SPF Hamre 25 år

Bildandet av SPF Hamre Saxat ur den första verksamhetsberättelsen

"Sveriges Pensionärsförbunds (SPF:s) tre föreningar i Västerås växte under 80-talet sig så stora att ordförandena i en gemensam skrivelse den 26 april 1988 till kommunens Park- och Idrottsförvaltning anhöll om hjälp med att skaffa större lokaler. Inget skriftligt svar erhölls. Under hand meddelades dock att man inom överskådlig tid inte hade möjlighet att tillmötesgå önskemålen. Man rekommenderade därför SPF att söka avlasta de befintliga föreningarna genom att bilda nya Viksängs-Hamreområdet, som är stort och har förhållandevis dåliga kommunikationer till de befintliga SPF-föreningarnas lokaler, var i särskilt behov av en ny förening. Därtill kom att välbelägna och lämpliga lokaler inretts och kunde hyras i Bostadsrättsföreningen Seniorens nya byggnad, Viksängsgatan 80. Den 8 september 1989 samlades 41 intresserade pensionärer, vilka beslöt att bilda en ny förening. Denna gavs namnet "SPF Hamre" och inregistrerades hos Förbundet under numret 190-834."

Den nya föreningen fick 3000 kr i startbidrag från distriktet och 1000 kr från förbundet. Medlemmarna rekryterades främst de östra stadsdelarna, Viksäng, Klockartorpet, Talltorp, Hamre och Berghamra.. Numera har upptagningsområdet utvidgats med det nya sjönära området Öster Mälarstrand och kanhända kommer pensionärer även att befolka Lillhamra som just nu håller på att byggas. Gäddeholm, Irsta och Kärrbo finns med som rekryteringsområde.

En växande förening Den 1 oktober 1989 hade föreningen 55 medlemmar. Under de tjugofem åren är det endast ett år, 1996, som medlemsantalet minskat, nämligen med fyra stycken. Vid millenniumskiftet hade antalet ökat till drygt 200. Den 300:de medlemmen registrerades 2006. Den 1 juli 2014 var medlemsantalet 390.

Styrelse och funktionärer, hedersmedlemmar Vid mötet den 8 september valdes en interimsstyrelse som vid första årsmötet blev ordinarie. Den hade följande sammansättning. Sven Lokander ordf., Sune Lindh vice ordf., Dagmar Lindh,sekr., Tore Larsson kassör, Thore Franklind ledamot samt Grethel Löfstrand och Maija Skareen suppleanter. Föreningens ordförande: Sven Lokander 1990-1994, Thore Franklind 1995-1997, Rune Yttermalm 1998-2000, Sven Norekrans 2001- 2013, Eva Liwing 2014 -. Åtskilliga av föreningens nuvarande medlemmar har varit engagerade i styrelsen och som funktionärer. Många har tio år eller mer bakom sig i föreningens tjänst bl.a. de tre hedersmedlemmarna Maija Skareen, Bjarne Övergaard och Tage Hagström. Maija Skareen är den verkliga trotjänaren. Hon hade varit medlem i SPF Rudbeckius några år, men flyttade över till SPF Hamre och kom direkt med i styrelsen (1990 – 1992). Hon har sedan varit gymnastikledare under några år och ledare av internationella danser (1991 – 96) och också med i kaffekommittéer mm. Hon är sedan många är tillbaka också bridgeansvarig. samt svarar för boulespelet Bjarne Övergaard var med i styrelsen i tio år, bl.a. som kassör. Han har också under många år varit en av de fyra västeråsföreningarnas representanter i Kommunala Pensionärsrådet, KPR, där han utfört ett förtjänstfullt arbete. Tage Hagström har varit styrelseledamot och ledare för sånggruppen mm och har dessutom fungerat som "husmusikant". Andra trotjänare: Per Jonsson, tio år i styrelsen varav åtta år som kassör, Hans Lindwall, tio år i styrelsen, bl.a. vice ordförande, Michael Ebert har verkat tretton år i styrelsen och är föreningens it-expert, Kari Arnkværn är inne på sitt fjortonde år som gymnastikledare och efterträdare till Bjarne Övergaard som representant i KPR, Sven Norekrans är inne på sitt femtonde år i styrelsen. Vi minns också fler trotjänare som tyvärr inte längre finns bland oss: K.G. Eriksson, eller kort och gott "KG", föreningens förste hedersmedlem, suppleant i styrelsen, kassör och sekreterare under fjorton år samt ledare för ett stort antal studiecirklar, Grethel Löfstrand, styrelsesuppleant och olika funktionärsuppdrag under femton år, Erna Bergh, sekreterare och olika funktionärsuppdrag under sammanlagt tolv år. Sven Lokander, föreningens förste ordförande.

