Föreningsstadgar 2020

Uppdaterades: 07 april 2020

Föreningsstadgar för SPF Seniorerna Norunda antagna vid årsmötet 2020-02-11.

Föreningsstadgar för SPF Seniorerna Norunda

§ 1 Namn.
Föreningens namn är SPF Seniorerna Norunda, inom SPF Seniorerna Uppsala län
Föreningens organisationsnummer är 81 76 02-8275
Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Ändamål.
Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att
• informera medlemmarna i frågor som berör dem
• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR
• aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap
• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan
generationerna
Samverkan bör ske mellan föreningarna i distriktet.

§ 3 Medlemskap.
Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.
Beviljat medlemskap gäller i endast en förening av SPF Seniorerna. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.
Vänmedlem kan man vara i en eller flera andra föreningar i SPF Seniorerna om viss avgift erläggs. Vänmedlem har inte rösträtt och kan inte inneha styrelseuppdrag.
När medlem flyttar till en annan förening skall överföring ske snarast men senast 1 december.

§ 4 Möten.
mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, motioner
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före februari månads utgång.
Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan eller kallelse per e-post senast sex veckor före mötet.
Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem.
Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Föredragningslista, valberedningens förslag samt andra handlingar som skall behandlas på årsmötet hålls tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötet.
Medlem som behöver eller önskar få handlingarna per post kan på begäran få dem utsända senast en vecka före mötet.
Handlingarna ska också finnas tillgängliga hos styrelseledamöterna.
Efter årsmötet ska protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till distriktskansliet inom tre veckor.

mom. 2 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det.
Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut härom.
Kallelse till extra årsmöte ska ske genom annons i lokaltidningen, på hemsidan och genom personlig kallelse per brev eller e-post.
Kallelse ska ske senast två veckor efter beslutstillfället.
Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

mom. 3 Antal möten
Föreningen ska årligen hålla årsmöte samt därutöver minst fem möten eller sammankomster.

mom. 4 Rösträtt och yttranderätt
Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Röstning kan ske med fullmakt.
Dock har varje närvarande medlem endast rätt att medföra en fullmakt avseende endast en person.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
Ledamot av distriktsstyrelsen har rätt att närvara och att yttra sig.

mom. 5 Omröstning
Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Vid fler namnförslag än det antal som ska väljas, ska valet ske med sluten votering. Som mötets beslut gäller det förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning.

mom. 6 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska bl. a förekomma
• val av mötesfunktionärer
• prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
• fastställande av föredragningslista
• behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
• revisionernas berättelse
• beslut om resultat- och balansräkning
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer
• behandling av motioner
• behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
• beslut om stadgeändring efter ev. kongressbeslut
• beslut om budget och plan för verksamheten
• beslut om årsavgift för nästkommande år
• beslut om avgift för medlem som tillkommer under året samt avgift för
vänmedlem
• beslut om antalet styrelseledamöter
• val av ordförande
• val av övriga ordinarie styrelseledamöter
• val av 2 revisorer och 1 ersättare
• val av ombud och ersättare till distriktsstämma
• val/nominering i förekommande fall av ledamöter och ersättare i
kommunala pensionärsråd
• beslut om antal ledamöter i valberedningen
• val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen.

§ 5 Styrelse.
mom. 1 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst tre ledamöter.
Styrelsen bör ha ett udda antal ledamöter.
Ordföranden väljs på ett år. Ledamöterna väljs på två år varav hälften utses vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt vid behov ett arbetsutskott.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Revisor och representant för valberedningen kan ges närvarorätt på styrelsens sammanträden och har tillgång till styrelsens protokoll.

mom. 2 Uppgifter
Styrelsen leder föreningens verksamhet, svarar för föreningens organisation, verksamhet och ekonomi. Styrelsen upprätthåller kontakten med distriktet.
Protokoll utsändes till styrelseledamöter, revisorer och valberedning (e-post eller brev).

mom. 3 Valbarhet
Medlem i föreningen är valbar till uppdrag i föreningen. Dock är medlem som innehar styrelseuppdrag i annan pensionärsorganisation inte valbar. Anställd av SPF Seniorerna i föreningen är inte valbar till uppdrag i föreningen.
Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än 8 år.

§ 6 Avgifter.
Avgift till föreningen
Avgifter till föreningen insamlas via förbundet och återförs kvartalsvis till föreningen.

§ 7 Räkenskapsår och revision.
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning ska granskas av de revisorer som valts på årsmötet.
Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna erforderliga handlingar till revisorerna.
Revisionsberättelse ska senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.

§ 8 Valberedning.
Valberedningen ska verka för förnyelse i fråga om styrelse och övriga förtroendeuppdrag, så att många medlemmar blir delaktiga i verksamheten.
Valberedningens förslag hålls tillgängligt på samma sätt som övriga årsmöteshandlingar enligt § 4.
Valberedningen bör bestå av tre eller fem ledamöter men inga ersättare.

§ 9 Hedersmedlemskap/Utmärkelser.
Hedersmedlemskap kan av årsmötet tilldelas särskilt förtjänt medlem i föreningen.
Styrelsen bestämmer om hedersmedlemskap ska följas av särskilda förmåner. Minnesgåva kan tilldelas den som genom betydelsefulla insatser inom föreningen under minst fem år gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

§ 10 Stadgeändring.
Stadgar för förening ska i allt väsentligt överensstämma med SPF Seniorernas normalstadgar.

När kongressen fattat beslut om ändring av normalstadgarna ska föreningen på nästa årsmöte ändra sina stadgar så att de överensstämmer med det som beslutats.
Avvikelse från normalstadgar för förening ska fastställas av distriktsstyrelsen.

§ 11 Uteslutning.
Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut härom ska fattas av föreningsstyrelsen.
Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift ska avregistreras. Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig.
I beslut om uteslutning ska anges att beslutet kan överklagas hos distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen på sätt anges i
§ 12.

§ 12 Överklagande.
Medlem kan hos distriktsstyrelsen överklaga beslut av föreningen eller dess styrelse, om medlemmen anser att
• beslutet inte fattats i stadgeenlig ordning
• beslutet står i strid med stadgarna
Skrivelse med överklagandet ska ha inkommit till distriktsstyrelsen inom 30 dagar från den dag medlemmen fått kännedom om beslutet, dock senast 3 månader från den dag beslutet fattades.
Distriktsstyrelsen beslutar i ärendet sedan yttrande inhämtats från den som fattat beslutet. Medlem eller förening som inte är nöjd med distriktsstyrelsens beslut kan överklaga det hos förbundsstyrelsen. Överklagande ska ske inom 30 dagar.
Förbundsstyrelsen ska, innan beslut fattas, inhämta yttrande från distriktsstyrelsen.

§ 13 Sammanslagning/nedläggning.
Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan förening inom SPF Seniorerna ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie och ska biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar. Om upplösning sker eller föreningen beslutar utträda ur SPF Seniorerna ska samtliga handlingar och tillgångar överlämnas till distriktet. Före beslut ska samråd ske med distriktsstyrelsen.
Sker upplösning genom likvidation ska samtliga handlingar och återstående tillgångar överlämnas till distriktet. Sker upplösningen genom fusion går föreningen antingen upp i en annan förening i SPF Seniorerna eller går föreningen jämte annan förening tillsammans upp i en för ändamålet nybildad förening inom SPF Seniorerna.
Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen, den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen.

Publicerades: 16 februari 2018 Uppdaterades: 07 april 2020