Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Milan 2019

Uppdaterades: 20 februari 2020

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter har varit Birgitta Hertzberg, ordförande, Aud Nord, vice ordförande, Gullbritt Ivansson, kassör, Ingrid Lendrup, sekreterare, övriga ledamöter Anita Johansson, Stig-Åke Ströander och Håkan Ekman. Ersättare Bengt Mossberg.

Övriga funktionärer:

Reseombud Stig-Åke Ströander och Håkan Ekman
IT-ansvarig Gullbritt Ivansson
Studieombud Maj-Lis Falck
Trafikombud Göran Moberg
Folkhälsoombud Aud Nord
Hörselombud Vasti Wahlström
Bouleansvarig Ulf Svensson, Åke Hertzberg, Kjell Eriksson och Göran Ivansson
Medlems och 
Rekryteringsansvarig

Gullbritt Ivansson
Gratulationsansvarig Ingrid Lendrup

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året.

Medlemsmöten under året:

9 jan Julgröt och skinksmörgås. 52 deltagare.
 20 febr Årsmöte. 42 deltagare. 
 13 mars Bror Georgsson sjöng och spelade. 34 deltagare.
 17 april Carl-Gustav Mossberg berättade om Laos. 39 deltagare.
 15 maj Resa till Gamla kraftstation i Deje. 32 deltagare.
12 juni Sommarfest på Lägerudden. Inställd.
 21 aug Surströmmingsfest i Sanne bygdegård. 44 deltagare. 
 18 sept Kajsa Lander och Christer Svensson sjöng och spelade. 54 deltagare.
 16 okt Erik Bengtsson berättar om Amishfolket. 45 deltagare.
 20 nov Kjell Landin berättade om sitt liv som sjökapten. 57 deltagare.
 18 dec Julbord på Molkoms folkhögskola.  51 deltagare. 

Övrig verksamhet:

3 studiebesök: Nords, Molkoms biovärme och Bergs mekaniska.

Teaterresa till Säffle: Chess.

Ca 20 medlemmar har träffats varje torsdag spelat boule, vintertid i Lindfors gamla skola och sommartid vid Molkoms Idrottsplats.

Vi har deltagit i Träffpunkt Peking, som är förlagd till Åsbacka, tillsammans med Karlstad kommun, Svenska kyrkan, Vuxenskolan, Röda korset, PRO Molkom och PRO Lindfors.

Vi har även deltagit på Molkoms stora torgdag.

Som tack för att vi, utan kostnad, får förlägga våra månadsmöten i Församlingshemmet, har vi vid två tillfällen under Allhelgonahelgen, serverar kaffe i kyrkan.

Under året har 5 medlemmar avlidit. 22 nya medlemmar har tillkommit. 9 medlemmar har begärt utträde. Medlemsantalet var vid årets slut 163, en ökning med 8 medlemmar.

Slutord: 
Styrelsen framför ett stort tack till alla kaffevärdinnor, kaffevärdar och övriga medlemmar som medverkat till att våra sammankomster blivit trivsamma.

Styrelsen framför även ett stort tack till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete.

Ett varmt tack riktas även till Alster-Nyedsbygdens församling för upplåtelse av Församlingshemmet.

Molkom den 19 februari 2020
Styrelsen

Publicerades: 20 februari 2019 Uppdaterades: 20 februari 2020