Årsmöteshandlingar

Uppdaterades: 17 januari 2020

Årsmöteshandlingar för 2019

Sunnersta

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Onsdagen den 5 februari 2020 kl 13 i Sunnersta kyrka

Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas. Parentation

2. Val av mötesfunktionärer: Ordförande, sekreterare, justerare och tillika      rösträknare

3. Prövning av om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

4. Fastställande av föredragningslistan.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för år 2019. Revisorernas berättelse.  Fastställande av resultat- och balansräkning

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av årsavgift för år 2021

8. Verksamhetsplan och budget för 2020

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare

10. Val av ordförande

11. Val av övriga styrelseledamöter

12. Val av två revisorer och ersättare

13. Val av mötesvärdar

14. Val av ombud till distriktsstämman och eventuella ersättare

15. Val av ledamot i SPF Seniorerna Uppsala-Knivsta samråd och eventuella ersättare

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

17. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter

18. Behandling av förslag från styrelsen

19. Av medlemmarna anmälda frågor och motioner

20. Årsmötet avslutas

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Uppsala i januari 2020

Marianne Westerlund

Ordförande SPF Seniorerna Sunnersta

Publicerades: 31 januari 2018 Uppdaterades: 17 januari 2020