Här finns alla SPF Seniorernas aktiviteter i Almedalen!

Uppdaterades: 29 juni 2018

SPF Seniorerna arrangerar och deltar i flera olika seminarier under veckan. Vårt fokus är på våra valfrågor – trygg ekonomi, trygga bostäder och trygg omsorg.

På onsdagen den 4 juli webbsänder vi seminariet "Trygga pensioner idag och imorgon" direkt från Almedalen.
Läs mer om det det seminariet här

SPF Seniorernas egna arrangemang

Seminarium: Trygg omsorg – inget enkelt jobb
Många seniorer är beroende av hjälp för att kunna bo kvar hemma. Med fler och fler äldre ökar behovet av personal som ställs inför alltmer kvalificerade uppgifter. Men hur väl rustade är den kommunalt beviljade hemtjänsten att klara detta?
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: Måndagen den 2/7 kl. 10:00 – 10:50

Seminarium: Seniorerna flyttar in – tryggt boende för seniorer i din kommun
Om tio år är cirka 2 miljoner svenskar över 65 år. Drygt en halv miljon av dessa är över 80 år. Hur ordnar vi ett tryggt och bra boende för det växande antalet seniorer? Hur vill seniorerna själva bo och hur kan kommun och byggföretag samarbeta för att tillgodose seniorers behov?
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: Torsdagen den 5/7 kl. 11:00-11:50

Rundabordssamtal: Vård för äldre
SPF Seniorerna arrangerar ett rundabordssamtal för att diskutera och visa på bra exempel inom vård för äldre, bland annat om hur man förbättrar primärvården och den geriatriska kompetensen i lokala vårdcentraler. Rundabordssamtalet samlar representanter från landsting och regioner runtom i landet och expertis inom geriatrik.
OBS, enbart för inbjudna deltagare!
När: 16.00-17.00

Andra seminarier där SPF Seniorerna medverkar

Måndag

Vilket värde har gemenskap?
Allt fler äldre drabbas av ensamhet och en tillvaro utan vänner. Det är väldokumenterat att ensamhet är negativt för hälsan. Kan denna trend brytas genom välplanerade bostäder, med fokus på mänskliga möten? Kan man med det sociala hållbarhetsperspektivet som grund, mäta värdet på gemenskap? Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot i förbundsstyrelsen.
Var: Stallgården, Mellangatan 11
När: 09:30 - 10:15

Jobba mer och spara själv – en rimlig väg till bättre pension?
För en rimlig pension behöver många både spara och jobba mer. Men orkar vi, har alla råd – och har alla den kunskap som krävs? Hur kan arbetsgivare och politiker skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och lösningar för en bättre pension och vilket ansvar har individen för sin egen framtid?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Anna Eriksson, sakkunnig pensionsfrågor.
Var: Volters gränd 8, Swedbankhuset
När: 10:00 - 11:00

Värna våra äldre; när får vi ett nationellt vaccinationsprogram för 65+?
I Sverige har vi sedan länge ett barnvaccinationsprogram med mycket goda resultat. Äldre, precis som de allra yngsta, har sämre immunförsvar och löper större risk för att drabbas av komplikationer vid sjukdom. Varför har vi ännu inte ett nationellt vaccinationsprogram för äldre?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande.
Var: Äldreforum, Strandvägen H538
När: 12:00 - 12:50

ID-kapning – hur går det till och varför drabbas äldre allt oftare?
Var tredje minut ID-kapas någon i Sverige. Det gör ID-kapningar till Sveriges vanligaste brott i dagsläget. Problemet fortsätter att växa med skenande samhällskostnader som en följd. Vi visar hur en ID-kapning går till, vilka följder den kan få och vem som kan drabbas.
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Peter Sikström, generalsekreterare
Var: Wallers terrass, Wallersplats 2
När: 12:00 - 13:00

Vad ska det kosta att bo och leva på äldre dagar?
Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort och betalningsviljan för bostäder och service lika så. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för att främja tidigare flytt till alternativa boende för friska årsrika? Vad måste politiken göra för alla som är på väg att bli årsrika?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Fredrik von Platen, sakkunnig inom bostadsfrågor Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 13:00 - 14:30

Bra liv för äldre – Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre
Andelen äldre i Sverige ökar, vilket är glädjande men det innebär större utmaningar för samhället. För att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade insatser inom prevention, rehabilitering, omvårdnad som redan finns i vård och omsorg.
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande.
Var: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, Sal F14
När: 14:15 - 15:50

