Kommunala Pensionärsrådet

Uppdaterades: 30 november 2019

SPF Tingvalla är representerad i Kommunala Pensionärsrådet och arbetar där aktivt med älderepolitska frågor inom Karlstads Kommun

 

.Kommunala Pensionärsrådet (KPR) fungerar som ett samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna.Meningen är att pensionärerna därigenom ges möjlighet att tidigt få information om planerade förändringar av samhällets insatser och att man på så sätt också kan aktivt arbeta för lämpliga anpassningar av det serviceutbud, som påverkar äldres situation.
Syftet med rådet är också att verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämnder och förvaltningar, medverka vid upphandling av vårdgivare och matleverantörer samt vara ett referensorgan i äldrefrågor.
Pensionärsrådet lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen, vilket inte är fallet i flera andra kommuner där man är knuten till vård- och omsorgs - eller socialnämnden, vilket begränsar rådets intresseområden. Vid varje sammanträden deltar representanter från kommunstyrelsen samt från de större nämnderna och informerar om t ex byggplaner, förändringar i trafiken, taxor och regler i hemtjänsten samtidigt som rådets medlemmar kan ställa frågor.
Ledamöterna har inga arvoden men kommunen har en viss summa till förfogande, som betalas ut till respektive pensionärsorganisationer.
Landstingets Pensionärsråd (LPR) har en liknande organisation och fungerar också för att ge ledamöterna information om planerade förändringar inom sjukvården. Vid flera tillfällen har ambulansverksamheten diskuterats eftersom den är viktig för äldre, särskilt på landsbygden. På samma sätt är förändringar inom vårdcentralerna och akutmottagningarna föremål för diskussioner, viktiga frågor som är av stort intresse för alla. De ansvariga för de olika verksamheterna deltar i alla möten och rådet upplever att synpunkter tas på allvar och beaktas i planeringen.
Kommunala Pensionärsrådet
Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31
SPF ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet
Ordinarie: Eivor Nilsson
Sten Blomberg SPF Tingvalla
Monica Wahlberg SPF Solstad
Ersättare Mats Larsson SPF Skåre Grava
Ulo Hermwed SPF Klaran
SPF Väse Fågelvik ( Vakant )

SAK är en samarbetsorganisation för Karlstads SPF föreningar.
SAK utser SPFs ledamöter till KPR (Kommunala Pensionärsrådet)
Ledamöter i SAK 2019

Väse-Fågelvik: Lennart Wennberg
Grava-Skåre: Mats Larsson 
Solsta: Eva Monsén
Milan Molkom: Birgitta Herzberg
Tingvalla: Monica Hilding
Fröding: Kerstin Erlandsson 
Klaran: Ulo Hemvee

 

Publicerades: 09 mars 2018 Uppdaterades: 30 november 2019