Samhällsinfo MSB

Uppdaterades: 25 februari 2019

 

Spf-seniorerna Ransäter Munkfors
Hade på lördagen den 23 februari genom vår ansvariga för samhällsinformation Berit Norén inbjudit Jonas Norén för att informera om MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och en del om dess verksamhet.
En ganska stor skara hade samlats i Trygghetsboendets matsal som tacknämligt hade ställts till förfogande.
Jonas inledde med att berätta att MSB har ett vidare verksamhetsområde än de flesta tror. Man handhar t.ex. krisberedskap, beredskap för it-incidenter, utbildning för räddningstjänstpersonal, regler kring farliga ämnen mm. Verksamhetsidén är bl a att bidra till att rädda liv, se ill att samhället fungerar, och att skydda grundläggande värden och demokrati.
"Om ingen annan myndighet har myndighetsansvaret så tillfaller samordningsansvaret MSB" t.ex. vid händelser som pandemier, naturkatastrofer, bränder, olyckor, el-avbrott mm.
MSB ska bidra tlll att förebygga händelser så att aktörerna för samhällets viktigaste funktioner t.ex. sjukhus kan ha en kontinuerlig verksamhet.
MSB ska också hantera händelser genom att stödja och samordna räddningsinsatser och stödja försvarsmakten vid höjd beredskap.
Till sitt förfogande har man möjligheter att utbilda berörda, pengar både till sin egen verksamhet men också till externa aktörer, sätta upp regler och föreskrifter och utöva tillsyn över efterlevnaden och genom möjligheten till operativt arbete vid händelser.
Vid kriser går man upp till s.k. stabsläge då man arbetar efter en särskild organisation och man förfogar över ett stort krisberedskapslager beläget i Kristinehamn. Där finns bl.a. vattenpumpar, terrängfordon, slangar utrustning för att hantera kemikalieutsläpp. På andra platser finns utrusning för t.ex. oljeutsläpp. Det finns också tillgång till att iordningställa en 747:a med 6 intensivvårdsplatser och 6 vanliga vårdplatser samt bemanna detta plan med, inte bara 2 flygbesättningar, utan också med 6 intensivvårdskirurger, 3 andra läkare och 6 intensivvårdssjuksköterskor. Och allt detta ska vara i luften på bara 6 timmar.
MSB finns lokaliserat på flera orter. Störst organisation finns i Karlstad men kontor finns också i Stockholm och utbildningsorter och lager på Revinge, Sandö, Kristinehamn och Rosersberg. Revinge och Sandö erbjuder utbildning och övning under verklighetstrogna förhållanden.
MSB hanterar också cybersäkerhet för att kunna säkerställa kommunikationer. Man utvecklar metoder och ger råd och stöd. Men man konstaterar att utveckling och säkerhetsarbete är i otakt.
Utmaningar man står inför är just IT-säkerheten, att delta i utvecklingen av de kommunala räddningstjänsterna och totalförsvarsplaneringen.
Så lite information om vad vi som vanliga medborgare kan tänka på. Alla närvarande hade sett och läst broschyren Om krisen kommer som delats ut till alla hushåll men det fanns ändå nya saker att komma ihåg. När det gäller det krislager man bör ha hemma så gäller som tidigare att det är vatten, värme, mat och kommunikation som har högsta prioritet. Vatten är ju färskvara och här fick vi tipset att man kan ha ett par pet-flaskor med vatten i frysen. OBS! Inte fyllda ända upp eftersom vatten expanderar när det fryser. Man ska också komma ihåg att cirkulera de torra varor och konserver man har så de inte går ut i datum. Batteri- eller vev-radio bör också ingå. Kontanter, mediciner och hygienartiklar ingår också.
Så till falsk information: Detta är något som pågår redan nu och det finns vissa länder som planterar falska nyheter för att påverka det politiska läget eller politiska riktningen i landet. Vaksamhet behövs redan nu då det ibland kan vara svårt att skilja sant från falskt och kanske urskillningslöst delar inlägg på sociala medier.
Lite skämtsamt avslutas med en "modernisering" av det svenska uttrycket "en svensk tiger" på en bild av en tiger som spreds under andra världskriget. Nu en bild av en hand som håller en havstrut och med uttrycket "en svensk håller truten"!
Om du vill läsa mera i ämnet finns webbsidorna dinsäkerhet.se och krisinformation.se
Tack alla och inte minst Jonas för en trevlig eftermiddag!

Publicerades: 25 februari 2019 Uppdaterades: 25 februari 2019