Tisdag

Generationsfällan – 65 är det nya 55
Vad blir konsekvenserna av att morgondagens 65-åringar lever som 55-åringar? Hur ska arbetsmarknad, skatter och pensioner utformas för att spegla en ny verklighet? Staten vill att fler ska arbeta längre – och många jobbar gärna längre än till 65. Kan ökad livslängd och ändrad livsstil hos våra seniorer vara ett svar på kompetensbrist i viktiga yrkesgrupper framåt? Kommer vi att se än mer åldersblandade arbetsplatser i framtiden? Vad behöver ändras i regelverk och attityder?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande.
Var: Clarion Hotel Wisby, Trädgården
När: 08:00 - 09:00

Ekonomi och skattefrågor för seniorer
Hur ser förutsättningarna ut för "vanligt" folk att leva det goda och aktiva livet som årsrik? Vad är regeringens syn på seniorernas ekonomiska och skattemässiga situation? Vad har gjorts, vad har kunnat göras bättre och vilken är utfästelsen om nästa mandatperiod om ni får behålla regeringsmakten?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande.
Var: Äldreforum, Strandvägen, H538
När: 09:00 - 09:45

Kan du leva på halva lönen? Vem bestämmer existensminimum?
Klarar man sig utan eget sparande och hur ser pensionsmöjligheterna ut då? Kommer dagens unga att kunna gå i pension? Vem lär ut pensionssparande och hur väcks intresset? Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande.
Var: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6
När: 10:30 - 11:30

Arkitektur och design, utifrån Stadsplanering, hur uppfyller vi alla krav på service och kvalitet?
Genom att planera rätt kan vi förlänga äldres möjligheter att bo kvar i sin bostad och upprätthålla en självständig livsstil även vid hög ålder. Vilka frågor måste vi jobba med och hur kan vi aktörer samverka för att jobba mot samma mål?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Fredrik von Platen, sakkunnig inom bostadsfrågor.
Var: Äldreforum, Strandvägen, H538
När: 10:00 - 11:00

Skandinavisk tradition och goda exempel – världens bästa boende för årsrika (ev måndag ligger uppe båda dagarna)
Behoven av nya och anpassade seniorbostäder är mycket stort och betalningsviljan för bostäder och service stor. Går det att främja tidigare flytt till goda boende för friska årsrika? Vilka lösningar finns i Sverige, Skandinavien och runt om i världen? Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Fredrik von Platen, sakkunnig inom bostadsfrågor
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 11:00 - 12:00

Lunchsamtal om äldres utsatthet
Stadsmissionens hus, Eva Eriksson förbundsordförande medverkar.

Åldersboom – hur kan nya synsätt på mat och mathållning skapa livskvalitet och bättre äldreomsorg?
Om två år beräknas antalet svenskar över 65 år vara 2,1 miljoner. Samtidigt vårdas allt fler i hemmet, vilket ökar kraven på eget ansvar. Hur kan nya synsätt på mat och mathållning bidra till fler välmående äldre, stärka livskvalitén för individen och samtidigt frigöra resurser i samhället?
Paneldeltagare: Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot förbundsstyrelsen.
Var: Hälsodalen, Labbet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
När: 13:00 - 14:30.

En bra grundtrygghet efter pensioneringen och goda drivkrafter för arbete – går det ihop?
Det är ett politiskt dilemma att kombinera en god grundtrygghet efter pensioneringen med bra drivkrafter för tjäna in till sin pension via arbete. Här presenteras de viktigaste slutsatserna ur Pensionsmyndighetens färska rapport om äldre med låga inkomster som oftast kallas "fattigpensionärer" i den allmänna debatten. Därefter har vi ett samtal om hur det ser ut faktamässigt, vad som är problemen i dagens system för grundskydd och hur god grundtrygghet kan kombineras bra drivkrafter för att tjäna in till sin pension via arbete.
Paneldeltagare: Anna Eriksson, sakkunnig pensionsfrågor SPF Seniorerna.
Var: Äldreforum, Strandvägen, H538
När: 13:15 - 14:00

Tillgänglighetsarenan

SPF Seniorerna samarrangerar tre seminarier med Tillgänglighetsarenan på Äldreforum mellan kl 14-17.

