KPR / RPR

Uppdaterades: 01 september 2020

SPF föreningarna i Värmland är representerade i Kommunala Pensionärsråden (KPR) och Regionens Pensionärsråd (RPR) som har en liknande organisation. Från SPF är vi reprensenterade av Eivor Nilsson (KPR och RPR) samt Sten Blomberg och Jan Nyberg (LPR)

SPF föreningarna i Värmland är representerad i Kommunala Pensionärsråden och arbetar där aktivt med älderepolitska frågor inom Kommunerna.
Kommunala Pensionärsrådet. KPR fungerar som ett samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Meningen är att pensionärerna därigenom ges möjlighet att tidigt få information om planerade förändringar av samhällets insatser och att man på så sätt också kan aktivt arbeta för lämpliga anpassningar av det serviceutbud, som påverkar äldres situation.
Syftet med rådet är också att verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämnder och förvaltningar, medverka vid upphandling av vårdgivare och matleverantörer samt vara ett referensorgan i äldrefrågor.
Pensionärsrådet lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen, eller vård- och omsorgs - eller socialnämnden. Vid varje sammanträden deltar representanter från kommunstyrelsen samt från de större nämnderna och informerar om t ex byggplaner, förändringar i trafiken, taxor och regler i hemtjänsten samtidigt som rådets medlemmar kan ställa frågor.
Ledamöterna har inga arvoden men kommunen har en viss summa till förfogande, som betalas ut till respektive pensionärsorganisationer.

Landstingets Pensionärsråd (LPR) har en liknande organisation och fungerar också för att ge ledamöterna information om planerade förändringar inom sjukvården. Vid flera tillfällen har ambulansverksamheten diskuterats eftersom den är viktig för äldre, särskilt på landsbygden. På samma sätt är förändringar inom vårdcentralerna och akutmottagningarna föremål för diskussioner, viktiga frågor som är av stort intresse för alla. De ansvariga för de olika verksamheterna deltar i alla möten och rådet upplever att synpunkter tas på allvar och beaktas i planeringen

Publicerades: 17 januari 2017 Uppdaterades: 01 september 2020