Norrviken med ca 110 medlemmar närvarande.

Styrelsen har under året hållit tolv (12) protokollförda sammanträden.

Medlemsantal:
Antal medlemmar den 31 december 2016: 658
Antal medlemmar den 31 december 2017: 674

Informationsträff för nya medlemmar ordnades i Församlingsgården i Båstad den 21 mars i samband med ett månadskafé. Inbjudan sändes ut till nya medlemmar. Vid sammankomsten informerades om föreningens verksamhet.

Aktiviteter.
Bowling har spelats i Båstad , med Ingrid Knutsson som aktivitetsansvarig.
Bowling-BK Bjäre Seniorer, Rolf Hultgren som aktivitetsansvarig.

SPF gymnastik har anordnats gemensamt för damer och herrar i Båstad Sportcenter Drivan, onsdagar 10.00-11.00, 19 ggr på våren 0ch 15 ggr hösten. Övningar sker till ett gymnastikprogram inspelat på CD. Ljudansvarig har varit Ulf Björnekull, assisterad av Anders Andreasson och Rolf Hansson.
För Damgymnastiken har Irmelin Björnekull varit aktivitetsansvarig. Ledare har varit Kerstin Andersson, Barbro Hansson och Irmelin Björnekull. Genomsnitt deltagare vid varje pass under våren var 23 av 36 och under hösten 26 av 41.
För Herrgymnastiken har Christer Spångberg varit aktivitetsansvarig. Ledare har varit Kjell Ilerup, Jan Jogestrand och Allan Sunnergren. Genomsnitt deltagare vid varje pass under våren var 18 av 31 och under hösten 20 av 31.

Boulespel
Har spelats på Råbäcks lekplats i Torekov under ledning av Kerstin Pehrson och på Pershögsterassen i Båstad under ledning av Christian Björkvall.

Stavgång i Malenskogen har Doris Bergman varit ledare för.

Golf har spelats på Äppelgårdens Golfklubb med aktivitetsansvarig Nils Stenson.

Hobbyverkstaden har haft öppet helgfria torsdagar. SPF Seniorerna Båstad Bjäre svarar för hyran av lokalen. PA Linder har varit kontaktperson.

Fikaträffar har ordnats under våren och Berättarcafé under hösten med Karin Aurell Paulsson som aktivitetsansvarig.

Programverksamhet
Månadsluncherna har varit 5 på våren och 3 på hösten, med ett deltagarantal på ca 80/gång enligt följande:

Program
14/2 Årsmöte-Orangeriet, Norrviken
4/4 Hjärt- Lungräddning
25/4 Kallocain 1984... Är vi där idag?
9/5 Båstadöl
23/5 50 år med Kina
4/9 Att sätta Båstad på kartan.
10/10 Film Bio Scala
15/11 Gåsagille

Månadskaféer
Våra månadskaféer-underhållning med hembakat-äger rum tisdagar på Församlingsgården i Båstad. 4 under våren och 4 på hösten med i snitt 40 deltagare.

Program:
17/1 Drömmarnas Paris – Möt våren i Paris
21/2 Hur tennisen kom till Båstad
7/3 Paradiset tur o retur – en hoppfull föreläsning
21/4 Frans G Bengtsson, en riktigt stor skåning
26/9 Närproducerat och fjärrstyrt – ost och alkoholhaltiga drycker
24/10 Mannen i mitt liv – Carl Agardh
28/11 Besök i franska konstnärsateljéer
12/12 Julavslutning

Programkommittén har bestått av Karin Aurell Paulsson, Christian Björkvall, Uno Henningsson och Lillemor Huss.

Studieverksamhet .
För 2017 har två stick-caféer, en schack grupp, Boktips i Bokhandeln och en Ukulelegrupp varit igång. Utbildning i att hantera mobiltelefon har startats upp.

Resor.
Visioni har varit huvudarrangör för vår rese- och utflyktsverksamhet.
Resorna har planerats i samarbete med SPF Seniorerna Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Södra Bjäre samt föreningen Halmstad Hem o Samhälle.
För resegruppen, SPF Seniorerna Båstad Bjäre, har Gunilla Linghoff varit ansvarig.

Reseinformation hölls 22 augusti , Församlingsgården, Båstad med 36 deltagare.

Genomförda utflykter/resor:
22 januari Bingolotto i direktsändning
5 mars Falkenbergsrevyn
6 maj Macken
4-7 juni Åland i våra hjärtan
10 augusti Tattoo i Ystad
17 augusti Garden Party
19 september Utflykt Laholm(egen regi).
18-26 september Resa Österrike
29 september Bokmässa
12 oktober Oscarsrevyn
21 oktober Chess
15 november Spelman på taket
17 november Julmarknad på Lilla Böslid
19 november Sound of Music
15 december Gårdar, hantverk o delikatesser i Halland

Programkatalogen har utkommit i augusti och december, tryckt av Trydells Tryckeri, Laholm.

Bland de största händelserna för vår förening under 2017 var uppförande och inflyttning av trygghetsboendet på Vångavägen. Enligt vd Båstadhem, Robert Falk, var det mycket tack vare SPFSeniorerna BåstadBjäre, som detta kom till stånd.

Styrelsen har beslutat och genomför annonsering i Bjäre Nu 1g/mån.

Styrelsen har sagt upp nuvarande lokal Vångavägen och beslutat att hyra en minder lokal till halva priset. Detta för att spara pengar.
En första träff med de två andra SPFSeniorna föreningarna på Bjäre genomfördes under november månad. Detta i syfte att se vad vi kan göra tillsammans.

SPF Seniorerna-Skånedistriktet.
Distriktets årsstämma hölls i Lund 16 mars 2017. Från SPF Seniorerna Båstad Bjäre deltog Claes Wastensson och Monica Melén Beijer.
Vid distriktets Ordförandekonferens i Lund deltog ingen från föreningen.

SPF Seniorerna Förbund.
Till ny ordförande för förbundet har valts Eva Eriksson från Tidaholm.
Nya medlemsregistret är i funktion, men haltar fortfarande betänkligt.

Anhöriggruppen.
Båstad Bjäre har en egen anhörigförening tillsammans med Laholm.

Kommunala pensionärsrådet, KPR.
Ordinarie ledamöter i KPR under verksamhetsåret har varit:
Claes Wastensson, Tore Scherstén och Gunilla Linghoff.
Ersättare har varit: Ingela Bernhold.
KPR har haft 4 möten under året och det blir 6 möten under 2018.
I KPR har under 2017 behandlats frågor om tillgänglighetsguide, varmvattenbassäng, fria bussresor, kommunalt föreningsbidrag, boende, utbildning och anhörigföreningens arbete.
SPF Seniorerna kanaliserar all vår korrespondens, önskningar och krav till kommunen via KPR.

Båstad 2018-01-15

Claes Wastensson   Monica Melén Beijer
Ordförande               Sekreterare

 

Bokslut 2017

Revisionsberättelse


Årsredovisning 2017


Balansräkning


Budget 2018

Publicerades: 31 januari 2018 Uppdaterades: 23 januari 2021