Evas ledare Senioren nr 9 2018

Uppdaterades: 24 januari 2019

Förbundsordförande Eva Eriksson publicerar sin ledare i varje nummer av vår tryckta medlemstidning Senioren på sidan 3. Nedan hittar du ledaren från nummer 9, 2018 – Vi gör skillnad!

Vi gör skillnad!

Under hösten har förbundet lyft den viktiga frågan om undernäring som verkligen är en dold epidemi. Ändå är det få som talar om detta. Men undernäring finns i hemmen, på sjukhus och på omsorgboenden. En ny rapport, som SPF Seniorerna medverkat till, har kartlagt undernäringens omfattning. Uppskattningsvis 400 000 svenskar befinner sig i riskzonen, många av dem är äldre människor. Vi kan och ska motverka detta runt om i landet. Ställ krav på din kommun: vi vill se fler dietisttjänster, att personal utbildas i nutritionsfrågor, att måltiden ges större utrymme och att det införs kvalitetsmål kopplat till arbetet med undernäring.

Ofrivillig ensamhet och social isolering är en lika stor riskfaktor för död i förtid som rökning, och en större riskfaktor än fetma och fysisk inaktivitet. I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden uppger omkring var tredje i gruppen 85 år och äldre att de känt sig ensamma de senaste två veckorsperioden. Tillsammans med SKPF och PRO har vi av regeringen tilldelats medel för ett projekt som syftar till att minska ensamheten bland landets seniorer. Det är både angeläget och viktigt att vi sprider de metoder och erfarenheter som finns runt om i landet och kraftsamlar för att minska ensamheten bland äldre.

En fråga som vi förhoppningsvis snart kan lägga till handlingarna är den orättvisa högre skatten på pensionsinkomster. Den högre skatten på pensioner har successivt sänkts av de senaste regeringarna. Riksdagens partier har enats om att i övergångsbudgeten ha med en skattesänkning för pensionärer. Den innebär i korthet att skatten på pensionsinkomster mellan cirka 17 000 och 97 500 kronor sänks och skatteskillnaden försvinner. Skatteskillnaden har sen tidigare utjämnats för inkomster upp till cirka 17 000 kronor. Vi kan glädjas åt att många års idogt påverkansarbete från SPF Seniorernas sida har gett resultat!

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar och förtroendevalda för det gångna året och önska en riktigt god jul!

Samtidigt riktar jag också ett varmt tack till förbundskansliet för det värdefulla arbete ni gör.

Eva Eriksson
Förbundsordförande SPF Seniorerna

Publicerades: 24 januari 2019 Uppdaterades: 24 januari 2019