Verksamheten Det första utkastet till program föreslog gymnastik på tisdagar och dans på onsdagar, båda ledda av Maija Skareen. På måndagarna skulle man spela bridge och på fredagarna luffarschack, ledda av Bengt Madtorp. Härutöver planerades stormöten med underhållning varannan torsdag kl 14 samt trivselkvällar varje söndag med början kl 18. Verksamheten har succesivt förändrats. Luffarschack blev sällskapsspel. Men 2011 var det färdigspelat. Onsdagsdanserna upphörde 1994. SPF Hamre svarade till år 1997 för var tredje trivselträff på söndagarna i Senioren. Friskvårdsaktiviteter med stavgång, promenader och boule tillkom så småningom. Stavgång hade till en början många deltagare. Men intresset avtog succesivt och aktiviteten upphörde 2011. För ett par år sedan introducerades mattcurling. Våren 2013 genomfördes för första gången tävlingen Hamre-Golfen med Rolf Öhman som vinnare. 2014 var det Alf Lindgrens tur att få en inteckning i vandringspriset. År 2000 startades på Tage Hagströms initiativ en sånggrupp. Tyvärr ligger den för närvarande i "malpåse". Förhoppningsvis kommer den att återuppstå. Under mottot "Att göra något tillsammans" inleddes 2008 en satsning på olika kulturaktiviteter, framförallt gemensamma teater-och biobesök främst på biografen Elektra. Första gången var i december 2008 då Mamma Mia visades. Därefter har det blivit ett 20-tal besök. Förutom filmer har det varit direktsända operaföreställningar från Metropolitan samt Stockholmsoperan.Under detta motto kan också hänföras gemensamma resor till Operan på Skäret och Confidencen. I augusti 2010 anordnades utflykt för föreningens 80 plus-medlemmar till Sätra Brunnoch i augusti 2012 en båttur på Mälaren med MS Havsörnen.

Möteslokaler Sammankomsterna ägde till en början rum i Senioren. 1996-98 fördes en livlig diskussion om lokalfrågan dels till följd att antalet medlemmar ökade och lokalen därför blev i minsta laget. Därför inleddes ett samarbete med Viksängskyrkans "Träffpunkt Arken" (TPA). SPF Hamre svarade för några av TPA:s sammankomster i regel två gånger per termin. Den sista träffen i Arken ägde rum på våren 2007. En ny möjlighet till större lokal finns nu i Västerås Östra Ordenshus vid Termometergatan. Den kommer att jämsides med Senioren prövas under hösten 2014 och våren 2015. Den 24 oktober 2005 invigdes Viksängs Mötesplats i Viksängsgården. SPF Hamre samarbetade med mötesplatsen alltifrån starten till dess att den lades ner i juni 2014. Samarbetet bestod i att föreningen svarade för ett antal program, till en början två och mot slutet ett per termin. Det första ägde rum den 2 november 2005 med musik av Tage Hagström och allsång samt information om föreningens verksamhet. Ett återkommande inslag var Seniorshopens modevisning varje vår. Tack vare Västerås kommuns ekonomiska stöd genom "Kultur för äldre" kunde kända artister engageras, dragspelaren Roland Cedermark, violinisten Rimma Gotskosik och jazzsångerskan Christina Gustafsson för att nämna några. Även Södergårdens samlingslokal har nyttjats bl.a. genom att några av de första årens söndagsträffar förlades dit. Vid några tillfällen har anordnats träffar till vilka Södergårdens boende inbjudits.

Program Målsättningen har varit och är fortfarande att ha trivselträffar/månads-möten fyra á fem gånger per termin med minst ett underhållningsprogram. De olika programkommittéerna har gjort en förnämlig insats som under de tjugofem åren har resulterat i ca 250 programpunkter med mycket varierande innehåll såsom reseskildringar, naturprogram, hälsa och friskvård, säkerhet i hemmet, vardagsjuridik, aktualiteter, historia och västeråsbilder. Modevisning har varit ett ofta återkommande program-inslag.

Resor Resglada pensionärer inom Hamre har varit flitiga deltagare i resor, många anordnade i samarbete med andra SPF-föreningar i Västerås. Hamre har för få medlemmar för att kunna arrangera egna större resor. Detta har dock inte gällt för landskapsresor föregångna av studiecirklar. SPF Hamres nya policy är att "köpa in sig" i resor och utflykter hos reseföretag. Ett lyckat exempel på detta är en resa till Waldemarsudde och Banerska palatset i januari 2014.

