Ändra grundlagen för att skydda äldre mot brott

Seniorer utsätts för brott efter att kriminella gjort efterforskningar om dem på webbplatser med helt öppna uppgifter. SPF Seniorerna har protesterat emot att detta får fortgå och uppmärksammat regeringen på problematiken. Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna, kommenterar justitieminister Morgan Johanssons svar.

  • – Låt inte offentlighetsprincipens goda intentioner urarta till en allmän öppenhet för sådant som inte har med offentligt ansvarsutkrävande att göra säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

– Ändra grundlagen, så att seniorers integritet skyddas! Och för att förebygga brott och mänskligt lidande! Det är min slutsats efter justitieministerns svar på våra förslag att stoppa digitala efterforskningar och integritetskränkningar. I dag är det för lätt att ta reda på uppgifter om människors hushållsstatus, ålder, bilinnehav och boende via gratis söktjänster på internet. Kriminella kan på så sätt kartlägga äldre för att kunna begå brott mot dem säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Justitieminister Morgan Johansson hänvisar till mediegrundlagarnas skydd för webbplatser med utgivningsbevis. Men detta håller inte. Tryck- och yttrandefriheten syftar till att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Flera av dagens söktjänster ägnar sig bara åt att sprida personuppgifter – inte åt att bidra till fri åsiktsbildning. En så godtycklig rättlig reglering riskerar att minska allmänhetens förståelse och förtroende för det särskilda grundlagsskyddet för medborgarnas tryck- och yttrandefrihet. På motsvarade vis syftar bestämmelserna om offentlighetsprincipen till att var och en ska ha insyn i offentligt beslutfattande och maktutövning. Seniorers personuppgifter har inget med den saken att göra. Låt inte offentlighetsprincipens goda intentioner urarta till en allmän öppenhet för sådant som inte har med offentligt ansvarsutkrävande att gör! 

SPF Seniorerna är seniorers röst. Vi höjer den fortsatt för att täppa till de luckor i lagen som gör det enkelt att utsätta seniorer för brott. Vi kommer att söka samarbete med de som delar vår syn att dagens extrema öppenhet är naiv och får både orimliga och förskräckande konsekvenser.  

Klicka här för att öppna SPF Seniorernas brev till Morgan Johansson

Klicka här för att läsa Morgan Johanssons svar