Föreningshistoria

Uppdaterades: 09 mars 2018

Föreningens historia går tillbaka till 1972

SPF TINGVALLAS HISTORIA


Sammanställt av Erik Norrhem till 30-årsjubileet, sammandrag av Tord Henriksson jan 2009
Efter en del förberedande arbete bildades Tingvalla pensionärsförening vid ett möte i KFUM-lokalen i Karlstad den 19 januari 1971.Ett 20-tal personer var närvarande vid sammanträdet och utsåg en styrelse, vars ordförande blev Victor Lindström. Idén till namnet "Tingvalla" hade man fått från Kristinehamn, där man strax innan bildat en förening, som fått namnet Bro efter stadens gamla namn. Tingvalla blev den femte föreningen och den första i Karlstad inom Värmlands distrikt av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SRFR) – 1987 omdöpt till Sveriges Pensionärsförbund (SPF).
Redan under hösten 1971 förlade föreningen sina månadsmöten till domkyrkans församlingssal, och har där alltsedan dess förblivit. Under det första året ökade antalet medlemmar snabbt, så att vid årsmötet 1972 fanns 105 pensionärer registrerade. Sedan har ökningen varit ännu kraftigare: 1975 fanns således 259 medlemmar och när detta skrivs är vi 459 registrerade medlemmar. Intresset för månadsmötet har tidvis varit stort. Vid luciasammankomsten 1975 noterades 200 närvarande , vilket torde vara ett svårslaget rekord.Men så hade man också besök av Karlstad stads lucia med uppvaktning.
Reseprogram startade man med redan 1971 och även studieverksamheten kom i gång under föreningens första tid i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, där Kenny Schill på den tiden var anställd. Kenny blev sedermera ordförande i Tingvalla Pensionärsförening
Rese -och studieverksamheten var livlig och gick ofta hand i hand. Man ordnade t. ex. Studiecirklar om olika svenska landskap, varefter resor företogs till de studerade provinserna. Även andra länder ingick i cirkel-studierna.
På senare tid har utbudet av resor ökat markant från olika arrangörer, så det har visat sig vara svårt att få ihop tillräckligt många intresserade inom föreningen, vilket medförde att vi för ett par år sedan upphörde med vår resekommitté.
När Kommunala Pensionärsrådet (KPR) inrättades år 1975, gavs föreningen möjlighet att utse en repre-sentant i detta. Bevakningen av kommunens socialpolitik och pensionärernas rättigheter har alltsedan dess varit ett väsentligt inslag i föreningens arbete, icke minst tack vare starkt engagemang av Olof Peterson, Nils Erik Lindström, Curt Immerstrand m. fl.
Vid föreningens 10-årsjubileum utgavs en jubileumsskrift, "Tio år med Tingvalla pensionärsförening", författad av dåvarande ordföranden Gösta Norbäck. Av denna framgår bl a att föreningen hade en ofta anlitad sångkör samt en trupp duktiga teateramatörer och en hel del musicerande medlemmar, vilka alla "på olika sätt medverkat till att våra sammankomster berikats med god underhållning" som Norbäck skriver.
Detta och mycket annat finns att läsa i nämnda skrift, som finns bevarat i några få exemplar i föreningens arkiv.
Vid 25-årsfirandet 1996 i Carlstad Conferens Center höll dåvarande ordföranden Kenny Schill ett elegant hälsningsanförande på vers:
"Att forma en förenings själ
är inget enmansgöra !
Var medlem, som vill sin förenings väl,
kan sitt strå till stacken föra !
Sju ordförande har det funnits under alla år
och var och en har haft sin egen stil-
naturligtvis har det satt sina spår
i programval, information och i att säga de rätta orden
som att skapa god stämning bland medlemmarna runt borden !"
Sedan starten 1971 har, om jag inte räknat fel, tretton ordföranden oegennyttigt bjudit föreningen och före-ningens medlemmar sina tjänster, var och en med sin egen personliga profil.

Publicerades: 09 mars 2018 Uppdaterades: 09 mars 2018