Fullgod syn utan glasögon med rätt patientinformation
I Sverige genomförs varje år över 120 000 gråstarroperationer, som därmed är en av Sveriges vanligaste operationer. Men får alla patienter fullgod information eller kan operationen i ett senare läge hindra patienten för att få fullgod syn utan glasögon? Paneldeltagare: Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna.
Var: Strandgatan 15B
När: 14:00 - 15:00

Digitala banktjänster – motivation, motstånd och mervärde Vardagstjänsterna i mobilen eller datorn när som helst och var som helst. Men hur motiverar man dem som inte tagit steget? Vilka är hindren?
Paneldeltagare: Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna.
Var: Donnersgatan 6,Tält på Hansaplan
När: 17:15 - 18:15

Onsdag

Individanpassad omsorg – har vi råd att anpassa framtidens omsorg efter äldres behov och önskemål?
Behoven av äldreomsorg kommer de närmaste decennierna att växa snabbare än kommunernas skatteintäkter. Samtidigt är det redan idag brist på äldreboenden. Hur ska resurserna räcka till framtidens äldreomsorg? Och kommer vi ha råd att individanpassa omsorgen efter varje persons behov och önskemål? Paneldeltagare: Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.
Var: Äldreforum, Strandvägen, H538
När: 12:00 - 13:00

Trygga pensioner i dag och i morgon
Många äldre, speciellt kvinnor, har en ansträngd ekonomi. Vad kan göras för att stärka ekonomiskt utsatta pensionärers situation? Hur ska dagens och morgondagens pensionärer kunna leva på sin pension? Hur ska det löna sig att ha arbetat?
Medverkar gör bland andra Lena Hallengren, äldreminister, (S), Jakob Forssmed, förste vice partiordförande, (KD) samt Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.
Var: Äldreforum, Strandvägen H538
När: 13:45 – 14:30

Vaccinationsprogram för äldre – är det äntligen dags nu?
Sverige har goda erfarenheter av ett strukturerat barnvaccinationsprogram. Går dessa erfarenheter att ta vara för att se till att våra äldre får rätt vaccin vid rätt tidpunkt? Paneldeltagare: Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot SPF Seniorernas förbundsstyrelse.
Var: S:t Hans V, Café, S:t Hansplan 2
När: 13:00 - 14:00

Kan miljonprogrammet lösa de bostadspolitiska utmaningarna?
Sverige har tre bostadspolitiska utmaningar: bostadsbristen, ett omfattande renoveringsbehov i det befintliga flerbostadshusbeståndet och bristen på tillgängliga bostäder för den växande andelen äldre. Kan våningspåbyggnad på trevåningshusen från miljonprogrammet lösa alla tre utmaningar samtidigt?
Arrangeras av: SPF Seniorerna, Hissförbundet, DHR, Parasport Sverige, Scandic Hotels
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 15:00 - 15:45

Generationsbattle – vad vet unga och äldre om villkoren över generationsgränserna?
Det sägs ofta att Sverige glider isär – politiskt, ekonomiskt och socialt. Men hur väl stämmer det in på de unga och äldre som är engagerade i dagens samhällsdebatt?
Arrangeras av: SPF Seniorerna, Attendo, SKPF Seniorerna, PRO Pensionärernas Riksorganisation, News55.se
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 17:00 – 19:00

Torsdag

Hur säkerställer vi att äldre kan vara en del av det digitala Sverige?
Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap, helt utan internetuppkoppling. Hur löser vi detta?
Paneldeltagare: Paneldeltagare: Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna.
Var: Rosenhill, S:t Hansgatan 9
När: 09:00 - 09:45

Rätt mediciner – vem tar ansvar?
Felaktig användning av läkemedel leder till onödigt lidande och höga kostnader samtidigt som äldre tenderar att få tillgång till sämre läkemedel än yngre. Hur kan positiva effekter av läkemedel maximeras för äldre? Vem tar ansvar för att säkerställa en trygg, jämlik och jämställd behandling?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande.
Var: Äldreforum, Strandvägen
När: 13:00 – 13:50

Det är aldrig för sent att må bra – om psykisk ohälsa bland äldre Depression och självmord är vanligast bland personer över 65 år, något som det sällan talas om. Hur kan vi lyfta äldres psykiska ohälsa? Hur kan vi nyansera bilden av äldre och bättre möta deras behov?
Paneldeltagare: Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot SPF Seniorernas förbundsstyrelse.
Var: Psykisk hälsa-huset, Kinbergs plats 8
När: 13:30 - 14:15

Fredag

Dags att pensionera pensionssystemet?
Nuvarande pensionssystem, med 40 intjäningsår och livslön som beräkningsgrund producerar fattigpensionärer på löpande band. En absolut majoritet är kvinnor. Utrikesfödda som kommit till Sverige i vuxen ålder, har inte en chans att tjäna ihop en rimlig pension. Vad kan vi göra? På kort och lång sikt?
Paneldeltagare från SPF Seniorerna: Eva Eriksson, förbundsordförande
Var: Talarplats, Donners plats
När: 11:00 – 12:00

 

Publicerades: 23 maj 2018 Uppdaterades: 29 juni 2018