Nyheter från SPF Uppsala City

Uppdaterades: 11 februari 2020

Kallelse och verksamhetsberättelse till Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte i SPF Seniorerna Uppsala City
19 februari 2020 kl. 16.00
Restaurang Senioren, Kungsängsgatan 25, Uppsala

Anmäl till Gunnel att du deltar på årsmötet. Adress, se nedan.

Förlängd motionstid. Kontakta Gunnel Jägare om du vill väcka ett förslag, motion, på årsmötet. E-post: jagare.gunnel@gmail.com eller tel. 018-14 89 52‬.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande a> leda förhandlingarna

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringspersoner Ellika rösträknare

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysning

6. Fastställande av föredragningslista

7. Föreningens verksamhetsberättelse för 2019

8. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat-och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Motionsbehandling

11. Fastställande av årsavgiQen

12. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

13. Val av ordförande på ett år

14. Val av styrelseledamöter

15. Val av ersättare styrelsen

16. Val av revisorer

17. Val av valberedning

18. Val av ombud till distriktsstämman

19. Presentation av program

20. Övriga frågor

21. Avslutning

Gunnel Jägare, Ordförande

--------------------------------------------------------------

Uppsala City Verksamhetsberättelse för 2019

Medlemmar

Föreningen har 179 medlemmar.

Styrelsen under verksamhetsåret

Gunnel Jägare, Ordförande

Torsten Tornberg, Vice ordförande, medlems-programansvarig

Per-Olof Gunnesson, Kassör

Margareta Bergh, Hemsidan

Maggi Lundhall, Seniorrestaurangen

Pia Widholm, Seniorrestaurangen

Ewa Wänn, Reseansvarig

Elisabeth Marmont, Ersättare sekreterare

Valberedning

Karin Winberg, sammankallande Anna-Karin Westerlund.

Revisorer Arne Brocknäs och Ros-Mari Fältås.

 

Ekonomi se balans och resultaträkning för 2019.

 

Program och studiebesök Våren 2019

20 februari Årsmöte

10 april Whiskyprovning med Björn Hammarberg

15 maj Vårmiddag Hösten 2019

18 september Vinprovning med PO Gunnesson

9 oktober Framtidsfullmakt Gabriella Mörner

23 oktober Höstvisning av dammode på Bredenbergs

16 november En kväll med Hasse & Tage – Jacke Sjödin m.fl

21 november Visning av Segerstedthuset

Pubaftnar på O´Neill´s, 12 träffar

 

Samråd och konferenser:

SPF Seniorerna Uppsala län Distriktsstämma representerades av Gunnel Jägare och Pia Widholm.

SPF Seniorerna Samråd i Uppsala-Knivsta kommuner Årsmöte representerades av PO Gunnesson och Maggi Lundhall.

Kurs för förtroendevalda deltagare Maggi Lundhall och Pia Widholm.

Distriktets 40-årsjubileet representerades av Gunnel Jägare och Torsten Tornberg.

Avslutning Styrelsen framför ett varmt tack till alla medlemmar och samarbetspartner, vilka genom sin medverkan bistått i föreningsarbetet under verksamhetsåret 2019.

Uppsala februari 2020

Gunnel Jägare, Torsten Tornberg, Per-Olof Gunnesson, Elisabeth Marmont, Margareta Bergh, Maggi Lundhall, Pia Widholm, Ewa Wänn.

 

Publicerades: 06 december 2016 Uppdaterades: 11 februari 2020