Det händer inom digitaliseringsprojektet

Vår nya styrelseledamot Barbro Rhodin är digitaliseringsansvarig i Stockholmsdistriktet. Här berättar hon om vad digitaliseringsprojektet innebär, och vad som är på gång under hösten.

Jag heter Barbro Rhodin och är sedan i april ny i Stockholmsdistriktets styrelse. Förutom detta uppdrag är jag också ordförande i SPF Seniorerna Värmdö. I distriktsstyrelsen har vi flera grupper där vi som ledamöter ingår. Digitalisering är en av dessa grupper.

Förbundets digitaliseringsprojekt

Förbundet har beslutat om ett projekt för digitalisering som ska pågå till och med 2023. I projektet har en strategi för digitalisering tagits fram. Ett av målen är att tydliggöra organisationens inriktning för att medlemmar och organisationen utvecklas och blir mer digitala i en alltmer digital värld. Ett annat mål är att minska det digitala utanförskapet och öka den digitala kompetensen hos medlemmarna. Strategin innebär att alla organisationsnivåer i SPF Seniorerna deltar i digitaliseringsarbetet. Förbundet har satt upp tre mätbara mål för digitaliseringen. De är följande

  • förbund, distrikt och förening har ett mål i sin verksamhetsplan från och med 2024
  • alla styrelseledamöter har en e-postadress registrerad i medlemsregistret
  • alla föreningar kan kommunicera digitalt med förbund och distrikt den 31 december 2023

Stockholmsdistriktets projekt för digitalisering och digitaliseringsansvarig

Stockholmsdistriktet har ett projekt för digitalisering till och med 2024. Styrelsen för distriktet är styrgrupp med projektledare (digitaliseringsansvarig), vilken är min roll. Distriktet ska stötta föreningar och vara länken mellan förbund - distrikt - föreningar så att vi går i takt i digitaliseringsutvecklingen. Alla styrelsemedlemmar i Stockholmsdistriktets föreningar har redan i dag e-postadresser registrerade i medlemsregistret och alla föreningar kan kommunicera digitalt med distrikt och förbund. Vi har alltså uppfyllt två av tre mätbara mål.

Föreningar och digitaliseringsombud

Föreningarna har till uppgift att anordna aktiviteter med mera för att göra sina medlemmar mer digitala. Digitaliseringsombuden ska fungera som kontaktpersoner mellan distriktets digitaliseringsansvariga och föreningar. De ska också vidareförmedla information från distriktets digitaliseringsansvarige till sina föreningar samt återkoppla till digitaliseringsansvarig om förtroendevalda och medlemmar har behov av utbildning i digital teknik. Ombuden bjuds in till distriktets forum för digitalisering.

Vad händer nu inom distriktets digitaliseringsprojekt?

Sedan jag påbörjade mitt arbete med projektet har vi vid två tillfället uppmanat föreningarna att anmäla sina digitaliseringsombud i vårt medlemssystem, Miriam. De som är anmälda där får information och inbjudningar både från förbund och distrikt. Vi har nu ca 40 ombud anmälda men då det är 59 föreningar i Stockholmsdistriktet så återstår det för några föreningar att anmäla sina ombud.

I september presenterade jag digitaliseringsprojektet vid ordförandekonferensen på Viking Line. Den 13 oktober genomfördes ett inspirationsevent för digitaliseringsombuden där vi följde föreläsningar arrangerade av Digitalidag och Internetstiftelsen. Vid tillfället påbörjade vi en diskussion om hur distriktet kan stödja styrelser och föreningarna i deras digitaliseringsarbete. 

Den 13 november ordnas en konferens för digitaliseringsombuden med genomgångar, diskussioner samt utbyte av goda exempel. Ni som ännu inte har anmält era digitaliseringsombud, se till att göra det snarast så att de kan få en inbjudan till konferensen.

Jag har också börjat besöka distriktets samverkansgrupper.  Min ambition är att besöka alla grupper innan jul och att där träffa så många ordföranden som möjligt så att vi kan utbyta tankar om digitalisering.

Även om digitaliseringsarbetet omtalas som ett projekt, så ser jag det inte bara som ett projekt som tar slut 2024. Digitaliseringen innebär ett förändrat arbetssätt för vår organisation och ett sätt att nå medlemmar på ett enklare, mer kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Men jag vill också påminna om att vi - även om vi arbetar för öka den digitala kompetensen – också måste bibehålla möjligheten att ta del av analog information på traditionellt sätt. Hur vi gör det är också något som måste diskuteras.

 

Välkommen att delta i diskussionerna om digitalisering!

Barbro Rhodin

Ledamot i distriktsstyrelsen och digitaliseringsansvarig