Tryggt boende för seniorer

Uppdaterades: 18 juni 2019

Med åren blir det allt viktigare att bo bra. En grundförutsättning är att det finns bra bostäder som seniorer har råd att bo i.

Bo kvar ska vara en rättighet – flytta en möjlighet
Med åren blir det allt viktigare att bo bra. En grundförutsättning är att det finns bra bostäder som seniorer har råd att bo i. Ingen ska tvingas bo kvar i ett boende som inte passar för att det saknas alternativ – eller för att alternativen är för dyra. Ett otillgängligt och dyrt bostadsbestånd och ett ökande antal seniorer, med skilda önskningar och olika förutsättningar, kräver en bostadspolitik som bättre tar hänsyn till seniorer och deras behov.

Våra krav till kommun, landsting och region

  • Öka bostadsbyggandet! Bygg tillgängligt från början och vid renoveringar.
  • Inventera tillgängligheten i flerbostadshus och -områden.
  • Intensifiera arbetet att undanröja enkelt avhjälpta hinder i bostadsområden och kollektivtrafiklägen.

Våra krav till riksdagen

  • Sänk flyttskatter och andra kostnader för seniorer som vill flytta till en bostad att åldras i. Mest betydande är reavinstbeskattningen.
  • Förstärk det statliga stödet till byggande av äldrebostäder, t.ex. senior-, trygghets- och omsorgsboenden.
  • Inför statligt stöd till hissinstallationer och tillgänglighetsbefrämjande åtgärder i det offentliga rummet.
  • Inför startbidrag för de som går ihop i byggemenskaper för att bygga bostäder som är anpassade för dem.
Publicerades: 12 juli 2018 Uppdaterades: 18 juni 2019