Fråga 4 - fullständig översyn av pensionssystemet

Uppdaterades: 22 augusti 2018

Vad svarar partierna på frågan om en fullständig översyn av pensionssystemet som leds av oberoende experter med uppdrag att lämna konkreta förslag på förändringar?

  • Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag

BAKGRUND: Det är drygt 20 år sedan riksdagen beslutade om ett nytt pensionssystem i Sverige. Sedan dess har ansvaret för systemet legat i den s k parlamentariska Pensionsgruppen där ledamöter för de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna ingår samt Miljöpartiet under innevarande mandatperiod. Gruppens uppgift är att vårda och se över pensionssystemet. Alla frågor som rör pensioner behandlas i Pensionsgruppen bakom lyckta dörrar och där varje parti har veto, i riksdagen sker i stort sett ingen debatt i pensionsfrågorna. Under årens gång har utredningar tillsatts som tittat enbart på mindre och skilda delar av systemet så som premiepensionen, AP-fonderna, pensionsåldern. Samtidigt är flertalet utomstående bedömare överens om att det finns tydliga brister i systemet, inte minst att pensionerna blir för låga för breda grupper äldre idag och i framtiden, och att mer behöver göras än det som presenterades i pensionsöverenskommelsen i december 2017. Förtroendet för det svenska pensionssystemet är lågt bland allmänheten och varken dagens och framtidens pensionärer känner sig trygga med utfallet av dagens system. En så omfattande reform som pensionssystemet bör, liksom liknande samhällsreformer, utvärderas i sin helhet. Ändå görs det inte. SPF Seniorerna vill att systemet ses över i sin helhet och att externa experter och internationella erfarenheter tas med i arbetet med målet att vi ska ha ett system som ger ekonomisk trygghet på äldre dagar.

FRÅGAN: Ställer ditt parti sig bakom att göra en fullständig översyn av pensionssystemet som leds av oberoende experter med uppdrag att lämna konkreta förslag på förändringar?

   

BEDÖMNING AV SVAREN: Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna hänvisar i mångt och mycket till Pensionsgruppens arbete och att det är här som mindre utvärderingar av systemet bör göras. Centerpartiet är inne på samma linje men stänger inte dörren för en större översyn. Liberalerna kan tänka sig en fullständig översyn även om de anser att Pensionsgruppen bör vara utgångspunkten i en sådan. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja på frågan om en fullständig översyn av pensionssystemet.

 

Nedan kan du läsa partiernas svar (i bokstavsordning) på fråga 4 i sin helhet:

4. Ställer ditt parti sig bakom göra en fullständig översyn av pensionssystemet som leds av oberoende experter med uppdrag att lämna konkreta förslag på förändringar?

Centerpartiet
Vi vill först se att de av pensionsgruppen föreslagna åtgärderna genomförs. Centerpartiet ingår i pensionsgruppen och står bakom de förslag på förbättringar som gruppen föreslagit i pensionsöverenskommelsen.

Kristdemokraterna
Pensionssystemet ses över löpande inom ramen för den pensionsgrupp som Kristdemokraterna, tillsammans med övriga partier som står bakom pensionssystemet, finns med i. Pensionsgruppen har nyligen föreslagit flera förändringar av pensionssystemet.

Liberalerna
Ja! Vi tycker att det krävs en övergripande utvärdering av pensionssystemet där man ser över detta. Vi står bakom grunderna i det pensionssystem vi har nu – samtidigt som det förstås hela tiden måste utvärderas och justeras i takt med att samhället förändras. Vi tycker att pensionsgruppen är en bra utgångspunkt för detta arbete, men den ska naturligtvis hämta in bästa möjliga kunskap från såväl myndigheter som oberoende experter.

Miljöpartiet
Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förvalta det svenska pensionssystemet i pensionsgruppen (där Miljöpartiet och fem andra partier finns representerade). I det arbetet används olika experter. Vi har dock inga förslag om att göra en extern översyn av systemet som helhet.

Moderaterna
Översyn och utvärdering är ständigt pågående inom den blocköverskridande pensionsgruppen. Vi värnar pensionsöverenskommelsen och det är viktigt att fortsätta att arbeta tillsammans i pensionsgruppen, eftersom pensionssystemet kanske är det mest långsiktiga vi har och handlar om mycket stora summor pengar.

Socialdemokraterna
Det pågår för närvarande ett omfattande arbete för att förbättra pensionssystemet. Utgångspunkten är den överenskommelse som partierna som står bakom pensionssystemet gjorde i december förra året. Överenskommelsen handlade bland annat om ett förbättrat grundskydd (alltså garantipension och bostadstillägg), ett tryggare premiepensionssystem, ett längre arbetsliv, bättre arbetsmiljö och modernare regler för AP-fonderna. Ett flertal utredningar genomförs nu. Några av dem är klara, till exempel utredningen om ett förbättrat grundskydd, andra pågår eller är på väg att tillsättas.

Sverigedemokraterna
Ja.

Vänsterpartiet
Ja!

Publicerades: 10 augusti 2018 Uppdaterades: 22 augusti 2018