Årsmötesprotokoll

Uppdaterades: 28 mars 2020

Årsmöte 2020
Munkfors församlingshem 2020-02-03 

Uno Ahlström hälsar välkommen och öppnar mötet som bevistas av ca.60 medlemmar.

 1.Parentation över medlemmar som avlidit sedan föregående möte. De hedrades 
    en tyst minut.

  2.Till mötesordförande väljs Uno Ahlström och till mötessekreterare Ulla Axelsson.

  3.Till justerare samt rösträknare väljs Berit Norèn och Elisabeth Mossberg.

  4. Kallelse till årsmötet har skett i laga ordning.

  5. Förslag till dagordning godkänns.

  6. styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 gås igenom och godkänns.

  7. Resultat och balansräkning fastställs.

  8. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

  9.Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

 10. Inga motioner har inkommit.

11. Inga förslag från förbundet, distriktet eller styrelsen har inkommit.

12. Budgetförslag för 2020 godkänns.

13. Årsavgiften för 2021 blir oförändrad 250 kr/medlem.

14. Antalet styrelseledamöter fastställs till 5 ordinarie och 2 ersättare.

15. Till ordförande på 1 år väljs Uno Ahlström           omval

16. Övriga styrelseledamöter
       Carola Hedlund 2 år                                          omval
       Ann-Katrin Berg 2 år                                          omval
       Inger Andersson och Ulla Axelsson har ett år kvar på sin period.
       Ersättare Ulla Bergström                                   omval
                       Berit Norèn                                        nyval

 

17. Firmatecknare  Uno Ahlström och Inger Andersson var för sig.

18. Medlemssekreterare/It-ombud Inger Andersson ers. Ulla Bergström

19. Revisorer Sven Ingmarsson                                    omval
                       Torbjörn Hedin                                        omval

20. Ersättare  Kirsten Valeur                                          nyval

21. Ombud distriktsstämman:Carola Hedlund               omval
                                                Ulla Bergström               nyval
       Ersättare                          Lilian Eriksson                 omval

22. Kpr-ombud  Uno Ahlström                                        omval
                          Carola Hedlund                                    nyval
                          Egon Kristensen                                    omval
       Ersättare     Ulla Axelsson                                       nyval
                           Inger Andersson                                   nyval
                           Ulla Bergström                                      nyval

23. Resekommittè - styrelsen

24. Studiecirklar Gun-Britt Andersson                            nyval
                           Doris Green                                        nyval
                           Elsa Persson                                     nyval

25. E-postmottagare - Uno Ahlström                              omval

26. Hemsidesansvarig -Ulla Bergström                          omval

27. Lotterikommitté - Ann-Katrin Berg                            omval
                                  Doris Green                                  nyval  

28. Programkommitté  Gun-Britt Andersson                   omval
                                       Stina Hellqvist                          omval
                                       Siv Hallberg                               omval

29. Valberedning - styrelsen Då ingen vill ta på sig uppdraget föreslås att styrelsen         försöker skaffa några.

30. Avgående styrelseledamöter och funktionärer avtackas: Berit Norén från                     programkommittén.

31. Ordf Uno Ahlström avslutar mötet.

      Efter förhandlingarna bjuds mötesdeltagarna på kaffe och semla.

      Sånggruppen Sångglädje underhåller och vi har också allsång.
      
      Dragning i medlemslotteriet förrättas.

 

 

 

       

Publicerades: 21 februari 2019 Uppdaterades: 28 mars 2020