Fråga 2 - pensionsavgifterna ovanför taket

Uppdaterades: 16 augusti 2018

Vad anser partierna om pensionsavgifterna ovanför taket i det allmänna pensionssystemet - ska de fortsatt gå som skatt till staten eller stanna i systemet för att stärka detsamma?

BAKGRUND: Den allmänna pensionen finansieras av pensionsavgifter, upp till ett inkomsttak på 8,07 inkomstbasbelopp (ca 42 000 kronor per månad). På lönesummor ovanför taket betalar arbetsgivaren fortfarande in pensionsavgifter, men de går som skatt till staten istället för till pensioner. Årligen handlar det i nuläget om 18-19 miljarder kronor i pensionsavgifter som inte kommer pensionssystemet till del. Pensionssystemet har finansiella problem som medfört att pensionerna blir lägre än förväntat och vid tre tillfällen har bromsen sänkt pensionerna. SPF Seniorerna anser att pensionsavgifterna ovanför taket bör behållas i systemet men utan att ge pensionsrätter för att skapa en Pensionsbuffert som då blir en förstärkning av systemets tillgångar. Detta skulle gynna både dagens och framtidens pensionärer. Läs vår rapport här.

FRÅGAN: I den allmänna pensionen finns ett tak (vid inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp) pensionsavgifter som betalas in ovanför taket går som skatt till staten och inte till pensionssystemet. Kan ditt parti tänka sig att låta dessa avgifter stanna i pensionssystemet för att stärka pensionerna?

BEDÖMNING AV SVAREN: Vänsterpartiet tar inte ställning till förslaget om att pensionsavgifterna ovanför taket bör behållas i pensionssystemet. Centerpartiet och Kristdemokraterna stänger inte dörren för förslaget men verkar föredra andra sätt att stärka systemet och pensionärernas inkomster. Liberalerna anger att det visserligen skulle stärka pensionssystemet men samtidigt mindre pengar över till välfärdstjänster, de har därför inget sådant förslag själva men menar att det går att anföra principiella argument för det. Moderaterna tar inte heller ställning utan hänvisar till att arbetet kring pensioner ska föras i Pensionsgruppen. Socialdemokraternas svar är inte just nu och hänvisar även till att en del av pensionsöverenskommelsen i december 2017 är att titta på avgifterna som sådana. Inte heller Miljöpartiet tar ställning till förslaget men menar dock att avgifterna bör ses över för att se om systemet kan stärkas ekonomiskt, ett plus i kanten. Sverigedemokraterna står bakom systemet som det är nu och säger inget om själva förslaget men anser, utan att förtydliga närmare vad som avses, att systemets ändamålsenlighet behöver utvärderas (som vi återkommer till i fråga 4 i valenkäten).

 

Nedan kan du läsa partiernas svar (i bokstavsordning) på fråga 2 i sin helhet:

2. I den allmänna pensionen finns ett tak (vid inkomster över 8,07 inkomstbasbelopp) pensionsavgifter som betalas in ovanför taket går som skatt till staten och inte till pensionssystemet. Kan ditt parti tänka sig att låta dessa avgifter stanna i pensionssystemet för att stärka pensionerna?

Centerpartiet
Det är inget som vi har förslag på att ändra. Men vi ser över alla möjligheter att föra in pengar i pensionssystemet.

Kristdemokraterna
Det är svårt att bedöma konsekvenserna av ett sådant förslag. Det tak som anges är en brytpunkt för att tjäna in sina egna pensionsrätter till den allmänna pensionen. Under detta tjänar vi in pensionsrätterna själva, vilket gör kopplingen tydlig mellan inkomst och förväntad pension. Om pensionsrätterna ovanför taket skulle gå in i pensionssystemet behövs ett nytt system där dessa pengar fördelas över alla, vilket är olikt hur pensionssystemet är uppbyggt. Pensionssystemet är i sig robust, men pensionerna för många är allt för låga. Det hanterar vi genom att använda skatteintäkter för att stärka de med lägst pension; genom främst höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. På så vis är det lättare att nå de hushåll som behöver stödet mest.

Liberalerna
Det långsiktigt bästa sättet att höja pensionerna är att fler jobbar och betalar skatt. För att dagens och framtidens pensionärer ska kunna lita på att systemet håller vad det lovar är det viktigt att förändringar är brett förankrade. Liberalerna står bakom dagens pensionssystem. Att göra den föreslagna förändringen skulle visserligen stärka pensionssystemet men skulle i gengäld leda till att det blev mindre pengar över till äldreomsorg, sjukvård och alla andra välfärdstjänster som statsbudgeten är med och bekostar. Vi har därför inte något sådant förslag i vår skuggbudget, även om det går att anföra principiella argument för det.

Miljöpartiet
Miljöpartiet har inte några sådana förslag, däremot tycker vi att dagens avgift ska ses över för att se om pensionssystemet långsiktigt kan stärkas ekonomiskt.

Moderaterna
Vi har en pensionsöverenskommelse över blockgränsen som har funnits i över 20 år. Det är viktigt att fortsätta arbeta inom ramen för denna. Det förs en diskussion i pensionsgruppen om hur pensionssystemet ska stärkas och vi fortsätter samtalen där.

Socialdemokraterna
Pengarna som betalas in ovanför taket används till vår gemensamma välfärd och att bygga Sverige starkare. Under den gångna mandatperioden har vi exempelvis förstärkt pensionärernas ekonomi på flera sätt. Bland annat har vi sänkt skatten och höjt bostadstillägget. Vi har också gjort det billigare att gå till tandläkaren. Dessutom har vi satt av pengar för att till exempel öka antalet anställda i äldreomsorgen. Vi föreslår inför nästa mandatperiod höjt grundskydd (garantipension och bostadstillägg), att ta bort pensionärsskatten för alla och ett nytt tillägg på upp till 600 kronor mer per månad för sex av tio pensionärer. Att föra över avgiften över det så kallade taket ser vi just nu inte som ekonomiskt möjligt. En del av pensionsöverenskommelsen är dock att studera avgiften till pensionssystemet närmare.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna står bakom det nuvarande allmänna pensionssystemet. Samtidigt medför den förändrade demografin i kombination med en hög invandring från tredjeländer, till att pensionssystemets ändamålsenlighet behöver utvärderas.

Vänsterpartiet
Vi har inte tagit ställning till det specifika förslaget.

 

Publicerades: 10 augusti 2018 Uppdaterades: 16 augusti 2018