Fråga 7 - om att säkerställa vård- och omsorgspersonalens geriatriska kompetens

Uppdaterades: 28 augusti 2018

Vad svarar riksdagspartierna på frågan om hur det ska säkerställas att personal i sjukvården och äldreomsorgen har tillräckliga kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar (geriatrik och gerontologi)?

BAKGRUND: Äldre vård- och omsorgstagare är ofta i behov av särskilt komplicerade vårdbedömningar och åtgärder. Trots detta är tillgången på personal med specialistkompetens inom äldres sjukdomar – geriatrik – mycket dålig. Fördelningen geografiskt är dessutom mycket ojämn. Brist på kunnig personal och specialister leder till sämre vård och omsorg. Det är ganska vanligt att det också i kommunernas verksamheter finns personal med otillfredsställande utbildning för sina uppgifter.
Utbildningar och kompetens inom geriatrik har inte ökat i takt med att det blir allt fler äldre. Antalet geriatriker har inte ökat och antalet nya specialistbevis har snarare minskat de senaste åren. Tidigare var det obligatoriskt med geriatrik i läkarnas AT-tjänstgöring och i allmänläkarutbildningen.
SPF Seniorerna anser att Sverige måste få fler geriatriker och att deras ansvar för äldresjukvården ska öka. Personal inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens när de anställs och de ska få obligatorisk vidareutbildning i geriatrik. All personal inom vård och omsorg ska ha minst 3 månaders praktik på geriatrisk klinik och utbildning i geriatrik bör göras obligatorisk för allmänläkare.

FRÅGAN:Hur kommer ditt parti säkerställa att personal i sjukvården och äldreomsorgen har tillräckliga kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar (geriatrik och gerontologi)?

SVAREN: I princip alla partier saknar konkreta åtgärder för att förbättra dagens situation med brist på kompetens. Alla uttrycker dock förståelse för att det är brist och att det måste bli bättre. Ingen har dock något förslag på hur man ska få landsting/regioner/kommuner som har ansvar för framför allt specialist- och vidareutbildning att göra detta. Inom Alliansen har Kristdemokraterna de mest konkreta förslagen med inrättande av Geriatriska centra med uppgift att både ta fram och sprida kunskap och samarbete mellan de olika aktörerna i äldresjukvården. Kristdemokraterna lyfter fram behovet av forskning och stöd åt anhöriga. Liberalerna och Centerpartiet lyfter fram fast husläkare och Centerpartiet pekar speciellt på behov av fler specialistsjuksköterskor genom betald utbildning och examenspremier. Moderaterna vill att samtliga grundutbildningar ska ge relevanta kunskaper i geriatrik och gerontologi. Sverigedemokraterna vill att staten, huvudmännen och privata utförare ska samverkan och vidta långsiktigt hållbara åtgärder för att främja kompetensförsörjningen. De rödgröna påpekar klart att det behövs fler geriatriker och andra specialistutbildade i geriatrik inom vården. Socialdemokraterna säger att de arbetar för fler geriatriker, men inte hur de tänkt påverka landstingen att verkligen inrätta fler utbildningsplatser i geriatrik. Vänsterpartiet vill inte detaljstyra utbildningar men tycker att det är viktig med relevant utbildning. Hur detta ska gå till framgår inte. Miljöpartiet vill ha fler geriatriker och bättre organisation på äldresjukvården utan närmare specifikation. Således allmän välvilja från alla håll utan skarpa förslag.

Nedan kan du läsa partiernas svar (i bokstavsordning) på fråga 7 i sin helhet:

7. Hur kommer ditt parti säkerställa att personal i sjukvården och äldreomsorgen har tillräckliga kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar (geriatrik och gerontologi)?

