Kallelse/Dagordning

Uppdaterades: 22 januari 2020

 

SPF Seniorerna Humleaxets medlemmar kallas till ÅRSMÖTE
den 19 februari 2020 kl 13.00. Lokal Björken, Palmgatan 2, Tierp

Medverkande: Karl-Erik Berglin och musiker

Motioner inlämnas före 30 januari per brev till SPF Humleaxet c/o Birgitta Larsson,
Stationsgatan 2, 81538 Tierp eller via mail: humleaxet@gmail.com

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Val av presidium: Ordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare
4. Godkännande av kallelsen
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Årsresultat och kassarapport
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget 2020
11. Styrelsens rese- och telefonersättning för 2020
12. Medlemsavgift 2021
13. Antal ledamöter i styrelsen
14. Val av ordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av två ledamöter och två ersättare i SPF Samråd Norduppland
18. Val av två ombud och två ersättare till distriktets årsstämma
19. Val av valberedning
20. Behandling av inkomna motioner
21. Verksamhetsplan för 2020
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande

 

Publicerades: 11 januari 2017 Uppdaterades: 22 januari 2020