27 september 2017

Minnesanteckningar från LÖK-möte 170927

Plats:             VLBF Stora gatan 16 i Västerås
Närvarande:  FUB - Margareta Hallner
                      Slussa vänner - Nils Werme, Carola Karlsson och Redha (praktikant)
                      SPF Hamre – Eva Liwing
                      Väsky – Raija Metso Korpela
                      F1 Kamratförening – Björn Jonsson och Leif Hansson
                      VLBF – Anders Westin
Vi inledde mötet med "varvet-runt". De flesta var väl insatta i LÖKen och dess syfte men vi gjorde en kort återblick över vad som hänt senaste året med ny Handlingsplan, möten under våren med civilsamhället och möte med Västerås stad i juni.
Anders berättade att dagens/höstens möten med civilsamhället enligt tidigare prioriteringar skulle lägga fokus på:
   • Hur syns föreningarna?
   • Samverkan mellan föreningar och samverkan mellan föreningsliv och staden
   • Lokaler
Gruppen enades om att lägga krutet på marknadsföring och hur man hittar nya medlemmar, nya samarbetspartners och nya besökare.
Vi körde sedan workshop kring marknadsföring/kommunikation.
Vi lade fokus på vad som görs i dag i de olika föreningarna

Nuläge

Hur når vi nya medlemmar? 
Mun-mot-mun-metoden
Intressanta aktiviteter (lockbete)
Sociala medier
Broschyrer och trycksaker
Visitkort
Vara med och synas vid olika arrangemang
Föreningsnytt i VLT (efterhands)
F1 Kamratförening har egen tidning "Hässlö-nytt"
SPF har egen nationell tidskrift
Vi pratade också om vilka "medlemsnyttor" som resp organisation har och hur man kommunicerar dem.
Nyhetsbrev via mail?

Hur når vi nya besökare
VLT´s "Vad händer?" – gratis, förhands
Ambassadörer (trogna medlemmar som sprider ordet)
Plug-in-annonser i VLT (se mer info nedan *)
Genom andra/samverkande föreningar
E-post-grupper från tidigare arrangemang
Dela länkar mellan tex webb och FB, artiklar, nyhetsinslag
Redaktionellt genom radio, tv och tidningar

Hur når vi nya samarbetspartners/finansiärer?
Genom samverkande föreningarOlika projektstöd kan vara en möjlighet till finansiering
(Arvsfonden nämndes som ett exempel)
Tänka inför olika arrangemang vilka som skulle vara intresserade av samarbete. Liknande målgrupp och värdegrund som kan leda till "win-win"
Volontärbyrå (vi var inte helt säkra på hur aktiva de är i Västerås)
Något av studieförbunden är förstås en given samarbetspartner!

Övrigt

*) Ang Plug-in-annonser
Efter fråga till VLT svarar de att det är i dagsläget osäkert hur man ska jobba med plug-in-annonser i framtiden. Detta då Mittmedia gör stora översyner av sitt arbete. Anders bevakar frågan och återkommer.
Ang lokaler
Viktigt att civilsamhället ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsplaneringen. Tillgång till olika slags lokaler är en förutsättning för ett aktivt föreningsliv.
Hemsida för LÖKen (Facebook-sida finns)
Hur väcker man nyfikenheten hos en journalist genom ett Pressmeddelande??
   • Nyheter – något vi inte tidigare hört talats om
   • Människor – där läsaren har någon att identifiera sig med
   • Händelser med okända slut – "hur ska det gå?" kan också kallas Cliffhanger
   • Det annorlunda - ovanligt, unikt
   • Nära i tiden – det aktuella är viktigt
   • Det kontroversiella - konflikten
Mall för Pressmeddelande:
  • Rubrik (slagkraftigt, väcka nyfikenhet, kanske lite skruvat och uppseendeväckande)
Ingresstext – tre rader som kort beskriver vad som ska ske
  • Förklarande text med varför och hur, gärna med en koppling till andra processer
  • När och var
  • Avsändare (Vilken organisation står bakom samt ett mobilnummer där man är beredd att svara 7/24)
  • Bildmaterial (högupplösta som klarar tryck i tidning - ska bifogas eller länkas till)
Källa: Lotta Hellman/Hellman Media

För minnet: Anders Westin