Stärk omsorgens kunskaper i svenska och andra språk

Efter en överenskommelse med Sverigedemokraterna har regeringen utsett en särskild utredare som ska ta fram förslag på hur staten kan reglera krav på kunskaper i svenska språket för personal i äldreomsorgen. Läs Eva Erikssons kommentarer här.

  • – Regeringen missar att det i personalen också bör finnas kunskaper i svensk kultur, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Jag välkomnar att tydligare krav ska ställas på svenskanivån för de som arbetar i äldreomsorgen. Det är nödvändigt för att svensktalande hemtjänst- och omsorgstagare ska kunna få en äldreomsorg som är säker och av god kvalitet. Språkkrav ökar också förståelsen kollegor emellan och bidrar till att öka attraktiviteten i omsorgsyrkena. Allt detta kommer att gagna mottagarna. Men regeringen missar att det i personalen också bör finnas kunskaper i svensk kultur. Detsamma gäller även kunskaper i andra språk och kulturer än den svenska. Detta blir allt viktigare ju fler äldre som har en icke svensktalande bakgrund, säger Eva Eriksson förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Bakgrund:
Flera rapporter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och offentliga utredningar har pekat på bristande kunskaper i svenska språket hos omsorgspersonal. Socialstyrelsen har i Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2023 beräknat att andelen utrikes födda bland de som har fyllt 66 år kommer att vara 17 procent år 2030. Av de utrikes födda beräknas 44 procent komma från Norden och EU. De utrikes födda som i dag har fyllt 66 år invandrade till Sverige för ungefär 25 år sedan.

Klicka här för att öppna regeringens utredningsdirektiv