Årsmötesprotokoll

Uppdaterades: 21 februari 2019

Årsmöte 2019
Munkfors församlingshem 2019-02-04 

Uno Ahlström hälsar välkommen och öppnar mötet som evistas av 51 medlemmar.

 1.Parentation över medlemmar som avlidit sedan föregående möte. De hedrades 
    en tyst minut.

  2.Till mötesordförande väljs Uno Ahlström och till mötessekreterare Ulla Axelsson.

  3.Till justerare samt rösträknare väljs Gun-Britt Andersson och Sten-Åke Sätterman

  4. Kallelse till årsmötet har skett i laga ordning.

  5. Förslag till dagordning godkänns.

  6. styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 gås igenom och godkänns.

  7. Resultat och balansräkning fastställs.

  8. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

  9.Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Ersättning till styrelsen fastställs till oförändrat 2.400 kronor att fördelas av 
      styrelsen.

11. Inga motioner har inkommit.

12. Inga förslag från förbundet, distriktet eller styrelsen har inkommit.

13. Budgetförslag för 2020 godkänns.

14. Årsavgiften för 2020 bestäms av förbundet. Föreningen vill behålla 50 kr per
      medlem.

15. Antalet styrelseledamöter fastställs till 5 ordinarie och 1 ersättare.

16. Till ordförande på 1 år väljs Uno Ahlström           omval

17. Övriga styrelseledamöter
       Inger Andersson 2 år                                            omval
       Ulla Axelsson 2 år                                                omval
       Carola Hedlund och Ann-Katrin Berg har ett år kvar på sina perioder.
       Ersättare Ulla Bergström                                       omval

18. Firmatecknare  Uno Ahlström och Inger Andersson var för sig.

19. Medlemssekreterare/It-ombud Inger Andersson ers. Ulla Bergström

20. Revisorer Sven Ingmarsson                                    omval
                       Torbjörn Hedin                                        omval

21. Ersättare   Gun Dahlgren                                         omval

22. Ombud distriktsstämman:Carola Hedlund               omval
                                                Ann-Katrin Berg              nyval
       Ersättare                          Lilian Eriksson                 omval

23. Kpr-ombud  Uno Ahlström                                        omval
                          Berit Norèn                                            omval
                          Egon Kristensen                                    omval
       Ersättare     Carola Hedlund                                     nyval

24. Resekommittè - styrelsen

25. Studieledare - styrelsen

26. E-postmottagare - Uno Ahlström                              omval

27. Hemsidesansvarig -Ulla Bergström                          omval

28. Lotterikommitté - Ann-Katrin Berg

29. Programkommitté    Berit Norén                               omval
                                       Stina Hellqvist                          omval
                                       Gun-Britt Andersson                 nyval
                                       Siv Hallberg                               nyval

30. Valberedning - styrelsen Då ingen vill ta på sig uppdraget föreslås att styrelsen         försöker skaffa några.

31. Avgående styrelseledamöter och funktionärer avtackas: Vivi Nilsson, Siv                   Gustavsson och Doris Green.

32. Ordf Uno Ahlström avslutar mötet.

      Efter förhandlingarna bjuds mötesdeltagarna på kaffe och semla.

      Sånggruppen Sångglädje underhåller och vi har också allsång.
      
      Dragning i medlemslotteriet förrättas.

 

 

 

       

Publicerades: 21 februari 2019 Uppdaterades: 21 februari 2019