Fråga 9 - Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden

Uppdaterades: 06 september 2018

Vad svarar riksdagspartierna på frågan om att mildra reavinstskatten och andra avgifter i samband med flytt?

  • Foto: Pixabay

BAKGRUND: Flyttskatterna är de olika skatter som uppkommer i samband med köp eller försäljning av en ägd bostad. Den största skattekostnaden som kan uppstå vid flytt, kapitalvinstskatt, även kallad reavinstskatt, måste alla som säljer sin bostad med vinst måste betala. Det finns möjlighet till uppskov av del av vinsten under vissa villkor. Andra skatter som går under samlingsnamnet flyttskatter är uppskovsränta och stämpelskatter (lagfartsavgift och pantbrev). Tillkommer gör även mäklararvode. I OECD-länderna är det ovanligt att beskatta vinster vid försäljning av permanentbostäder oavsett hur länge man bott där. Sverige sticker ut vid en internationell jämförelse med en evig reavinstskatt på 22 procent.

Höga flyttskatter gör det ekonomiskt mer lönsamt att bo kvar än att flytta trots att man bor för stort eller otillgängligt. Så länge man bor kvar kan man skjuta upp skatten. Flertalet studier av den svenska bostadsmarknaden pekar på att flyttskatterna stoppar upp flyttkedjorna. Skatterna i samband med en flytt från ett ägt boende kan bli mycket höga, särskilt om hushållet bott länge i sin bostad. När boendekostnaderna dessutom riskerar att bli högre för en mindre boyta väljer en hel del seniorer istället att bo kvar i huset eller lägenheten. Samtidigt vet vi att ett otillgängligt boende på äldre dagar kan innebära isolering, risk för allvarliga skador samt skapa ett mer omfattande vård- och omsorgsbehov. SPF Seniorerna anser att flyttskatterna bör sänkas.

FRÅGAN: Kommer ditt parti att mildra reavinstskatten och andra utgifter i samband med flytt från en ägd bostad?

SVAREN: Partiernas svar indikerar en välvillighet och förståelse för att flyttskatter bidrar till att seniorer drar sig för att flytta. Alla partier anser att vinster ska beskattas. Centerpartiet vill se förändringar och funderar på om reavinst kan transporteras till en bostadsrättsinvestering. Kristdemokraterna vill förändra uppskovsreglerna. Liberalerna vill sänka flyttskatterna. Miljöpartiet vill arbeta partiöverskridande och där skulle skatter kunna ingå. Moderaterna vill sänka uppskovsräntan. Socialdemokraterna ger inget svar om vad de vill framöver förutom att det ska gå att skjuta upp skatten vid flytt. Varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet vill sänka flyttskatterna.

Inget av partierna nämner samhällsnyttan med att seniorer frivilligt lämnar sina stora bostäder. En senior som flyttar i tid till en tillgänglig bostad och trivs där, beräknas kunna skjuta upp sitt behov av hemtjänst och av särskilt boende i minst 1–2 år. I detta ligger enorma besparingar för framförallt kommuner och landsting. Samtidigt kan individens livskvalitet och självständighet bibehållas, medan risken för isolering och sjukdom minskar.


Nedan kan du läsa partiernas svar (i bokstavsordning) på fråga 9 i sin helhet:

Fråga 9. Kommer ditt parti att mildra reavinstskatten och andra utgifter i samband med flytt från en ägd bostad?

Centerpartiet
Samtidigt som reavinstskatten bidrar till den låga rörligheten i Sverige, bör väldigt stora vinster på värdeökningar kunna beskattas. Vi vill därför se förändring som gör att skatten blir mer rimlig. Den som gör en långsiktig investering i sitt boende bör inte bestraffas, medan kortsiktig spekulation på heta bostadsmarknader inte ska gynnas.
Det finns all anledning att se över om man för seniorer kan medverka till en uppskjutning av reavinstskatten om man t.ex. investerar i en bostadsrätt.

Kristdemokraterna
Idag gör flyttskatter och amorteringskrav att många drar sig för att byta bostad. Äldre blir kvar i för stora hus, barnfamiljer bor trångt och studenter tvingas välja bort studieorter. Kristdemokraterna vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. Även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden vid köp av ny bostad. På så sätt beskattas inte vinsten direkt vid försäljningen utan först när personen lämnar den ägda bostadsmarknaden. Förslaget skulle innebära att en stor del av den bristande rörligheten som orsakas av skatter vid flytt minskar.

Liberalerna
Ja, vi vill sänka den så kallade flyttskatten. Sveriges höga skatter vid försäljning och inköp av bostäder, bidrar till lägre rörlighet på bostadsmarknaden och en större bostadsbrist än vad som annars vore fallet. För äldre innebär den att många skjuter upp att flytta till ett mer tillgängligt boende.

Miljöpartiet
Miljöpartiet är positivt till förändringar som främjar rörlighet på bostadsmarknaden och därför är det exempelvis bra att regeringen förbättrat möjligheterna att göra uppskov på reavinstbeskattningen. Miljöpartiet vill se en bred politisk överenskommelse inom det bostadspolitiska området, där olika typer av skatter kopplat till boende och rörlighet på bostadsmarknaden kan komma ingå.

Moderaterna
Vi vill se över reavinstskatten för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. I ett första steg bör man ta bort taket för uppskov och sänka uppskovsräntan till 1,05 procent. Skatt på kapitalvinster är samtidigt en viktig del av det svenska skattesystemet.

Socialdemokraterna
Det är rimligt att man betalar skatt när man har gjort en vinst på sin bostad, liksom man gör vinst på andra typer av sparande. Samtidigt är det viktigt att den som köper bostad kan skjuta upp skatten för att finansiera det nya boendet. Därför har regering gjort reglerna för att få uppskov med reavinstskatten mer generösa. Dock så kan man notera att när reavinstskatten höjdes av regeringen Reinfeldt 2008 för att bidra till finansieringen av den sänkta fastighetsskatten, så förändrades inte rörligheten på bostadsmarknaden alls.

Sverigedemokraterna
Nej – vi avser inte sänka flyttskatten för vare sig äldre eller yngre. Däremot instämmer vi att en bredare översyn bör göras av de olika bostadsskatterna som idag tenderar att låsa in individer och leda till tröga flyttkedjor.

Vänsterpartiet
Nej. Vänsterpartiet vill varken sänka reavinstskatten eller räntan på uppskovsbeloppet. Vi anser att det är rimligt att personer som äger sin bostad, och som sannolikt sett sitt boende öka i värde över tid, betalar skatt enligt nuvarande regler. För att underlätta för äldre att flytta från en ägd bostad behöver vi i stället öka utbudet av bostäder, framförallt hyresrätter med rimliga hyror. Vi behöver även bygga fler äldreboenden.

 

Publicerades: 06 september 2018 Uppdaterades: 06 september 2018