Stadgar tagna 2018

Föreningens stadgar utgår från förbundets stadgar, anpassas kontinuerligt och beslutas alltid på 2 årsmöten.