Möte om diskriminering under pandemin

Diskrimineringsombudsmannen (DO) sammanställer anmälningar, tips och klagomål om diskriminering med hänvisning till pandemin. SPF Seniorerna har haft ett digitalt möte med DO där förbundet upprepade sin kritik mot flera av de åtgärder som införts under pandemin.

Förbundet pekade framför allt på de särskilda rekommendationer som Folkhälsomyndigheten under drygt sju månader riktade mot personer som fyllt 70 år. Ett skäl för att den särskilda rekommendationen upphävdes, och seniorer istället omfattades av de allmänna råd som gäller alla invånare, var att restriktionerna orsakat sämre psykisk hälsa och ett uppdämt vårdbehov.

SPF Seniorerna tog också upp alla de seniorer som i särskilda boenden för äldre inte fått individuell medicinsk bedömning, utan gruppbehandlats på grund av sin ålder. Ett annat exempel på särbehandling utifrån ålder som togs upp är smittbärarpenningen som bara ges till den som inte har fyllt 70 år.

Från DO deltog: Katarina Rouane och Ulrika Bertilsson, utredare DO
Från SPF Seniorerna deltog: Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg samt Martin Engman, samhällspolitisk chef.