Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Milan 2018

Uppdaterades: 20 februari 2019

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter har varit Birgitta Hertzberg, ordförande, Aud Nord, vice ordförande, Gullbritt Ivansson, kassör, Ingrid Lendrup, sekreterare, övriga ledamöter Anita johansson, Stig-Åke Ströander och Håkan Ekman. Ersättare Bengt Mossberg.

Övriga funktionärer:

Reseombud Stig-Åke Ströander och Håkan Ekman
IT-ansvarig Gullbritt Ivansson
Studieombud Maj-Lis Falck
Trafikombud Göran Moberg
Folkhälsoombud Aud Nord
Hörselombud Vasti Wahlström
Bouleansvarig Ulf Svensson, Åke Hertzberg, Kjell Eriksson och Göran Ivansson
Medlems och 
Rekryteringsansvarig

Gullbritt Ivansson
Gratulationsansvarig Ingrid Lendrup

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året.

Medlemsmöten under året:

10 jan Julgröt och skinksmörgås. 58 st.
 21 febr Årsmöte. 43 st. 
 21 mars Hälsa och motion, hälsolinjen från Molkoms folkhögskola. 29 st
 18 april Utflykt till Mölnbacka bygdegård. 40 st.
 16 maj Christer Halvarsson underhåller. 26 st.
13 juni Sommarfest på Lägerudden.42 st.
 22 aug Surströmmingsfest i Sanne bygdegård. 40 st. 
 19 sept Lena Johansson underhåller. 34 st.
 17 okt Erik Bengtsson berättar om sin bok "Snällast i världen". 37 st.
 21 nov Bjellerudflickorna underhåller. 42 st.
 19 dec Julbord på Molkoms folkhögskola.  64 st. 

Övrig verksamhet:

Teaterresa till Säffle: Spelman på taket.

Ca 20 medlemmar har träffats varje torsdag spelat boule, vintertid i Lindfors gamla skola och sommartid vid Molkoms Idrottsplats.

Vi har även deltagit i Träffpunkt Peking, som är förlagd till Åsbacka, tillsammans med Karlstad kommun, Svenska kyrkan, Vuxenskolan, Röda korset, PRO Molkom och PRO Lindfors.

Vid två tillfällen har SPF bjudit på kyrkkaffe, som tack för att vi utan kostnad får förlägga våra månadsmöten i Församlingshemmet.

Under året har 4 medlemmar avlidit. 9 nya medlemmar har tillkommit och 2 vänmedlemmar. 11 medlemmar har begärt utträde. Medlemsantalet var vid årets slut 155, en minskning med 4 medlemmar.

Slutord: 
Styrelsen framför ett stort tack till alla kaffevärdinnor, kaffevärdar och övriga medlemmar som medverkat till att våra sammankomster blivit trivsamma.

Styrelsen framför även ett stort tack till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete.

Ett varmt tack riktas till Alster-Nyedsbygdens församling för upplåtelse av Församlingshemmet.

Molkom den 20 februari 2019
Styrelsen

Publicerades: 20 februari 2019 Uppdaterades: 20 februari 2019