Årsstämman 16.4

  • 30 januari 2020

Årsstämman för SPF Seniorerna Västerbottensdistriktet år 2020 beslutade på grund av rådande situation att genomföras per capsulam.

Årets stämma för Västerbottensdistriktet som var tänkt att arrangeras i Skellefteå fick istället genomföras per capsulam, alltså med brevröstning.

Sedvanlig kallelse gick ut till alla föreningar och valda ombud, och svarsfrekvensen har varit mycket god, 43 inkomna svarsblanketter (av totalt 47 ombud) och ombudens svar har också varit väldigt entydiga; samtliga förslag från styrelse och valberedning bifölls av samtliga ombud.  Stämmo-protokollet kommer att sändas ut till alla föreningar och även publiceras här på hemsidan då det är justerat och klart.

Publicerades: 30 januari 2020 Uppdaterades: 16 april 2020