Juni 2017

Minnesanteckningar LÖK möte 12 juni 2017

Närvarande Västerås stad; Anders Teljebäck, Christina Becker, Helén Karlsson, Patrik Kalander, Stefan Lundin, Haidi Bäversten, Marlene Kaas, Tobias Åsell, Frederick Cederborg.

Civilsamhället; Anders Westin, Saara Nordin, Nicklas Wennersten, Sara Emilsson, Maria Engelfeldt, Krister Molin, Raija Metso Korpela, Seija Koivuranta,

1. Anders Teljebäck hälsar alla välkomna och samtliga presenterar sig.

2. Anders Westin berättar att civilsamhället haft tre egna möten under våren för att föreningarna ska lära känna varandra, prata ihop sig och komma med förslag och önskemål om hur vi ska ta handlingsplanen framåt och konkretisera planen. Sammanlagt har 33 föreningar deltagit, dvs hälften av de som skrivit under. Anders lyfter fram att några av de viktigaste önskemålen gentemot Västerås stad som kommit fram och bör konkretiseras, handlar om lokaler, hantering av föreningsregistret, marknadsföring av föreningarnas aktiviteter, t ex på www.visitvasteras.se och hjälp att söka stöd samt hållbarhet i stadsdelarna genom kommunal samordning.

Civilsamhället för egen del vill lägga fokus på fortsatt nätverkande och synliggörande av föreningar och dess verksamhet.

Anders konkretiserar och visar några funktioner på stadens webbplatser och brister som föreningslivet kan se utifrån deras synvinkel; svårigheter att kunna se vad som är bokningsbart, saknas info om föreningar och att kunna visa vilka aktiviteter man har och bedriver.

Marlene redogör för att en process för upphandling av nytt webbaserat lokalbokningssystem är påbörjat genom SKL´s försorg. Idag finns enbart lokaler som kultur och idrottförvaltningen hanterar. Andra förvaltningars lokaler som mötesplatser, m.m. hanteras av respektive förvaltning.

Det finns en vilja hos föreningarna att hjälpa varandra och planera samnyttjande av lokaler, men man behöver lära känna varandra och hitta kontaktvägar. Är det möjligt att ordna en lokal samordning i stadens olika bostadsområden?

Anders Teljebäck vill att det skapas en samlad uthyrningssamordning för korttidsuthyrning av alla slags lokaler. Man behöver bl a se över hur lokalerna benämns.

Anders Westin konkretiserar att lokalönskemålen handlar om lokaler för möten, stora och små, samt verksamhetslokaler, slöjd och kök. Frederick informerar om att slöjdlokaler i skolor inte får hyras ut pga ansvars- och försäkringsfrågor som man inte kan komma runt. Däremot är det möjligt att använda slöjdlokaler i skolor och andra lokaler där det inte bedrivs undervisning.

3. Genomförande av prioriteringar utifrån civilsamhället förslag och Västerås stads önskemål utifrån handlingsplanen för LÖKen sker. Varje deltagare får 6 klisterlappar varav tre sätts på civilsamhällets förslag på prioriteringar och tre på Västerås stads önskemål. Resultatet sammanställs och bifogas minnesanteckningarna.

Reflektioner kring prioriteringarna: Frederick tycker det är mycket fokus på lokaler, men tycker att det skulle vara mer fokus på verksamheten. Vad gäller långtidshyra uppmanas föreningarna att gå ihop och samverka för att hyra tillsammans. Det blir då lättare för Teknik- och fastighetskontoret att hitta objekt och lättare för föreningarna att klara hyran.

Krister håller med, men säger att man behöver ha tillgång till lokaler för att utveckla en verksamhet.

Nyttjandegrad på korttidsuthyrning går att ta fram ganska lätt säger Marlene.

Sociala nämndernas förvaltnings lokaler finns inte beskrivna som möjliga att hyra på webben. Förvaltningen behöver se över hur man tillgängliggör lokalerna.

4. Övriga frågor. Tobias Åsell lyften vikten av att synliggöra goda exempel på redan befintlig samverkan mellan Civilsamhället och Västerås stad och vid behov ta hjälp av Västerås stads kommunikatörer för att nå ut med budskapet.

Anders Westin och Per-Inge Hellman kommer träffas under sommaren för en avstämning. Kommer planera nytt möte till hösten.

Raija Metso Korpela tar upp att äldre och särskilt äldre minoriteters åsikter och synpunkter behöver beaktas. Särskilt i LÖK-sammanhang men även i upphandlingsfrågor.

5. Anders Teljebäck tackar och avslutar mötet.