Centerpartiet
Efterfrågan på personal med kompetens inom vården och omsorgen av äldre kommer att öka de närmaste åren. Det gäller inte minst sjuksköterskor med specialistkompetens – en grupp som minskat under lång tid. Centerpartiet vill se ett nationellt sjuksköterskelyft med betald utbildning för specialistsjuksköterskor, karriärtjänster för specialistsjuksköterskor samt en examenspremie efter grundutbildningen till sjuksköterska som betalas ut efter fem års arbete.
Vidare behöver vi stärka primärvården för att inte minst fler äldre ska få en fast läkarkontakt. Vi vill genomföra en primärvårdsreform och göra det enklare för läkare att starta egna mottagningar med ett begränsat åtagande. På så sätt kan det mer attraktivt för läkare att verka i primärvården. Vi vill också se fler mobila team som gör att akutvården kan komma hem till den äldre istället för tvärtom.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna vill upprätta geriatriska centrum i tre regioner i Sverige. Uppgiften för dessa centra bör vara att ge förutsättningar för klinisk forskning, utbildning, vård och rehabilitering och samarbete mellan kommun, primärvård och slutenvård. Vi vill inrätta en nationell demensplan som ska öka kunskapen hos personalen inom äldreomsorgen. Demensplanen ska även bidra till en effektivare användning av befintliga resurser t.ex. genom forskningssamarbeten, framtagande och spridning av bättre verktyg för arbetet vid exempelvis utredning och diagnostik, i vård och omsorg eller för stöd till anhöriga.

Liberalerna
Specialistutbildningarna av läkare bör i högre grad spegla behoven i vården. Men framförallt behöver det göras mer för att fler läkare ska vilja arbeta som geriatriker. Vi vill ge alla patienter, och först multisjuka äldre, rätt till en fast husläkare som ansvarar för att samordna den vård patienten behöver. Det är framförallt bra för patienterna, men vi tror också att den rollen kan vara attraktiv för läkare och locka fler att specialisera sig inom geriatrik.

Miljöpartiet
Vi ser ett ökat behov av läkare med bred specialistkompetens inom såväl vård som omsorg. För att vårdens omhändertagande ska bli bättre är det nödvändigt att den geriatriska kompetensen ökar. Vi vill se fler geriatriker inom äldrevården. Äldre ska inte behöva vänta långa tider på akuten för en vård som kunnat organiseras på annat bättre sätt. Vi behöver säkerställa att den geriatriska kompetensen säkerställs inom vårdens alla nivåer, inklusive på lärosätena och inom den kommunala vården.

Moderaterna
Moderaterna vill att samtliga grundvårdutbildningar ska ge relevanta kunskaper i gerontologi, geriatrik och demenssjukdomar. Vi vill även att den nära vården byggs ut. Det behövs en sammanhållen vård för de mest sjuka – ofta äldre som är multisjuka och kroniskt sjuka. De behöver ett bättre samlat omhändertagande. Då krävs att landsting och kommuner ser till att denna sammanhållna äldrevård planeras och utförs gemensamt.

Socialdemokraterna
Vi arbetar för att öka antalet utbildningsplatser för geriatrik. Utöver det behöver sedan landsting och kommuner i sitt arbete med vidareutbildning av sin personal säkerställa behoven av fortbildning för personal som arbetar inom äldreomsorg och sjukvård för äldre.

Sverigedemokraterna
För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den demografiskt betingade efterfrågan på arbetskraft ökar kraftigt. Tillgången till sådan personal måste därför utökas påtagligt. Staten och huvudmännen, samt privata utförare, måste i samverkan vidta långsiktigt hållbara åtgärder för att främja kompetensförsörjningen. Landsting, kommuner och privata utförare bör ge medarbetare goda förutsättningar att delta i vidare- och specialistutbildning.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiets utgångspunkt är att politiken inte ska detaljstyra innehållet i utbildningar, samtidigt är det viktigt att garantera att personal får relevant utbildning för att kunna möta människor i alla skeden i livet. Utöver fler utbildade, och bättre tillgång till, geriatriker och specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevård på vårdcentralerna anser vi att alla allmänläkare ska ha kunskap om äldres sjukdomar och behov.

 

Publicerades: 28 augusti 2018 Uppdaterades: 28 augusti 2018