Anpassa vården för äldre

Uppdaterades: 14 juni 2018

I mitten av april presenterade regeringen sin vårbudget, vilken jag kommenterade med både ris och ros. Det är positivt att regeringen satsar på bättre tillgänglighet, mobila vårdteam och välfärdsteknik som kan komma äldre till del.

  • Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande Foto: Tomas Södergren

Man vill också tillföra nya medel för kompetenshöjningar inom vården. Här förutsätter vi att det läggs särskild vikt vid den geriatriska kompetensen. Anställda inom vård och omsorg behöver en god och grundläggande kompetens i geriatrik och demenssjukdomar. Inte minst behövs kontinuerlig vidare- och fortbildning. Här vill vi se en ordentlig satsning – det är viktigt både för personalen och för de sjuka som behöver en värdig vård.

I Sverige lever idag 160 000 människor med demenssjukdom. 25 000 personer får varje år en demensdiagnos. Det är en utmaning att kunna ge dem som får en diagnos en god vård och omsorg och garantera kunskap, kompetens och erfarenhet hos de anställda. Alla är också betjänta av att det finns kontinuitet inom vården och omsorgen. Och för personer med demenssjukdom och deras anhöriga är kontinuiteten extra viktig. Därför måste stafettanställda undvikas så mycket det går och bra schemaläggning och goda arbetsvillkor för personalen är en grundläggande förutsättning. Om du aldrig får tid att kunna klappa kinden eller torka bort en tår blir det oerhört svårt att kunna känna en glädje och mening i arbetet.

Våra grannländer Danmark, Finland och Norge har redan nationella handlingsplaner för personer med demenssjukdom. Det har även ett 30-tal av medlemsländerna i Världshälsoorganisationen. Jag tycker verkligen att det är dags att Sverige också går samma väg. Överhuvudtaget så brister det på många håll i landet när det gäller vård och mottagande av äldre patienter. En vård som är anpassad efter äldres vårdbehov är avgörande, inte bara för seniorers hälsa och livskvalitet, utan också för vår framtida välfärd. SPF Seniorernas ståndpunkt är att alla vårdcentraler i Sverige ska ha en äldrevårdsmottagning integrerad i ordinarie verksamhet och med ett tydligt fokus på äldres vårdbehov. En primärvård som är rustad för äldre patienter innebär omfattande vinster; medicinskt, ekonomiskt och inte minst mänskligt.

SPF Seniorernas Jönköpingsdistrikt har i samverkan med andra seniororganisationer med stor framgång arbetat med att granska vårdcentralerna i sitt län. Kan man få en egen äldrevårdssköterska? Är det enkelt att få kontakt och boka tid? Går det att få en ordentlig samordning i vården och bra information till patienten och anhöriga? Insatsen har lett till att fler vårdcentraler i länet nu har ett tydligare fokus på äldre. Jag hoppas att fler distrikt inspireras av detta arbete och sätter igång sina egna granskningar. Förbundet arbetar också på att ta fram ett bra material att använda som stöd och hjälp på vägen.

Eva Eriksson
Förbundsordförande SPF Seniorerna

Publicerades: 07 september 2017 Uppdaterades: 14 juni 2018