"Ett viktigt steg för bättre äldreomsorg"

I dag mottog regeringen en utredning som föreslår en äldreomsorgslag. SPF Seniorerna står bakom förslagen och anser att skärpningarna är angelägna för att höja kvaliteten. "Det här är ett viktigt steg för bättre äldreomsorg" säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

  • – Nu är det dags för remissinstanser och regeringen att snabbt bereda förslagen så att det kan bli verklighet säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

I dag mottog regeringen en utredning som föreslår en äldreomsorgslag – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson har varit expert i utredningen och vice ordförande Lena Gustafsson har varit med i utredningens referensgrupp.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna kommenterar:
– Utredningen föreslår flera viktiga steg som lägger grunden för att seniorer ska få en äldreomsorg med högre kvalitet. Vi stöder att kommunerna och regionerna ges tydligare roller, att kommunernas kvalitetsansvar för omvårdnad och rehabilitering stärks, att den medicinska kompetensen säkras för både omsorgstagaren och i kommunernas och regionernas ledningar, och att rättigheter som seniorer haft via förordning upphöjs till lag.
  
– För att äldreomsorgen ska vara den trygghet seniorer ska kunna förvänta sig krävs mer. Vi vill att lagen ställer krav på att äldreomsorgen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Hälso- och sjukvården har detta krav och samma krav ska ställas på äldreomsorgen. Vi vill också att socialtjänstens bedömning om biståndsinsatser ska utgå från den äldres rätt till goda levnadsförhållanden. I dag är kravet lägre ställt (skälig levnadsnivå). Alla, oavsett ålder, ska ha rätt till goda levnadsförhållanden. Att äldre redan i lagtexten ges sämre förutsättningar för ett gott liv är oacceptabelt.

– Nu är det dags för remissinstanser och regeringen att snabbt bereda förslagen så att det kan bli verklighet. Det är viktigast för alla dem som får äldreomsorg, och likaså viktigt för närstående och hela samhällets funktionssätt.

Klicka här för att läsa SPF Seniorernas och PRO:s särskilda yttrande