Studiebesök och utflykter Under de tjugofem åren har ett stort antal studiebesök och utflykter anordnats. Ett axplock med ett exempel från vardera åren: Hälla trädgård, Birka, Kanalmuseet i Hallstahammar, ICA Centrallager, VLT, Engelsberg och Ekomuseum Bergslagen, Picknick på Badelundaåsen, Västerås slott, Västerås lokalradio, Eskilstuna, Culturen, Skolmuseet, Östanbäcks kloster och Valléns antikvariat, Mälardalens högskola, Målhammars herrgård, Köping, SPF Aktiv i Arboga, VLT:s tryckeri, Hässlö vattenverk, Sigtuna och Steninge slott, Nora, Skokloster och Lasse Åbergs museum, Kraftvärmevereket, Ängsöfiskaren och Tranellska gymnasiet.

Studiecirklar Studiecirklar har bedrivits inom många olika områden. Några har hållits inför resor till Skåne och Jämtland under 1990-talet samt till Dalarna 2003, Värmland 2004, Östergötland 2005, Höga kusten 2008, Bohuslän 2009 samt Åland 2010. 2001 startades "Operor som förtrollat världen" under ledning av Gertrud Nordin. Den pågick till hennes bortgång 2005. En ny operacirkel – lyssnarcirkel – startade hösten 2011 under ledning av Carl-Bertil Carlsson från SPF Rudbeckius. Bertil Ramnerös "Vad tror du på?" var en mycket populär cirkel. K-G Eriksson ledde ett stort antal cirklar inom vitt skilda ämnen från mitten 1990-talet och till sin bortgång 2008. Bland K-G:s cirklar kan nämnas Prosten Muncktells dagbok, Västerås stads historia, Västmanland Forntid-nutid, Vårt dramatiska sekel och I Arns fotspår. Hösten 2005 började den bok- och läsecirkel, som fortfarande pågår. Initiativtagare var Margareta Matsson som också ledde cirkeln fram till sin bortgång. Mats Jäder har varit ledare för trafikcirklar, Marieta och Leonard Krekmanov för "Nyfiken på hjärnan – kost och motion" och Eva Mebius för "Koll på läkemedel". Under det senaste året har hållits uppskattade cirklar i släktforskning ledda av Arne Hansson och i datorkunskap ledda av Lennart Ek från SPF 666.

Samarbete med andra föreningar och organisationer Västerås fyra SPF-föreningar har ett omfattande samarbete. Detta sker bl.a. vid fyr-föreningsmötena där frågor av gemensam karaktär behandlas. Ett viktigt samarbetsområde är reseverksamheten. En gång per år genomförs en gemensam temadag med föredragshållare och kulturinslag. Vuxenskolan är också en betydelsefull samarbetspartner för SPF.

Representation i KPR och distriktsstyrelsen Föreningen har haft och har fortfarandeen representant i KPR. I början av 2000-talet hade föreningen stort engagemang i distriktsstyrelsen genom Rune Yttermalm, Bjarne Övergaard och Michael Ebert.

Pensionärspolitik Den primära uppgiften för föreningen är att verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna (den inre verksamheten). Men man skall också tillvarata medlemmarnas intressen i Västerås (den yttre verksamheten). Detta sker framförallt genom representation i det Kommunala Pensionärsrådet, KPR. De fyra Västerås-föreningarna har också gemensamt arrangerat sammankomster med politiker och tjänstemän från kommunen för utfrågningar och diskussion av pensionärspolitiska frågor.

Slutord Det är med stor tillfredsställelse man kan blicka tillbaka på det gångna kvartsseklet. Medlemsutvecklingen med en genomsnittlig nettoökning om åtta medlemmar per år har varit god. Verksamheten, som fortfarande har 1989 års tablå som grund, har succesivt anpassats till varje tids behov och önskemål. Vi firar alltså 25 år och nu gäller det att blicka framåt. Vi hoppas att snart kunna hälsa föreningens 400:de medlem välkommen. Vår målsättning är att hela tiden locka nya medlemmar till vår förening genom att utveckla och förnya verksamheten så att den motsvarar tidens krav och förväntningar. Det är goda insatser och engagemang från många medlemmar under årens lopp som vi har att tacka för den fina förening vi har idag. Det är en förhoppning att medlemmar även i fortsättningen vill hjälpa till i styrelsen och i aktiviteter och bidra med sina kunskaper för att utveckla och driva föreningen vidare i samma goda anda som hittills.

September 2014

Sven Norekrans

Skribent