Seniorkritik överlämnad till Coronakommissionen

SPF Seniorerna har mött Coronakommissionen i ett digitalt möte. Mötet koncentrerades till frågor om hur seniorer påverkats av isolering och den offentliga kommunikationen om pandemin. Kommissionen var även intresserad av att höra iakttagelser från SPF Seniorernas arbete under pandemin.

  • Från SPF Seniorerna: Eva Eriksson Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg Kent Löfgren, sakkunnig äldrepolitik Martin Engman Från Coronakommissionen: Helen Ziobro, utredningssekreterare Petra Johansson, utredningssekreterare.

Företrädarna för SPF Seniorerna lyfte flera följder av pandemin. I inledning av pandemin var det många som fyllt 70 år som höll sig undan och isolerade sig. Detta fick negativa följder för hälsan, måendet, livsvillkor och levnadsvanor. Isoleringen ledde till ofrivillig ensamhet som är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Isoleringen ledde också till ändrade vanor som minskad rörlighet och uteblivna besök i sjukvård och tandvård med risk för sämre fysisk hälsa. SPF Seniorerna pekade på att det offentligas kommunikation har varit undermålig eftersom den upplevts som svårtydd och motsägelsefull.

Regeringen tillsatte Coronakommissionen (S 2020:09) den 30 juni 2020. Den 15 december lämnades ett första delbetänkande Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80). Kommissionens uppdrag ska slutredovisas den 28 februari 2022.