En stark röst för seniorerna

Äldrepolitikgruppen arbetar med frågor som vård och omsorg samt kollektivtrafik, kultur och färdtjänst och har även till uppgift att stötta våra ledamöter i kommunernas och regionens olika pensionärsråd. 

Stockholmsdistriktets ställningstagande beträffande vård och omsorg samt kollektivtrafik, kultur och färdtjänst finns beskrivet i Regionpolitiskt program 2022-2023 och bygger på de beslut som tagits av förbundskongressen. 

Programmet ligger till grund för de som företräder SPF Seniorerna i mötet med politiker och tjänstemän. Det är distriktets ansvar att tillse att de som företräder oss är väl förtrogna med de frågor som kongressen tagit beslut om. 

Inom distriktsstyrelsen finns av denna anledning en arbetsgrupp, Äldrepolitikgruppen,  som arbetar med ovanstående frågor och bland annat har till uppgift att stötta de som finns i kommunernas och regionens olika pensionärsråd. 

Stöttar KPR-ledamöter

Vi samarbetar med förbundet beträffande föreläsningar och erfarenhetsutbyten som, inte minst under Coronapandemin, har satt äldres levnadsvillkor i fokus. För något år sedan skickade vi en skriftlig enkät till ledamöter i KPR för att ta reda på hur råden fungerade under pandemin. Resultatet var nedslående då det visade sig att många pensionärsråd inte träffats alls under pandemin.

Detta blev grunden för en stor satsning på möten för KPR-ledamöterna i distriktets alla kommuner som vi i arbetsgruppen genomförde i smågrupper på zoom. Vi följer nu upp denna satsning genom fler träffar med de olika råden. 

Reglemente och checklista

På kongressen 2020 beslöts att ett förslag till mall-reglemente för pensionärsråden skulle tas fram och för detta anställdes en person på förbundet. Vi har deltagit i detta arbete och lämnat synpunkter på innehållet i reglementet.  
Samma person på förbundet har tagit fram en checklista där man kan se hur väl rådet fungerar och även i det arbetet har vi deltagit.  
Vår grupp har dessutom deltagit i referensgrupperna för ovanstående två projekt. 

Viktigt med engagerande ordförande

Vi har också anordnat möten för samtliga ordförande med syfte att påvisa hur viktigt det är med ett stort engagemang från ordförande i dessa frågor. I höst går vi vidare och ger en fyllig information till alla ordförande om hur regionens råd arbetar. 

Hemtjänstindex

Förbundet har anställt en person som har i uppgift att arbeta med ett s k Hemtjänstindex som ska visa hur bra hemtjänsten fungerar i landets samtliga kommuner. Vår arbetsgrupp ingår även i denna referensgrupp. 


Om du vill veta mer eller har synpunkter som du vill framföra, ta kontakt med någon av oss.