När kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Frustrationen är stor över vaccinationsförseningarna, speciellt i de regioner som är sämst på att vaccinera äldre. Här hittar du information om hur det ser ut där du bor och om hur du ska gå tillväga för att boka vaccination mot covid-19.

 • Folkhälsomyndigheten är tydliga – de äldsta ska vaccineras först inom fas 2.

En del regioner har precis påbörjat fas 2 medan andra regioner har hunnit en bra bit på väg. När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får, när de får doserna, och hur väl de följer prioriteringsordningen. Alla regioner har efter pensionärsorganisationernas påtryckningar utlovat att det ska vara möjligt att ringa och boka tid för vaccination mot covid-19. Dock är det ingen idé att ringa din vårdcentral förrän du står på tur.

Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för dig
(Välj din region högst upp på sidan)

SPF Seniorerna menar att det är mycket viktigt att regionerna följer Folkhälsomyndighetens priorteringsordning som innebär att grupper med störst behov ska vaccineras först.

Klicka här för att hitta statistik över utförda vaccinationer mot covid-19 
(För att se andel vaccinerade personer inom respektive åldersgrupp i din region öppna exceldokumentet med grunddata längre ner på sidan)

Så här ser Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning ut:

Fas 1

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2 (Här befinner vi oss nu)

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.

Publicerades: 11 mars 2021 Uppdaterades: 11 mars 2021